Tải bản đầy đủ

slide nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số


Thứ 4 ngày 02 tháng 11
năm 2011.

ChươngưII-ưHàm số
bậc
nhất
Tiết 19:
Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

ưưưư


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.
Víưdụư1:
*ư Nếuư đạiư lượngư yư phụư thuộcư a/ Dạng bảng :

vàoư đạiư lượngư thayư đổiư xư saoư
choư với mỗi giá trịư củaư xư taư

luônư ư xácư ư địnhư ư đượcư ư chỉ
một giá trịư tươngư ứngư củaư yư
thìư
yư gọiư làư hàmư sốư
củaư xư ,ư
*ưHàmưsốưcóưthểưđư
ợcưchoư
vàưưxưlàưbiếnưsố.
bằngưbảng,ưbằngưcôngưthức,ư
.ư.ư.
ưư*ưKhiưxưthayưđổiưmàưyưluônư
nhậnưmộtưgiáưtrịưkhôngưđổiư
thìư hàmư sốư yư gọiư làư hàmư
hằng.
ưư*ưKhiưyưlàưhàmưsốưcủaưxưtaư
cóưthểưviết:ưyư=ưf(x),ưyư=ư
g(x),
-ưVDưyư=ưf(x)ư=ư2xư+3,ư
-ưKhiưxưbằngư3ưthìưgiáưtrịưtư
ơngưứngưcủaưyưbằngư9,ưtaư

x
y

y

1
-2
3
4

6

1
-1
2

01

12-2
23

34

4

0

2

-2

-4
2
3

-6
1

2

1

2
b/ Dạng công
3
thức:
yư=ư-5x;yư=ư3xư-1;y
x
ưc/ưVíưdụưưhàmưhằng.
x

1

3

4

5

7

y

3

3

3

3

3


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
1
Khái niệm hàm số.
Choưhàmưsốưy f ( x) x 5
?1:
2
*ư Nếuư đạiư lượngư yư phụư thuộcư
Tínhưưf(0);ưưưf(1);ưưưf(2);ưưư
vàoư đạiư lượngư thayư đổiư xư saoư
f(3);ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư f(-2);ưưf(choư với mỗi giá trịư củaư xư taư
10).
Giải:
luônư ư xácư ư địnhư ư đượcư ư chỉ
1
f
(
0
)

.0 5 5
một giá trịư tươngư ứngư củaư yư
2
thìư
yư gọiư làư hàmư sốư
củaư xư ,ư
*ưHàmưsốưcóưthểưđư
ợcưchoư
1
11
f
(
1
)

.
1

5

vàưưxưlàưbiếnưsố.
bằngưbảng,ưbằngưcôngưthức,ư.ư.ư
2
2
.ưư*ưKhiưxưthayưđổiưmàưyưluônư
1
f ( 2 ) .2 5 6
2
nhậnưmộtưgiáưtrịưkhôngưđổiư
1
13
thìưhàmưsốưyưgọiưlàưhàmư
f (3) .3 5
2
2
hằng.
ưư*ưKhiưyưlàưhàmưsốưcủaưxưtaưcóư
1
thểưviết:ưyư=ưf(x),ưyư=ưg(x),
f ( 2) .( 2) 5 4
2
-ưVDưyư=ưf(x)ư=ư2xư+3
1
f
(

10
)

.( 10) 5 0
-ưKhiưxưbằngư3ưthìưgiáưtrịưtư
2
ơngưứngưcủaưyưbằngư9,ưtaư


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.
?2:a, Biểu diễn các điểm
*ư Nếuư đạiư lượngư yư phụư thuộcư sau trên mặt phẳng tọa
1
vàoư đạiư lượngư thayư đổiư xư saoư A( 1độ
B ( ;4),C(1;2),ưưưD(2;1),
;6), Oxy:
2
choư với mỗi giá trịư củaư xư taư 3
luônư ư xácư ư địnhư ư đượcư ư chỉ E 3; 2 , F 4; 1 .
2
một giá trịư tươngư ứngư củaư yư 3
b, Vẽ đồ thị của hàm số
thìư

gọiư
làư
hàmư
sốư
củaư


. Đồ thị hàm số.
y
y =2x:
vàưưxưlàưbiếnưsố.
1
6
A(ưưư;6)
Đồ thị của
3

hàm số y =
f(x) là gì ?
x
0

1
3


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.
1
yưư A(ưưư
. Đồ thị hàm số.
;6)

+) Vi
3 x = 1 2thỡ y = 2
2 C(1;
1
=>
th.
E im
3; , F 4;2) thuc
.
3ờ
ngưthẳngưOCưlàư
2
Vậyưđư
đồưthịưcủaưhàmưsốưyư=ư
2x.

