Tải bản đầy đủ

Điều tra hiện trạng, đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý hệ thống cảnh quan khu vực nghỉ dưỡng ở thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP

Người thực hiện : PHẠM THỊ THÚY HẰNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ TÙNG ĐỨC


Tên đề tài:

Điều tra hiện trạng, đề xuất giải pháp quy hoạch và
quản lý hệ thống cảnh quan khu vực nghỉ dưỡng
ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC


Nội dung trình bày


TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
II. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG


Tính cấp thiết của đề tài
• Hiện nay, thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng nổ
dân số, kéo theo các vấn nạn như diện tích đất ngày
càng bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài
nguyên, biến đổi khí hậu do con người gây ra ngày
càng ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động sống thường
ngày.
Điều này đã và đang thách thức và gây sức ép lên
mọi mặt của đô thị, đặc biệt là đối với các nước đang
phát triển như Việt Nam. Vì vậy, các đô thị cần phải
tạo ra các khoảng không gian xanh nhằm cân bằng lại
hệ sinh thái.


Tính
cấp
thiết
của
đề
tài
Đặt vấn đề
• Các khu nghỉ dưỡng có một vai trò rất quan trọng
trong việc đem lại không gian thư thái, nghỉ ngơi, giải
trí sau những ngày làm việc vất vả của con người; và
yếu tố cảnh quan chính là nhân tố chính mang lại điều
đó.
• Đồng Hới những năm gần đây là một trong những đô
thị mới phát triển theo hướng du lịch, vì vậy cảnh
quan là một nhân tố rất quan trọng. Tuy nhiên, hệ
thống cảnh quan hiện hữu chưa đáp ứng được nhu
cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân cũng như khách


du lịch.


ĐẶT
TínhVẤN
cấp ĐỀ
thiết của đề tài
PHÁT TRIỂN DU
LỊCH

NHU CẦU NGHỈ
NGƠI, GiẢI TRÍ

“Điều tra hiện trạng, đề
xuất giải pháp quy hoạch
và quản lý hệ thống cảnh
quan khu vực nghỉ dưỡng
ở thành phố Đồng Hới,
tỉnh Quảng Bình”

TĂNG MẢNG
XANH

BỘ MẶT CẢNH
QUAN ĐÔ THỊ


Mục đích và mục tiêu của đề tài
• Mục đích nghiên cứu
Xác định hiện trạng, đề xuất giải pháp quy hoạch và
quản lý cảnh quan khu vực nghỉ dưỡng ở thành phố
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
• Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định hiện trạng cảnh quan ở các khu vực nghỉ
dưỡng và thực trạng quản lý cảnh quan.
- Đánh giá và phân tích sự phù hợp của hệ thống cảnh
quan hiện tại.
- Xây dựng và đề xuất một số giải pháp quy hoạch, tôn
tạo hệ thống cảnh quan.


Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
• Ý nghĩa khoa học:
Góp phần xây dựng và đề xuất phương án bố trí và
quản lý hệ thống cảnh quan theo phương pháp tiếp
cận sinh thái nhân văn.
• Ý nghĩa thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho việc quản lý
cảnh quan khu vực nghỉ dưỡng trên địa bàn, góp phần
định hướng quy hoạch, thiết kế cảnh quan phù hợp
với việc mở rộng và phát triển của thành phố Đồng
Hới.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
1.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
• Phạm vi nghiên cứu
- Hệ thống cảnh quan tại các khu nghỉ dưỡng chính
trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
• Đối tượng nghiên cứu
- Hệ thống cây bóng mát; cây bụi, cây phủ nền; các
yếu tố tiểu cảnh và yếu tố địa hình, mặt nước.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
1.2. Nội dung nghiên cứu
• Tìm hiểu tình hình cơ bản của khu vực nghiên cứu
- Điều kiện tự nhiên
- Điều kiện kinh tế xã hội
- Đặc điểm về cơ sở hạ tầng
- Những thuận lợi và khó khăn trong việc quy hoạch
phát triển cảnh quan.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• Điều tra hiện trạng cảnh quan tại các khu nghỉ
dưỡng ở thành phố Đồng Hới
- Xác định thành phần loài, số lượng, thời điểm gây
trồng.
- Điều tra, đo đếm các chỉ tiêu liên quan đến đặc điểm
hình thái cây xanh và đánh giá tình hình sinh trưởng.
Xác định đặc điểm sinh thái của một số loài cây chính
trong khu vực nghiên cứu.
- Thống kê, đánh giá mức độ sự hợp lý của cảnh quan
- Mô hình hóa vị trí và sự phân bố của yếu tố trong hệ
thống cảnh quan tại các khu nghỉ dưỡng.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• Thực trạng công tác quản lý cảnh quan tại các khu
nghỉ dưỡng ở thành phố Đồng Hới
- Khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ
của đơn vị quản lý.
- Thực trạng công tác phát triển, chăm sóc và quản lý
cảnh quan trong các khu nghỉ dưỡng.
- Các chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ và
phát triển cảnh quan trong các khu nghỉ dưỡng.
- Thực trạng khó khăn và thuận lợi của công tác quản
lý hệ thống cảnh quan.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• Phân tích sự phù hợp của hệ thống cảnh quan, thiết
kế và bố trí cảnh quan và vấn đề quản lý của thành
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Loài cây đối với điều kiện tự nhiên, đặc điểm của
các khu nghỉ dưỡng và các công trình kề cận nó.
- Việc phân chia các khu chức năng cũng như cách bố
trí các yếu tố cảnh quan trong mối liên hệ với cơ sở
hạ tầng và các vấn đề sinh thái nhân văn.
- Công tác phát triển, quy hoạch và quản lý hệ thống
cảnh quan tại các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu

• Đề xuất, định hướng quy hoạch, tôn tạo hệ thống
cảnh quan tại các khu nghỉ dưỡng.
- Định hướng quy hoạch và phát triển cảnh quan.
- Đưa ra các nguyên tắc chọn cây trồng.
- Đề xuất giải pháp quy hoạch, thiết kế và tôn tạo cảnh
quan
- Đề xuất những biện pháp thích hợp cho công tác quản
lý cảnh quan.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• 1.3. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
- Các số liệu về tình hình cơ bản của khu vực nghiên
cứu, các hồ sơ liên quan đến hệ thống cảnh quan, hồ
sơ quy hoạch tổng thể thành phố,… được thu thập từ
tài liệu, báo cáo, tạp chí,…
- Các số liệu và những thuận lợi, khó khăn về tình hình
phát triển (trồng), chăm sóc và quản lý cảnh quan.
- Các thông tin liên quan đến đặc điểm hình thái, sinh
thái, vật hậu của cây… được thu thập từ các giáo
trình, tạp chí,... và các phương tiện truyền thông khác.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
- Quan sát thực tế và đo đếm các chỉ tiêu liên quan hiện
trạng hệ thống cảnh quan, cụ thể:
 Quan sát hình thái bên ngoài và xác định thành phần
chủng loại cây.
 Đo D1.3, Hvn và Dt, kết hợp với việc quan sát hình thái
bên ngoài để đánh giá phẩm chất cây.
 Xác định vị trí và tọa độ của cây, các yếu tố mặt
nước, địa hình và các yếu tố tiểu cảnh trang trí để
phục vụ cho việc mô phỏng sự phân bố.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
- Thảo luận nhóm với sự tham gia của các bên liên
quan để phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội,
thách thức và những giải pháp liên quan.
- Phỏng vấn bán cấu trúc các cán bộ, công nhân liên
quan thuộc Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới.
- Phỏng vấn bán cấu trúc các hộ dân sinh sống gần các
khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.


