Tải bản đầy đủ

Tiểu luận cộng tác viên thanh tra giáo dục phản ánh dạy thêm

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Phần I: Phần mở đầu

2

1. Lý do chọn đề tài

2

2. Giới hạn của đề tài

3
Phần II: Nội dung

4

1. Mô tả tình huống


4

2. Mục tiêu xử lí tình huống

4

3. Phân tích tình huống

4

4. Đề xuất các giải pháp giải quyết tình huống

4

5. Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra

5

6. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm

8

không đúng quy định
Phần III. Kết luận

10

1. Đánh giá chung

10

2.Bài học kinh nghiệm

12

3. Đề xuất kiến nghị

12


Phần I: Phần mở đầu
1 . Lý do chọn đề tài
Thực hiện tinh thần Nghị quyết 29, Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương
Đảng khóa XII về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là
1


quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư
cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình,
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta là
xác định GD&ĐT không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một trong những
kế sách được ưu tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác
phát triển.
Cùng với việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo,
Nhà nước chủ trương trao quyền tự chủ ngày càng nhiều, nhà nước cũng đòi hỏi
cơ sở giáo dục phải tăng cường hoạt động tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo quyền tự chủ được thực hiện đúng quy
định. Trong việc thực hiện công tác giảng dạy thì ngoài học chính khoá ở nhà
trường việc học thêm còn là một nhu cầu của một bộ phận học sinh và gia đình
nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, chúng ta phải thừa nhận mặt tích cực của
việc dạy thêm, học thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là
đối với học sinh.
Tuy nhiên, cũng còn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong việc dạy
thêm ở một số giáo viên ở các trường gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của
nhà giáo, gây nhiều bất bình trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một
khía cạnh nào đó là nhu cầu của người học. Nhưng vẫn còn ở đâu đó đã bị biến
tướng dưới nhiều hình thức, mà mục đích chủ yếu của người dạy là vì kinh tế.
Một số ít thầy cô giáo đã gây khó khăn cho những học sinh không học thêm
bằng nhiều cách, gây thiệt thòi cho những cháu không đi học thêm, như cho học
sinh học thêm biết trước chương trình kiểm tra, dạy sơ sài ở lớp khiến học sinh
không đi học thêm không hiểu bài...
Nhằm chấn chỉnh và quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ
GD&ĐT; Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của chủ tịch UBND
tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
2


Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, trong những
năm qua, qua kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trong toàn tỉnh, nhìn
chung có các hình thức học thêm như sau :
- Hình thức thứ nhất: Học thêm trong trường do nhà trường tổ chức quản
lý có 2 dạng: các lớp học thêm do học sinh đăng ký, nhà trường xếp thời khoá
biểu ngoài giờ học chính khoá.
- Hình thức thứ hai: Giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.
Do đó, yêu cầu ngành giáo dục phải có những biện pháp tích cực để kịp
thời ngăn chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm không đúng quy định và
cần tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm như thế nào cho có hiệu quả?
Đó là lý do tôi chọn đề tài này.
2. Giới hạn của đề tài
Bản thân là cộng tác viên thanh tra của Sở giáo dục, là phó hiệu trưởng
của trường THPT. Tôi xin được trình bày một trong những tình huống có liên
quan đến việc dạy thêm, học thêm ở trường THPT có thể xảy ra ở trường mà
mình phải giải quyết.
Cụ thể phải việc giải quyết đơn phản ánh của một công dân về việc dạy
thêm, học thêm.
Bài viết này là mang tính chất minh họa, với khuôn khổ bài viết về tình
huống, cho phép tôi được sử dụng nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Những kiến nghị giải quyết còn mang tính chủ quan của cá nhân, mặt
khác do khả năng nhận thức vấn đề còn hạn chế cho nên chắc chắn không tránh
khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự thông cảm, giúp đỡ, đóng góp
của quý lãnh đạo, thầy cô và đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu đạt được hiệu quả
cao hơn.