4

3

1
2

yư =
2x ư

a,
các điểm
b, Biểu
Vẽ đồdiễn
thị của
hàm số
sau
trên
tọa
+)
x = 0mặt
thỡ y = phẳng
0
y Vi
=2x:
độ
=>
im
O(0;
1 0) thuc th.
1 Oxy:
A( ;6), B( ;4),C(1;2),ưD(2;1),

6ưưưư
ưưưư
5

B(ưư;4)

3
2
1

2
31
2

C(1;2)
D(2;1) 2
E(3;ưưư
) 1
3
F(4;ưưư)
2

1 1
ưư-4ưưưưưưưư-3ưưưưưưưư-2ưưưưưưưư-1ưưưưưưư0ưưưưưưưưưưưư1ưưưưưưưưưư2ưưưưưưưưưư3ưư
3 2
ưưưưưưưư4ưưưưưưưưưx


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.
*ư Nếuư đạiư lượngư yư phụư thuộcư
vàoư đạiư lượngư thayư đổiư xư saoư
choư với mỗi giá trịư củaư xư taư
luônư ư xácư ư địnhư ư đượcư ư chỉ
một giá trịư tươngư ứngư củaư yư
yư gọiư
làư hàmư
. thìư
Đồ thị
hàm
số. sốư củaư xư ,ư
vàưưxưlàưbiếnưsố.
*ư Tậpư hợpư tấtư cảư cácư điểmư

biểuư diễnư cácư cặpư giáư trịư tư
ơngư ứngư ư (x;ư f(x))ư trênư mặtư
phẳngưtoạưđộưđượcưgọiưlàưđồư
thịưcủaưhàmưsốưyư=ưf(x)


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.

. Đồ thị hàm số.
3. Hàm số đồng biến,
nghịch
?3. Tính biến.
giá trị y tơng ứng của các hàm số y = 2x+1 và
y=-2x+1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào
bảng sau:
-2
2,5
-4 -3
y = 2x+1 6
5
y = -2x+1
x

-1,5
-2
4

-1
-1
3

-0,5
0
2

0
1
1

0,5 1
2
3
0
-1

1,5
4
-2


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.

. Đồ thị hàm số.
3. Hàm số đồng biến,
nghịch biến.
x
-2 -1,5
2,5
y = 2x+1

-4

-3

-2

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1

0

1

2

3

4

y= -2x+1 6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Tổng
Choưhàmưsốưyư=ưf(x)ưxácưđịnhưvớiưmọiưxưthuộcư
quát:
R.
ưưưaư/ưNếuưgiáưtrịưcủaưbiếnưx tăngưlênưmàưgiáưtrịưtươngưứngư
f(x)ưcũng tăngưlênưthìưhàmưsốưyư=ưf(x)ưđượcưgọiưlàưhàm
số
đồng biếnưtrênưR.
ưưưbư/ưNếuưgiáưtrịưcủaưbiếnưx
tăngưưlênưưmàưưgiáưtrịưtươngư
ứngưf(x)ưlại giảmưđiưthìưhàmưsốưyư=ưf(x)ưđượcưgọiưlàưhàm
số
biếnưtrênưR.
Nóinghịch
cách khác,ưvớiưx
,ưx ưbấtưkìư
1

2

Nếuưx
thuộcưR:
1ư<ưx2ưmàưf(x1)ư<ưfư(x2)ưthìưhàmưsốưyư=ưf(ưx)ư
đồng biếnưtrênưR.ưNếuưx ư<ưx màưf(x )ư>ưfư(x )ưthìư


Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm
số
Khái niệm hàm số.

. Đồ thị hàm số.
3. Hàm số đồng biến,
Choưhàmưsốưyư=ưf(x)ưxácưđịnhưvớiưmọiưxưthuộcư
nghịch
biến.
R.
Vớiưx1,ưx2ưbấtưkìưthuộcưR:
Nếuưx1ư<ưx2ưmàưf(x1)ư<ưfư(x2)ưthìưhàmưsốưyư=ưf(ưx)ư
đồng biếnưtrênưR.ưNếuưx1ư<ưx2ưmàưf(x1)ư>ưfư(x2)ưthìư
Bàiưtập:ưChoưhàmưsốưưyư=ưưf(x)ư=ư3x.ưHàmưsốưđồngưbiếnư
hàmưsốưyư=ưf(ưx)ưnghịch biếnưtrênưR.
hayưnghịchưbiến?ưHãyưchứngưminhư?
Giải:
Hàmưsốưưyư=ưưf(x)ư=ư3xưxácưđịnhưvớiưmọiưxưthuộcư
R
Taưcó:ưf(x1)ư=ư3x1ư;ưưưưf(x2)ư=ư
3x2 1ư<ư xétưf(x1)ư-ưfư(x2)ư=ư3x1ưư3x2ư=3(x1ưưx2)ư<0ư(x1ư
Nếuưx
x2
<ưx
2)
Nênưf(x
)ư<ưf(x )
1

2

VậyưưhàmưsốưđồngưbiếnưHớng dẫn về nhà
- Học các khái niệm, tính chất đã học về
hàm số, vận dụng vào làm các bài tập dới đây:
- Bài 1, 2, 3, 4, 7 SGK tr 45 - 46;

- Bài tập bổ xung (dành cho HS khá giỏi)
Chứng
minh với mọi x thuộc R, hàm số y = ax +ưb
luôn đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi
a < 0?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×