I. Phạm vi, đối tượng, nội dung và
phương pháp nghiên cứu

• Phương pháp xử lý số liệu
- Các số liệu được tổng hợp, chọn lọc và phân tích dựa
trên các nội dung cần thiết của đề tài nghiên cứu.
- Các thông tin và số liệu thu thập từ việc thảo luận và
phỏng vấn các cán bộ và tổ chức có liên quan được
chọn lọc, kiểm tra chéo, xử lý và phân tích.
- Các số liệu về thực trạng hệ thống cảnh quan sẽ được
phân loại và xử lý theo hình thức thống kê mô tả dưới
sự hỗ trợ của phần mềm Excel.
- Sử dụng kết hợp phần mềm AutoCad và Photoshop
để mô hình hóa vị trí và sự phân bố của hệ thống
cảnh quan trong mối quan hệ với các công trình khác.


II. Dự kiến kết quả đạt được
• Mô tả được tình hình cơ bản của khu vực nghiên cứu
liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
• Đánh giá được hiện trạng cảnh quan và công tác
quản lý.
• Phân tích được sự phù hợp của hệ thống cảnh quan,
thiết kế và bố trí cảnh quan và vấn đề quản lý đối với
sinh thái nhân văn.
• Đề xuất được một số giải pháp định hướng quy
hoạch, tôn tạo hệ thống cảnh quan từ đó đưa ra được
giải pháp quản lý hệ thống cảnh quan phù hợp.


Kế hoạch hoạt động
TT
Nội dung công việc
Sản phẩm
Thời gian
1 Xây dựng đề cương Hoàn thành đề cương và 30/6/2017 - 15/7/2017
nghiên cứu

được Hội đồng thông
qua

2 Nộp đề cương Luận văn Đề cương Luận văn hoàn 20/7/2017 – 23/7/2017
Thạc sĩ cho phòng SĐH

chỉnh

3 Tham khảo tài liệu và tìm Hoàn thành phần viết 23/7/2017 – 10/8/2017
hiểu tổng quan nghiên Tổng quan nghiên cứu
cứu
4 Thu thập các tài liệu về Hoàn thành phần đặc 10/8/2017 – 30/8/2017
điều kiện tự nhiên, kinh tế điểm cơ bản của khu vực
xã hội… các loại bản đồ và nghiên cứu
các số liệu liên quan khác


Kế hoạch hoạt động
5

Điều tra hiện trạng (đo đếm cây, Các bảng số liệu 30/8/2017 - 30/9/2017
chiều cao, đường kính thân, cây trên các tuyến.
đường kính tán…), các yếu tố
cảnh quan khác trong khu vực
nghiên cứu bằng phiếu điều tra

6

Điều tra thực trạng công tác quản  

30/9/2017 – 15/10/2017

lý hệ thống cảnh quan trong các
khu nghỉ dưỡng ở thành phố
Đồng Hới.
7

Phân tích, xử lý số liệu, viết luận Số liệu đã được 15/10/2017 – 30/10/2017
văn

phân tích, xử lý.


Kế hoạch hoạt động
8 Định hướng quy hoạch, tôn - Đưa ra nguyên tắc chọn cây 30/10/2017–
tạo hệ thống cảnh quan.

trồng.

30/11/2017

- Đề xuất các loài cây cần tôn
tạo và phát triển;
- Định hướng các giải pháp
quy hoạch cảnh quan trong
các khu nghỉ dưỡng.
9 Báo cáo tiến độ đề tài luận  

30/11/2017-

văn Thạc sĩ
10 Nộp luận văn cho giáo viên Bản Luận văn lần 1

07/12/2017
07/12/2017–

hướng dẫn chỉnh sửa lần 1
11 Nộp luận văn cho giáo viên  
hướng dẫn chỉnh sửa lần 2

20/12/2017
20/12/2017–15/1/2018


Kế hoạch hoạt động
12 Nộp luận văn cho giáo viên  

15/1/2018 – 30/1/2018

hướng dẫn chỉnh sửa lần 3

13 Nộp luận văn chính thức Bản Luận văn cuối cùng

30/1/2018 – 15/2/2018

cho phòng SĐH

14 Nộp luận văn tóm tắt

 

15/2/2018 – 20/2/2018

15 Nộp lý lịch gốc, sơ lược quá  

20/2/2013 – 30/2/2018

trình học tập


CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×