Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH TỔNG kết 10 năm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22NQTW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY BẢO YÊN
ĐẢNG BỘ XÃ LONG KHÁNH

Số -KH/ĐU
Long Khánh, ngày tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 38-KTTW, ngày 13/11/2013 của Bộ Chính trị Ủy ban
nhân dân xã Long Khánh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22NQ/TW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng Ngày: 13/02/2018 và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ngày 13/11/2018, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 38-KL/TW về tổng
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,
Thực hiện Công văn số 1925-CV/TU, ngày 19/02/2013 của Tỉnh ủy Lào
Cai về việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị.
Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố và nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã
đáp ứng yêu câu tình hình mới.
2. Yêu cầu
Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đảm bảo tính thiết
thực, khoa học, đồng bộ, hiệu quả; làm tốt việc kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh
giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG

1


1. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy
tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để
nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ,
đảng viên, cấp ủy viên. Đảm bảo công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội
trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ.
Đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt để nâng cao chất lượng, học tập lý
luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.
2. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung
ương, của Tỉnh, của huyện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách
nhiệm nêu gương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức các đợt sinh
hoạt chuyên đề về xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên
phong, gương mẫu; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.
3. Thực hiện tốt chủ trương, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với
việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên; quan tâm
công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Quản lý chặt chẽ đảng viên; rà soát, sàng
lọc để đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
4. Củng cố, nâng cao chất lượng đảng ủy viên, bí thư chi bộ, xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức xã. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự
đảng ủy xã nhiệm kỳ tới. Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng linh đạo,
quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho đảng ủy viên, Bí thư chi bộ. Chấp hành
chủ trương bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; tiếp tục duy trì thực
hiện 3 người đảm nhiệm 7 chức danh ở các bản; phấn đấu lựa chọn để kiện toàn
theo hướng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản; tiếp tục chỉ đạo thực hiện sáp


nhập thôn theo kế hoạch.
5. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là việc
ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết ở chi bộ; thực hiện nghiêm quy chế làm
việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo
hướng dẫn của huyện, tỉnh, của Trung ương. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá,
phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất. Cấp ủy,
bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác ở xã, bám, nắm chắc
bản.
6. Tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình
tư tưởng nhân dân, nhất là những bản trọng điểm về an ninh trật tự, xử lý kịp
thời những vấn đề phát sinh ngay tại bản. Thực hiện nghiêm việc người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân; cấp
ủy viên dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
2


chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối
với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ đảng uỷ: Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực
hiện Kết luận; tham mưu cho Ban Chấp hành đảng ủy chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng đảng, trọng tâm là các nội
dung: Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng bộ gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ
máy; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng
viên; rà soát, sàng lọc để đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra
khỏi Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp đảng viên, bí thư chi bộ,
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã; rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt
nhân sự Đảng ủy nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và đề xuất thực hiện chương
trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác
đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch; sửa đổi, bổ sung
và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt
cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm
trong tự phê bình và phê bình; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất
lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác, nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân,
phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách bản theo phương châm "cấp
ủy xã nắm đến hộ gia đình”; kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm; tiếp tục
triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 quy định trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uy viên Bộ Chính trị, Ủy
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW; triển khai thực hiện Chỉ thị số 28CT/TW ngày 21/01/2018 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng
viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi
Đảng theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy.
2. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Ban Chấp hành đảng ủy để
chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ
chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện
quy định về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc,
chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Chương
trình, kế hoạch kiểm tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí; về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cấp
phó của người đứng đầu.
3, Ban Tuyên vận đảng ủy tham mưu cho Ban Chấp hành đảng ủy xây
dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch về đổi mới và
thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự
giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao
3


trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên;
công tác tư tưởng, định hướng dư luận trong các hoạt động của Đảng, chính
quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ. Tuyên truyền về chuyên đề xây dựng
Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh (theo hướng dẫn của tỉnh, huyện), góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực
sự tiên phong, gương mẫu, tự phê bình và phê bình.
4. Các chi bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế
hoạch này và Kết luận số 38-KL/TW.
- Có giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tổ
chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung củng cố, đẩy mạnh
hoạt động của chi bộ.
- Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thành lập ban chi ủy chi bộ
bản (những chi bộp chưa có).
- Thực hiện nghiêm túc việc phân công đảng viên theo dõi, phụ hộ gia
đình; Đảng ủy viên xã chấm điểm sinh hoạt chi bộ hằng tháng.
- Tiếp tục thực hiện việc 3 người đảm nhiệm 7 chức danh ở các thôn, bản,
phấn đấu lựa chọn để kiện toàn theo hướng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng
bản.
- Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng
viên hằng năm nghiêm túc, thực chất theo hướng dẫn của cấp trên.
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ
chức đảng, đảng viên theo quy định.
- Định kỳ hằng năm có sơ kết, đánh giá việc thực hiện và báo cáo Đảng
ủy trong nội dung báo cáo tổng kết công tác năm của chi bộ.
6. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các chế
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở và những người hoạt động không
chuyên trách theo hướng dẫn của cấp trên.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018
của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa
X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các chi bộ xây
dựng kế hoạch thực hiện.
4


Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×