Tải bản đầy đủ

bài tập lớn có lời giải 6

BÀI TẬP LỚN
TÍN HIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN

• Giảng viên: Đinh Thị Kim Phương
• Mã lớp: 201810803176004
• Lớp ưu tiên: 0803176.4Thành viên nhóm:1. Đỗ Tuấn Cảnh2. Lão Thị Hằng
3. Hà Quang Hiếu


THIẾT KẾ BỘ LỌC THEO PHƯƠNG PHÁP
CỬA SỔ HÌNH CHỮ NHẬT
1. Thông thấp
2. Thông cao
3. Thông dải
Trong phương pháp của sổ hình chữ nhật này, ba bộ lọc sử dụng chung một function để
thiết kế lên các bộ lọc!

Chú thích:
M là chiều dài hữu hạn của cửa sổ
wc là tần số cắt


1. Bộ lọc thông thấp
Bộ  lọc thông thấp:
Đáp ứng tần số:Đáp ứng xung:


Thiết kế bộ lọc thông thấp trên matlab
Các tham số wp = 0.2 , ws = 0.4


2. Bộ lọc thông cao
 
Bộ


lọc thông cao:Đáp

ứng tần số:Đáp

ứng xung:


Thiết kế bộ lọc thông cao trên matlab
Các tham số wp = 0.2 , ws = 0.4


3. Bộ lọc thông dải Bộ

lọc thông dải:Đáp ứng tần số:Đáp ứng xung


Thiết kế bộ lọc thông dải trên matlab
Các tham số wp1 = 0.35 , ws1 = 0.2
wp2 = 0.65 , ws2 = 0.8


XÂY DỰNG HỆ THỐNG PID DÙNG
SIMULINK TRONG MATLAB


Xây dựng mô hình hệ thống điều khiển nhiệt
độ PID


a.


Tính các giá trị thông số KP, KD, KI
PID theo phương pháp Ziegler- Nichols từ các thông số L, T, K ở
trên :K=200, T=380, L=20.
wPID(s)=Kp+K1/s+Kds

Với Kp=(1.2T)/(KL) ; K1=Kp/2L ; Kd=0.5KpL


=> KP = 0.114 ; KI = 0.0028 ; KD = 1.14


  b.


Chạy mô phỏng, vẽ đáp ứng.

Cài đặt các thông số: Step time=0, Initial=0, Final time=100,
Stop time=600 Nhập các thông số cho bộ PID :
Nhập thông số cho mô hình lò nhiệt tuyến tính hóa : K=200, T=380,
L=20.Chạy mô phỏng và lưu đáp ứng của các tín hiệu ở Scope

=> Nhận xét: chất lượng ở phương pháp điều khiển PID : thời gian quá độ ngắn,
hệ thống nhanh đạttới trạng thái xác lập


 c.

Chỉnh định các thông số của bộ PID ( độ quá điều chỉnh <
25%)Chọn Kp = 0.036, Ki = 0.0004, KD = 0.54

=> Độ quá điều chỉnh của hệ thống nhỏ hơn so với trường hợp trước.


THANKS FOR WATCHINGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×