Tải bản đầy đủ

CHU y KHI VIET MUC TIEU

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI VIẾT MỤC TIÊU
Khi viết mục tiêu của bài cần quán triệt tinh thần đổi mới về cách viết mục tiêu.
-Mục tiêu bài học phải rất cụ thể sao cho có thể đo đạc được, quan sát được, đánh giá
được hoặc lượng hoá được.
-Mục tiêu phải nêu cụ thể những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà học viên cần đạt được
sau mỗi bài học, đặc biệt chỉ rõ mức độ, yêu cầu
Chú ý:
Tránh viết mục tiêu một cách chung chung rất khó đánh giá như “Nắm được” hoặc
“Hiểu được”, v.v…
Mục tiêu phải chỉ rõ mức độ KT, KN, TĐ mà HS cần đạt được chứ không phải những
nhiệm vụ, những điều mà GV cần phải làm. Không nhất thiết tách riêng KT, KN mà có thể
viết một câu chung.
Sau đây là một số động từ thường được sử dụng khi viết mục tiêu. Mỗi động từ thể
hiện mức độ, yêu cầu nhất định.
Kiến thức

Kĩ năng

Thái độ

Mức độ nhận biết

Nêu lên được

Lập được

Tuân thủ

Trình bày được

Viết được

Tán thành/ đồng ý/ủng hộ

Phát biểu được

Tính được/biết tính

Phản đối

Kể lại được

Vẽ được Đo được/biết đo

Hướng ứng

Liệt kê được

Thực hiện được

Chấp nhận

Nhận biết được

Biết cách….

Bảo vệ

Chỉ ra được

Tổ chức được


Hợp tác

Mô tả được

Thu thập được

….Biết làm thí nghiệm
Phân loại được.

Mức độ thông hiểu
Xác định được
So sánh được
Phân biệt được
Phát hiện được
Phân tích được
Giải thích được
Tóm tắt được
Đánh giá được

Mức độ vận dụng
Giải thích được
Chứng minh được
Liên hệ được
Vận dụng được
Xây dựng được
Giải quyết được
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×