Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

BÀI 13 : TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU 1945 ĐẾN
NAY
A / MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1 / Về Kiến Thức :
- Giúp học sinh củng cố kiến thức cơ bản phần lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế
giới thứ hai.
- Học sinh nắm được những nét cơ bản nhất chi phối tình hình thế giới sau chiế tranh . Đó chính
là sự phân chia thế giới thành 2 cực XHCN và TBCN là đặc trưng bao trùm trong quan hệ quốc
tế .
- Thấy được xu hướng của phát triễn hiện nay của thế giới .
2 / Về Tư Tưởng :
- Học sinh thấy được cuộc đấu tranh gay gắt , những diễn biến phức tạp giữa các lực lượng
XHCN , dân chủ tiến bộ , độc lập dân tộc với CNĐQ và các thế lực phản động khác .
3 / Về Kỹ Năng :
- Tiếp tục rèn kỹ năng vận dụng phương pháp tư duy , phân tích tổng hợp để thấy rõ mối quan hệ
giữa các bài trong sách giáo khoa
- Bước đầu phân tích các sự kiện theo quá trình lịch sử , bối cảnh xuất hiện , diễn biến kết quả ,
nguyên nhân.
B / ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Bản đồ thế giới và bảng phụ
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

I/ Giới Thiệu Bài Mới :
- Giáo viên tóm tắt các bài , các vấn đề đã học trong SGK và vào bài mới .
II/ Dạy và học bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
- Giáo viên cho học sinh làm một bài tập hệ
thống những kiến thức cơ bản , những sự kiện
quan trọng của phần lịch sử thế giới sẵn ở
nhà .

NỘI DUNG GHI BÀI
I / Những nội dung chính của lịch sử thế
giới từ sau 1945 đến nay .
1/ CNXH từ phạm vi một nước trở thành hệ
thống thế giới từ Aâu , Á đến MLT.
- Nữa sau thế kỷ XX các nước XHCN là lực
- GV giới thiệu sơ qua những yêu cầu của bài
lượng mạnh về chính trị , quân sự và kinh tế có
tổng kết
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triễn của thế giới
- Do vi phạm một số sai lầm và bị ĐQ chống
- Cho học sinh đọc toàn bộ phần 1
phá CNXHở LX và ĐÂu sụp đổ gây tổn thất
1) Em hãy nêu những nội dng chính của lịch chưa từng thấy trong phong trào cách mạng thế
sử thế giới từ sau năm 1945 đến 1991 ?
giới .
2/ Phong trào giải phóng dân tộc ở Á
- Yêu cầu học sinh nêu những nội dung chính
,Phi ,MLT, giành được thắng lợi to lớn .
ngắn gọn
- Hơn 100 quốc gia trẻ ra đời .
- Sau đó cho học sinh tìm hiểu những sự kiện
- Chế độ A Pác Thai và hệ thống thuộc địa sụp
trong từng nội dung
đổ
- Giáo viên sử dụng bảng phụ kết hợp - Các nước đang xây dựng và phát triễn kinh tế
với sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh đạt những thành tựu to lớn mặc dù còn gặp


để làm rõ từng sự kiện của từng nội
dung theo SGK


Nội dung
Sự kiện
Nội dung 1 -CNXH trở thành lực lượng
mạnh về kinh tế, chính trị..
-Do sai lầm và bị ĐQ chống
phá nên ở LX và ĐÂu sụp
đổ…
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Nội dung 5
- Giáo viên phải cho học sinh nhắc lại những sự
kiên quan trọng đã học . Như trật tự thế giới
mới hình thành như thế nào ? Biểu hiện của
chiến tranh lạnh ? hậu quả của nó ?
- Nêu những thành tựu , tác dụng ý nghĩa và
hạn chế của cuộc cách mạng KHKT ?....
2) Sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình
thế giới có những thay đổi gì ?
3) Xu thế phát triễn của thế giới ngày nay là
gì ?
- Học sinh đọc lại 5 xu thế đã học ở bài 11
4) Thảo Luận : Vì sao nói hoà bình , ổn định
và hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức đối
với các dân tộc ?

nhiều khó khăn .
3/ Các nước TBCNphát triễn nhanh chóng
về kinh tế .
-Mĩ trở thành nước giàu mạnh có âm mưu bá
chủ thế giới
- Xu hướng liên kết ở châu âu ra đời
- Mĩ , Nhật , Tây Aâu trở thành 3 trung tâm
kinh tế lớn của thế giới
4/ Sau chiến tranh trật tự thế giới Y An Ta
hình thành 2 phe XHCN và TBCN luôn đối
đầu căng thẳng đỉnh cao là chiến tranh
lạnh
5 / Cuộc cách mạng KHKT đạt những
thành tựu kỳ diệu và nhữnh tiến bộ phi
thường có ý nghĩa quyết định đến đời sống
của con người .
II/ Xu thế phát triễn của thế giới ngày nay:
- SGK trang 54

III/Sơ Kết Bài Học :
Giáo viên tổng kết lại những nội dung chính
IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập :
1 ) Nêu 5 nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 đến nay ?
2 ) Thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×