Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------------------

NGUYỄN MINH PHƢƠNG

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2016
Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


az@gmail.com

Phone: 0972.162.399


4

2.2. Nghiên cứu về mô hình tổ chức của KTNB
Quản trị rủi ro là một trách nhiệm quan trọng của nhà quản lý. Vai trò của
kiểm toán nội bộ trong quá trình quản lý rủi ro thể hiện thông qua sự hỗ trợ liên tục,
tích cực và tƣ vấn cho quản lý rủi ro, đặc biệt trong giám sát các ủy ban và phát
hành báo cáo. Theo (Ioan, 2011) [72], trong kết quả của cuộc kiểm toán, việc đề
xuất đối với những thiếu sót và cải thiện hoạt động quản lý là trách nhiệm tối quan
trọng của kiểm toán nội bộ [38]. Kiểm toán nội bộ tƣ vấn cho lãnh đạo và có những
đề xuất thích hợp. Tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho thấy rằng kiểm toán nội bộ thực
hiện đảm bảo và tƣ vấn cho hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý nhằm mục tiêu mang
lại giá trị gia tăng cho các tổ chức.
Neumann ngay từ những năm 1977 đã phân tích Uỷ ban kiểm toán đƣợc coi
nhƣ một cây cầu nối giữa hội đồng quản trị và các kiểm toán viên [85]. Để thực
hiện tốt các nghĩa vụ đối với các cổ đông và công chúng, thành viên của uỷ ban
kiểm toán phải quan tâm và nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình kiểm toán.
Nhà quản trị cũng cần nhận thức về sự cần thiết phải tự bảo vệ thông qua việc quan
tâm thích đáng tới hệ thống kiểm soát nội bộ và các thủ tục kiểm toán hiệu quả. Kết
quả là, nhà quản trị sẽ đáp ứng tốt hơn trƣớc những khuyến nghị và yêu cầu về
thông tin của uỷ ban kiểm toán.
Hiện nay, ở Việt Nam chƣa thấy có nghiên cứu tổng thể, toàn diện mang tính lý
thuyết về KTNB nói chung và tổ chức KTNB nói riêng. Tác giả Phan Trung Kiên [17]
với đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt
Nam” trong phần kiến nghị đã đề xuất quy trình thực hiện kiểm toán phù hợp với đối
tƣợng kiểm toán, xây dựng quy chế KTNB, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lƣợng
cao, thiết kế chƣơng trình kiểm toán, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tính kinh tế, tính
hiệu quả và tính hiệu lực trong hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp xây dựng.
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Thuý [42] với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kiểm
toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam”. Thông qua nghiên cứu các đặc
trƣng cơ bản của tập đoàn kinh tế ảnh hƣởng đến tổ chức KTNB, thực trạng tổ chức
KTNB tại các tập đoàn kinh tế Việt Nam, tác giả đã đƣa ra các giải pháp hoàn thiện

Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail : luanvanaz@gmail.com
Phone: 0972.162.399


5

tổ chức KTNB tại các tập đoàn kinh tế theo hƣớng liên kết các hình thức kiểm toán
theo hƣớng chú trọng kiểm toán hoạt động, thay đổi cách thức tiếp cận kiểm toán,
hoàn thiện mô hình tổ chức KTNB tại các tập đoàn kinh tế.
Tác giả Lê Thị Thu Hà [11] đã thực hiện luận án tiến sĩ: “Tổ chức kiểm toán
nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam”. Đây là đề tài đầu tiên hƣớng đến việc
hoàn thiện tổ chức của kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính, số liệu khảo sát sơ
cấp đƣợc thu thập và khai thác hiệu quả.
Trong luận án: “Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ
trong các Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Việt Nam”, bảo vệ năm 2014, tác giả Vũ
Thuỳ Linh [20] cũng đã đƣa ra những phân tích về tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
tại các NHTM nhà nƣớc theo ng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×