3


PHẦN II: NỘI DUNG
1. Mô tả tình huống
Trường THPT A nhận được phản ánh của công dân về việc bà X(là giáo
viên của trường) tổ chức dạy thêm trái phép ngoài trường và có biểu hiện trù dập
cháu nào không tham gia lớp học thêm do bà tổ chức bằng cách chấm cho điểm
thấp hơn so với kết quả các cháu làm được. Anh(chị) hãy nghiên cứu, đề xuất
hướng sử lý phản ánh nêu trên?
2. Mục tiêu xử lí tình huống
Qua phân tích đơn phản ánh của công dân, có 2 nội dung lớn cần phải
kiểm tra, xác minh để làm rõ:
a) Cô giáo X dạy thêm tại ngoài trường có đúng không? có hợp pháp
không?
b) Việc chấm bài kiểm tra của học sinh có chính xác, công bằng không?
có thiên vị không? có đảm bảo theo quy chế chuyên môn không?
3. Phân tích tình huống
Đây là tình huống tố cáo của công dân về việc vi phạm của giáo viên.
4. Đề xuất các giải pháp giải quyết tình huống
- Hiệu trưởng tiếp nhận đơn của công dân(yêu cầu cung cấp thông tin nói
rõ dạy ở đâu, thời gian nào?)
- Mời giáo viên X đến văn phòng nhà trường làm việc, yêu cầu giáo viên
giải trình và làm báo cáo sự việc nêu trong đơn của công dân để xác minh và đối
chiếu các nội dung có liên quan. Đồng thời tổ chức kiểm tra hồ sơ, bài kiểm tra
của học sinh.
Như vậy sẽ xảy ra 2 phương án

4


- Phương án 1:

Nếu giáo viên X thừa nhận đúng sự việc mà công dân

phản ánh (có nghĩa là phản ánh của công dân là đúng) thì Hiệu trưởng có biện
pháp xử lý theo Luật định.
- Phương án 2: Nếu giáo viên X không thừa nhận sự việc mà công dân
phản ánh thì Hiệu trưởng tổ chức cử Thanh tra viên đi xác minh nơi dạy thêm
của giáo viên X. và tổ chức thanh tra công tác chấm chữa bài cho học sinh. Có
thể xảy ra 2 trường hợp.
+ Trường hợp 1: Phản ánh của công dân là không đúng thì mời người
phản ánh đến và giải thích việc phản ánh đó là không đúng. Yêu cầu người phản
ánh chấm dứt.
Nếu người phản ánh cố tình gửi lên cấp trên thì người phản ánh thuộc cố
tình phản ánh, tố cáo sai sự thật thì xử lý theo luật Tố cáo tội vu khống người
khác.
+ Trường hợp 2: Phản ánh của công dân là đúng sự thật thì hiệu trưởng
yêu cầu giáo viên phải chấm dứt ngay với lý do vì có hành vi ép học sinh phải
học thêm để thu tiền chứ không phải là thỏa thuận với học sinh và giải quyết
theo luật định.
5. Tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra
- Căn cứ Luật tiếp công dân 2013;
- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;
- Căn cứ vào Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 03/10/2012 và Nghị định
76/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X đến văn phòng nhà trường để giải
trình và yêu cầu làm bản tường trình các nội dung có liên quan đến đơn phản
ánh của công dân.
5


- Hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên môn cung cấp bài kiểm tra và sổ điểm do
giáo viên X giảng dạy.
- Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên X cung cấp danh sách học sinh đi học
thêm tại nhà riêng.
- Sau đó yêu cầu thanh tra viên tiến hành chấm lại bài kiểm tra của học
sinh, đồng thời kiểm tra đối chiếu điểm bài kiểm tra với sổ ghi điểm của lớp, đối
với những học sinh đi học thêm và học sinh không đi học thêm để so sánh, đối
chiếu .
Nhằm giải quyết đúng , chính xác những nội dung trên, cần phải xác định
những vấn đề cơ bản sau:
1. Việc bà X mở lớp dạy thêm tại nhà riêng có đăng ký đúng với qui định
theo quyết định số 61/2012/QĐ –UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Là
Cai không? có hợp pháp không?
2. Về việc ghi điểm, chấm bài kiểm tra cho học sinh của bà X có đúng
qui định không?
3. Bà X chấm điểm học sinh có công bằng không ? có nâng điểm cho học
sinh đi học thêm không?
4. Nếu bà X sai phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào theo Nghị định số
27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm
bồi thường hoàn trả của viên chức và Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
-Một số nội dung làm căn cứ xử lý nếu vi phạm:
* Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định: “ Nhà giáo và người
học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy
và học tập”. Do đó, đây là việc điển hình trong việc vi phạm qui chế chuyên
môn, quy định về dạy thêm, học thêm ;

