Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

BÀI 12 : NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỶ THUẬT
A / MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1 / Về Kiến thức :
- Giúp học sinh hiểu nguồn gốc , thành tựu chủ yếu , ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc cách
mạng khoa học kỷ thuật diễn ra từ sau chến tranh thế giới thứ hai.
2 / Về Tư Tưởng :
- Qua kiến thức giúp học sinh nhận rõ ý chí vươn lên không ngừng của,sự cố gắng không mệt
mỏi ,sự phát triễn không có giới hạn của trí tuệ con người nhằm phục vụ cuộc sống và sự đòi hỏi
của con người .
- Giúp học sinh nhận thức cần phải cố gắng chăm chỉ học tập , có ý chí hoài bão vươn lên .
3 / Về Kỹ Năng :
- Rèn cho học sinh phương pháp tư duy , phân tích và liên hệ so sánh .
B / ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- Tranh ảnh và những tư liệu về thành tựu của cuộc cách mạng KHKT
C /HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I / Giới Thiệu Bài Mới :
Dùng tư liệu phần đầu SGK của bài 12 để giới thiệu
II / Dạy và Học Bài Mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
- Cho học sinh đọc lại phần đầu SGK

1) Em hãy nêu nguồn gốc của cuộc
cách mạng KHKT ?
2) Cuộc cách mạng KHKT đạt những
thành công gì ?
- Hs đọc SGK
3) Trong lĩnh vực kh cơ bản có những
thành công gì?
–GV giới thiệu tranh 24 và bản đồ gien
người
4) Trong những công cụ sản xuất mới
công cụ nào có ý nghĩa quan trọng
nhất ? vì sao ?
- Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ
5) Vì sao các nhà khoa học phải tìm ra
nguồn năng lượng mới ? ý nghĩa của
nó đối với cuộc sống ?
- giới thiệu tranh 25
6) Nguồn vật liệu mới được sử dụng
nhiều hiệ nay là gì ?
7) Cuộc cách mạng xanh trong nông
nghiệp có ý nghĩa gì đối với các nước ?
8) Nêu những thành tựu về
GTVT,TTLL ,chinh phục vũ trụ ?

NỘI DUNG GHI BÀI
I / Những thành tựu chủ yếu của cách mạng
KHKT
* Thứ Nhất : trong lĩnh vực khoa học cơ bản :
Có những phát minh to lớn ,nhảy vọt trong toán , lý ,
hoá , sinh vật , giúp con người ứng dụng vào kỷ thuật
và sản xuất đáp ứng nhu cầu cuộc sống .
* Hai Là :
- Phát minh những công cụ sản xuất mới . Quan
trọng nhất là máy tính điện tử , máy tự động , hệ
thống tự động.
* Ba là :
- Tìm ra nguồn năng lượng mới thay thế nguồn năng
lượng tự ï nhiên
* Bốn Là :
- Sáng chế ra những vật liệu mới ( chất dẻo pô li me )


* Năm Là :
- Cuộc “ cách mạng xanh trong nông nghiệp “khắc
phục nạn thiếu lương thực, đói ăn .
* Sáu Là :
-Đạt những tiến bộ thần kỳ trong lĩnh vực GTVT
,TTLL, chinh phục vũ trụ…
II /Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng
KHKT
a/ Ý Nghĩa :


- Giới thiệu hình 26

- Như cột mốc chói lọi trong lịch tiến hoá văn minh
của loài người
8) Thảo Luận : Cuộc cách mạng KHKT - Mang lại những tiến bộ phi thường , những thành
có ý nghĩa , tác động , hạn chế gì đối với tựu kỳ diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống
cuộc sống con người ?
của con người
- Hs đọc sách giáo khoa
b / Tác động :
- Hs trình bày kết quả – nhận xét
- Tạo ra bước nhảy vọt về sản xuất và năng xuất lao
- Giáo viên phân tích thêm những hạn
động
chế to lớn của cách mạng ..
- Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của
- Giáo viên có thể kẻ sẵn bảng phụ ghi
con người .
đầy đủ những ý nghĩa , tác động , hạn chế -Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động .
sau khi học sinh trình bày kết quả sẽ đưa c / Hạn chế :
ra cho học sinh đọc lại và học thuộc
- Tạo ra các loại vũ khí hiện đại có sức huỷ diệt lớn
- Nạn ô nhiễm môi trường.
- nhiễm phóng xạ nguyên tử , tai nạn lao động nghề
nghiệp , tai nạn nghề nghiệp .
- Xuất hiện những bệnh dịch mới và những đe doạ
mới về đạo đức xã hội và an ninh đối với con
người .
III/ Sơ Kết Bài Học :
- Cuộc cách mạng KHKT đã đạt những thành công lớn và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc
sống con người nhưng cũng có những hạn chế nhất định
IV / Câu Hỏi Và Bài Tập :
1 ) Nêu những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cách mạng KHKT
2 ) Biện pháp để khắc phục những hạn chế đó .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×