Tải bản đầy đủ

Xúc tác rắn trên nền chất mang

CEMINA
Xúc tác trên nền chất mang rắn

Thực hiện: Tào Văn Thuận


PHẢN ỨNG HECK

• Phản ứng aryl hóa hay alkenyl hóa alken với
xúc tác Pd được gọi là phản ứng Heck (hay
còn gọi là Mizoroki-Heck). Đây là phản ứng
tạo tạo thành liên kết carbon-carbon theo chu
trình xúc tác Pd (0) / Pd (II)..


Phản ứng Heck

Pd + 4 HNO3 → Pd(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Pd(NO3)2 + 2 CH3COOH → Pd(O2CCH3)2 + 2 HNO3Cơ chế phản ứng Heck
(Reaction mechanism)- Tổng hợp xúc tác phức trên nền Silica:


- Tổng hợp xúc tác phức trên nền Silica:


Các phản ứng Heck được áp dụng trong công nghiệp
sản xuất các naproxen và kem chống nắng có thành
phần octyl methoxycinnamate. Tổng hợp naproxen từ
brom naphtalen với ethylene.


Tổng hợp Taxol trị ung thư là ứng dụng của
phương pháp xúc tác Pd:


2. Xúc tác trên nền chất mang Polime hòa tan


Xúc tác phức Rhodium (55) trên chất mang polime
hòa tan trong nước được tổng hợp

Nhóm axit cacboxylic trên mạch
polime (Poly(acrylic acid)


Xúc tác trên được sử dụng trong phản ứng
hydrogen hóa bất đối xứng của αacetoamidocinnamic acid trong hệ dung
môi hai pha nước – ethyl acetate

α-acetoamidocinnamic

ethyl acetate


Dưới tác dụng khuấy trộn hai pha
được trộn lẫn vào nhau, phản ứng xảy
ra với độ chọn lọc quang học đạt 89%.
Sau khi phản ứng kết thúc pha nước
chứa xúc tác được tách và rửa nhiều
lần bằng dung môi hữu cơ để loại bỏ
các phân tử hữu cơ hòa tan lẫn vào
pha nước. Pha nước chứa xúc tác có
thể thu hồi và tái sử dụng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×