6


* Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục. Hiệu trưởng lập Tờ trình về việc đề xuất xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực Giáo dục gửi sở Giáo dục và Đào tạo đôí với bà X đã
vi phạm những khoản như sau:
1. Vi phạm điểm d khoản 1 điều 7 mục 1 (chương 2) Nghị định
138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ “ tổ chức hoạt động dạy thêm
khi chưa được cấp phép”, mức phạt từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
2. Vi phạm điểm a khoản 1 điều 14 mục 4 (chương 2) Nghị định
138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phạt
cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi tổ
chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy chế.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tại điểm b khoản 2 điều 7 mục 1 ( chương 2) Nghị định 138/2013/NĐ-CP
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định đình chỉ hoạt
động dạy thêm từ 12 tháng đến 24 tháng;
Tại điểm b khoản 3 (chương 2) quy định buộc trả lại tiền cho người học
các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại.
Tại khoản 2 điều 14 mục 4 ( chương 2) quy định biện pháp khắc phục hậu
quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả người học.
Như vậy, trước tình hình thực tế xã hội ngày nay, nền kinh tế thị trường
tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có nhiều biện pháp để
khắc phục, đời sống của giáo viên tuy có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó
khăn, để đối phó với thực tế ấy một số giáo viên phải xoay sở bằng nhiều cách vì
thế không tránh khỏi những sai phạm hoặc tiêu cực, trường hợp giáo viên X
cũng nằm trong thực tế đó.

7


Tuy nhiên cũng phải nghiêm túc phê bình những trường hợp vi phạm và có
hình thức xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm để kịp thời ngăn chặn việc dạy thêm,
học thêm “tràn lan”, gây mất niềm tin đối với xã hội và phụ huynh học sinh.
6. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm
không đúng quy định
6.1. Phân tích nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm có triển khai
nhưng chưa sâu rộng đến toàn xã hội, chưa cụ thể hoá nên tác dụng chưa cao .
- Việc nhận thức pháp luật về dạy thêm học thêm của một vài giáo viên
chưa cao.
- Một phần do đời sống kinh tế gia đình của một số giáo viên còn nhiều
khó khăn nhất định, không có thu nhập nào khác ngoài lương chính nên việc dạy
thêm để cải thiện đời sống hàng ngày là điều tất yếu .
b) Nguyên nhân chủ quan
- Giáo viên X chưa hiểu rõ về quy định dạy thêm, học thêm, cố tình dạy
thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập cho gia đình, không đăng ký, xin phép với
nhà trường, sở GD&ĐT .
- Việc thiếu kiểm tra, quản lý của Hiệu trưởng nhà trường về dạy thêm,
học thêm, không nắm rõ giáo viên X có dạy thêm ở nhà hay không.
6.2. Phân tích hậu quả của việc dạy thêm, học thêm
- Việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường còn đang gặp nhiều
bất cập. Do địa bàn khá rộng, tính chất của các lớp học rất đa dạng. Một số thầy
cô giáo đã dạy trước bài cho học sinh để đối phó bài kiểm tra định kỳ.
- Một số giáo viên dùng áp lực điểm số để thu hút học sinh học thêm,
hoặc chấm điểm không công bằng đối với học sinh, nhất là những trường hợp
8


