Tải bản đầy đủ

BAI THU HANH NHOM đh2

BÀI THỰC HÀNH:
CHỦ ĐỀ: GÓC NỘI TIẾP (Hình học 9)
1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng
-Kiến thức:
Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.
Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc nội tiếp, các hệ quả của
định lý.
- Kỹ năng: Vận dụng định lý, hệ quả để giải bài tập.
2. Bảng mô tả và câu hỏi
CẤP ĐỘ
TƯ DUY
1.Định
nghĩa

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

Nhận biết góc - Xác định được
cung bị chắn của
nội tiếp

góc nội tiếp.
Câu hỏi 1.1a
Câu hỏi 1.1b

2.Định lí

VẬN DỤNG THẤP

VẬN DỤNG
CAO

- Giải thích được góc
nội tiếp
Câu hỏi 1.3

Phát hiện được nội Chứng minh được
dung của định lí
định lý
Câu hỏi 2.2
Câu hỏi 2.3


Dùng định lý để đưa
ra hệ quả

3.Hệ quả
Câu hỏi 3.3

Biết phân
tích, tổng
hợp, suy
luận, lập luận
trong c/m
hình học
Câu hỏi 3.4

Câu hỏi 1.1
a: Trong các hình vẽ sau góc nào là góc nội tiếp?
b. Chỉ ra cung bị chắn của các góc nội tiếp trên?A

A
B
O

C

O

C

B

b)

a)
Hình 13

a

b

c
d

Hinh 14

a

b
Hình 15

Câu hỏi 1.3: Đọc tên các góc nội tiếp và cung bị chắn trên hình vẽ


B

O

C

A

Câu hỏi 2.2: Bằng dụng cụ hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC với số đo của
cung bị chắn BC

B

O

C

A

Câu hỏi 2.3: Vẽ hình, ghi GT, KL và trình bày chứng minh.
Câu hỏi 3.3: Cho hình vẽ
D

C
A

B

A
O

E

a) Chứng minh  ABC =  CBD =  AEC
b) So sánh  AEC và  AOC
c) Tính  ACB


Câu hỏi 3.4: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có AB = 8cm, AC = 15 cm,
đường cao AH = 5cm (điểm H nằm trên cạnh BC). Tính bán kính của đường tròn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×