Tải bản đầy đủ

THANH NIEN VOI VIEC GIU GIN BAN SAC VAN HOA DAN TOC (1)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Tháng 1
Khối 10
Năm học: 2017-2018


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN


VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC


NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG

I.
II.
III.
IV.
1.

KHỞI ĐỘNG
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ XEM CLIP
GIỚI THIỆU ĐỘI CHƠI
TRÒ CHƠI

Quan sát gợi ý và đoán từ khóa.

2. Nghe - Đoán tên.
loại hình nghệ thuật, nhạc cụ dân tộc.
3. Trắc nghiệm tìm hiểu về bản sắc VH dân tộc.
4. Thi tài năng.

V. PHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
VI. VĂN NGHỆ


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

KHỞI ĐỘNG


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level


Fifth level

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ VÀ XEM CLIP


Theo các bạn, bản sắc nghĩa là
gì?
văn hóa là gì?


Bản sắc là cái riêng của chủ thể, cái riêng do chủ
thể tạo nên bằng chính lối sống của mình :>Văn hoá là hệ thống TỪ
giá trị
vậtBẠN
chất CHO
và tinhBIẾT
thần do con người sáng
ĐÓ
tạo ra thông quaBẢN
hoạt động
một
cách
SẮC thực
VĂNtiễn
HÓA

GÌ?có ý thức để tác động
vào tự nhiên và xã hội, hệ thống giá trị đó đã được sàng lọc bởi sự
thừa nhận của cộng đồng và được trao truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác 


 Bản

sắc văn hoá Việt Nam là nội lực, là sức mạnh nội sinh, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Việt Nam, là điểm tựa linh thiêng và là bệ phóng vững chắc đưa văn hoá Việt Nam lên tầm cao
thời đại hôm nay.
Bản sắc văn hoá đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc ViệtNam. 
Bản sắc dân tộc là tiền đề, là cơ sở để mỗi nền văn hoá tìm thấy điểm tựa, tìm được nguồn lực
nội sinh cho sự phát triển, để bức tranh văn hoá thế giới không trở nên đơn nhất, đơn sắc, đơn
màu.


BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

Giá trị văn hoá vật chất bao gồm

Giá trị văn hoá tinh thần, bao gồm

toàn bộ những giá trị của các sản

tất cả những giá trị của các sản

phẩm do hoạt động sản xuất vật

phẩm do hoạt động tinh thần, lao

chất mà con người tạo ra, đáp

động trí óc của con người tạo ra. Đó

ứng nhu cầu sử dụng trong việc

là các giá trị tư tưởng, tín ngưỡng,

ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, thờ

tôn giáo, nghệ thuật, đạo đức,

cúng, chiến đấu v.v…

phong tục, tập quán, ngôn ngữ, văn
học…


Truyền thống đạo đức

Lễ phép

Tinh thần hiếu học


Một số món ăn

Bánh đa cua

Phở Hà Nội


Bánh bột lọc

Bánh xèo


Tết Nguyên Đán


Châu Đốc

Yên Tử


Nhã nhạc
cung
đìnhNinh
Huế
Quan
họ Bắc


Một số trang phục truyền thống các dân tộc

 Người Kinh: ÁO DÀI


ÁO CHĂM


TRANG
PHỤC
ÁO
CƯỚI
NGƯỜI
CHĂM


TRANG
TRUYỀN
NGƯỜI DAO

PHỤC
THỐNG


TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG NGƯỜI TÀY


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Video


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

GIỚI THIỆU ĐỘI CHƠI


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

TRÒ CHƠI


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

TRÒ CHƠI
Luật chơi:
QUAN SÁT GỢI * Mỗi đội sẽ cử ra một bạn sau đó sẽ gợi ý từ khóa do
Ý VÀ ĐOÁN
TỪ
KHÓA

BGK đưa trong thời gian 3 phút để cho các đội chơi
đoán.
* Không được gợi ý có dùng từ trong từ đã cho.
* Đội nào trả lời đúng sẽ được cộng 20đ.


Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Muùa roái nöôùc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×