học sinh không đi học thêm, hiện tượng này không nhiều nhưng nó là nguyên
nhân tạo ra sự bất bình của xã hội, làm ảnh hưởng không ít đến uy tín của thầy
cô giáo.
- Việc dạy thêm, học thêm không phép nếu không kip thời ngăn chặn,
chấn chỉnh sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, làm mất niềm tin đối với xã hội và Phụ
huynh học sinh.
Nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm không phép dẫn đến việc vi phạm
hành chính như trên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
a) Tạo điều kiện để thu hút tối đa học sinh vào các lớp học tăng tiết, lớp
2 buổi, lớp bán trú tại trường để có thêm thời gian củng cố kiến thức cho học
sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Việc phụ đạo học sinh
yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiêm của giáo viên bộ môn.
Nhưng nhà trường phải theo dõi, khảo sát chất lượng học sinh, từ đó có biện
pháp kịp thời uốn nắn giúp đỡ giáo viên và học sinh.
b) Đối với các lớp dạy thêm ở nhà, giáo viên chỉ được phép hoạt động sau
khi đã được cấp phép của cấp có thẩm quyền. Đồng thời giáo viên phải làm cam
kết với nhà trường là chỉ dạy thêm học sinh khi có yêu cầu của Phụ huynh học
sinh nhằm mục đích củng cố kiến thức cho các em, hướng dẫn học sinh làm
thành thạo các bài tập, không được phép dạy trước chương trình, không được đe
doạ, trù dập học sinh hoặc dùng điểm số để làm áp lực với các em. Nói chung là
phải đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của
Lãnh đạo các cấp.
Nếu giáo viên cố tình vi phạm những quy định trên thì phải bị xử lý kỷ luật
theo quy định của Ngành và Pháp luật .
c) Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp
học sinh nắm chắc bài, xây dựng, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự
nghiên cứu là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế việc dạy thêm,
học thêm không phép.
9


PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Đánh giá chung:
Dạy thêm, học thêm thực chất là việc giáo viên bổ trợ kiến thức cho học
sinh, giúp các em học khá hơn, bởi thế bản chất của dạy thêm, học thêm không
phải là xấu. Tuy nhiên, ở đâu đó, những biểu hiện không lành mạnh của dạy
thêm, học thêm đã làm bức xúc cho học sinh và phụ huynh học sinh, thậm chí có
cái nhìn không mấy thiện cảm với thầy, cô giáo. Qua quá trình thực hiện quy
định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng những văn bản
hướng dẫn cụ thể của địa phương, việc triển khai dạy thêm, học thêm ở Vĩnh
Phúc được đánh giá là cơ bản đi vào nền nếp. Sự xuất hiện ngày càng nhiều
những nhóm, lớp phụ đạo học sinh yếu kém đã giúp cho mặt bằng chất lượng
học tập ở các lớp đồng đều và tiến bộ hơn. Những bài giảng ngoài giờ, thậm chí
ở ngay tại nhà học sinh khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt của các thầy, cô giáo đã
giúp cho không ít học sinh bớt đi nguy cơ phải nghỉ học vì không theo kịp bạn
bè, thêm phần vững tâm khi tới lớp. Đặc biệt kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh đã
tăng cả về số lượng và chất lượng.
Mặt khác, phải thừa nhận rằng, những biểu hiện tiêu cực của dạy thêm,
học thêm vẫn còn tồn tại, dù không phổ biến, song lại gây nhiều bức xúc. Việc
chấm dứt dạy thêm, học thêm không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà
cần phải có sự hợp tác từ phía phụ huynh và sự quản lý của các cấp. Tuy nhiên
trên thực tế do nhu cầu của HS và PHHS mục đích học thêm chủ yếu là để thi và
đỗ vào các trường theo nguyện vọng. Vì vậy đương nhiên phải đi học thêm mới
có đủ kiến thức phù hợp thi đầu vào các bậc học.
Để quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm hiện nay thì vấn đề cốt lõi
là phải tạo ra sự bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi người. Với thực tế học tập
như hiện nay, học sinh buộc phải học thêm ngoài giờ rất nhiều (kể cả làm bài tập
ở nhà và học thêm có trả học phí), như vậy thì con em các gia đình nghèo làm
sao có được cơ hội học tập bình đẳng với con em các gia đình khá giả. Với quan
10


điểm quản lý việc dạy thêm, học thêm theo hướng tích cực, tạo cơ hội để giáo
viên được góp công sức, trí tuệ nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, giúp
các thầy cô sống bằng chính nghề của mình một cách chính đáng. Dạy thêm, học
thêm là nhu cầu của toàn xã hội và cũng là nhu cầu chính đáng của các bậc phụ
huynh học sinh muốn con em mình học giỏi.
Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế xã hội, kinh tế cuộc sống của mỗi
gia đình có khá hơn, đa số phụ huynh học sinh có điều kiện đầu tư học vấn cho
con em mình, trong số đó có không ít các bậc cha mẹ không nắm vững chương
trình học, không đủ trình độ để hướng dẫn con mình học, cũng không ít các bậc
cha mẹ chưa hiểu hết năng lực của con em mình trong học tập nhưng lại muốn
con mình học giỏi. Do đó, bằng mọi cách cho con em mình đi học thêm ở nhiều
thầy, nhiều môn. Đối với thầy cô giáo, còn một số cho rằng việc dạy thêm là
nguồn thu nhập để cải thiện đời sống, cho nên việc dạy thêm phần nào đã mất đi
ý nghĩa lành mạnh và cao quý của người thầy, trong đó có một bộ phận không
nhỏ đã làm mất đi “ thiên chức của thầy giáo” đã bắt ép học sinh học thêm hoặc
dùng điểm số để thu hút học sinh học thêm.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tiêu
cực đó cũng còn rất nhiều thầy cô giáo có tâm huyết với nghề nghiệp coi việc
dạy thêm là trách nhiệm của mình. Để đáp ứng nhu cầu dạy thêm, học thêm
hiện nay, cần phải quán triệt sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, phụ huynh học
sinh và nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hiểu rõ về dạy thêm,
học thêm, tăng cường trong công tác quản lý chỉ đạo, chống dạy thêm, học thêm
tràn lan ,góp phần đưa ngành giáo dục ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện
tốt theo Kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo: “ Dạy thêm, học thêm và dạy để
biết tự học”.
2. Bài học kinh nghiệm
Việc dạy thêm, học thêm phải đáp ứng nhu cầu thật chính đáng của học
sinh và phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhu cầu học
thêm của hoc sinh để trở thành nguồn thu lợi bất chính. Do đó cần thực hiện tốt
các nội dung sau:
11


2.1. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và toàn xã
hội cần nắm vững những quy định về dạy thêm, học thêm của lãnh đạo các cấp
đã ban hành để tránh những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra.
2.2. Để giải quyết những trường hợp vi phạm cần phải kiên quyết theo
quy định của pháp luật nhưng cần phải tế nhị bằng những giải pháp cụ thể nhằm
mục đích giáo dục là chính, vừa nhắc nhở, vừa răn đe.
2.3. Căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt nghiêm minh những trường hợp cố tình vi
phạm trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm.
3. Đề xuất và kiến nghị
3.1. Đối với Bộ Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tiếp tục ban hành những văn bản để cụ thể hoá việc dạy thêm, học thêm,
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm,
đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm việc dạy thêm,
học thêm.
3.2. Đối với chính quyền địa phương
- Phối hợp với các trường học, Hội cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện dạy thêm, học thêm của giáo viên và học sinh trên địa
bàn theo đúng quy định.
3.3. Đối với các trường học
- Quán triệt tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, về
những quy định dạy thêm, học thêm; vai trò và nhiệm vụ của giáo viên, phát huy
cao vai trò quản lí của Hiệu trưởng trong mọi hoạt động của nhà trường, nhất là
công tác quản lí dạy thêm, học thêm của đơn vị mình để có biện pháp kịp thời
ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của giáo viên, nhằm phát huy tốt tinh thần: “
Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm ”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
12


- Cần có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở
các trường học, 100 % cán bộ, giáo viên phải quán triệt sâu sắc các nội dung và
chấp hành tốt việc dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức
Thanh, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên các cấp, tổ chức ký cam
kết không dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh những trường
hợp cố tình vi phạm việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của pháp
luật./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban
hành quy định dạy thêm, học thêm.
2. Quyết định 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào
Cai về ban hành quy định về quản lý DTHT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
3. Luật số: 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân.

13


4. Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Chính phủ Quy định
quy trình tiếp công dân.
5. Luật số: 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại.
6. Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi
tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
7. Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ Quy định
quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
8. Luật số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo.
9. Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.
10. Thông tw/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Chính phủ Quy định quy
trình giải quyết Tố cáo.
11. Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thủ tướng chính phủ
Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
12. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ
luật và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
13. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×