Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 8 trọn bộ cả năm

Giỏo ỏn Tin Hc 8
Tiết 1

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 1:

Máy tính và chơng trình máy tính.

I/ Mục tiêu:


Biết con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông
qua lệnh.Biết chơng trình là cách để con ngời chỉ dẫn cho máy tính thực
hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động.
Biết rằng viết chơng trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính
thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.

II/ Chuẩn bị:

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.
- Đọc tài liệu ở nhà trớc khi

III. phơng pháp:

- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, phân tích, trực quan
IV. Tiến trình:

1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra: không
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Và HS
Nội dung
Cho học sinh đọc tài liệu.
1. Con ngời ra lệnh cho máy
Hãy lấy 1 số ví dụ mà em đã thực tính nh thế nào?
hiên trên máy tính đã học.
- Ví dụ, khi thực hiện thao tác nháy
vào nút lệnh Cut trên thanh công
cụ của Word là đã ra lệnh cho máy
tính thực hiện công việc cắt văn
bản.
Em hiểu thế nào là lệnh?
- Thực ra khái niệm về lệnh đối
với máy tính khá phức tạp, có thể
hiểu và mô tả lệnh với các mức độ
chi tiết khác nhau. Xét đến cùng
thì mỗi kiến trúc máy tính đều có
một tập hợp (không nhiều) các lệnh
cơ bản hay vi lệnh hoặc chỉ lệnh
(micro-instruction), các lệnh dùng
để chỉ dẫn máy tính đều là một
dãy các lệnh cơ bản này (với một
thứ tự nhất định). Từ đó thờng


nảy sinh câu hỏi đây đã phải là
lệnh cha hay là một tập hợp các
Nm hc 2014 - 2015

Trang 1

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
Con ngời ra lệnh cho máy tính
nh thế nào?

Cho học sinh đọc tài liệu.

lệnh. Tuy nhiên ngời ta thờng hiểu
lệnh máy tính là một chỉ dẫn của
con ngời để máy tính thực hiện
một công việc cụ thể nào đó.
- Con ngời ra lệnh cho máy tính
bằng các lệnh đợc lập trình từ trớc.
2. Ví dụ: Rô - bốt nhặt rác.

Khi chuyển lệnh 2 thành tiến 2
bớc thì rô-bốt chuyển sang bỏ
rác ở vị trí nào?

Cho học sinh đọc tài liệu.
Em hiểu thế nào là chơng
trình?

- Các lệnh đó chính là chơng
trình
3. Viết chơng trình ra lệnh
cho máy tính làm việc,
- Chơng trình máy tính là một
dãy các lệnh mà máy tính có thể
hiểu và thực hiện đợc. Khi thực
hiện chơng trình, máy tính sẽ
thực hiện các lệnh có trong chơng
trình một cách tuần tự, nghĩa là
thực hiện xong một lệnh sẽ thực
hiện lệnh tiếp theo, từ lệnh đầu
tiên đến lệnh cuối cùng.
Ví dụ: Chơng trình rô-bốt nhặt
rác.

Nm hc 2014 - 2015

Trang 2

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
4,Củng cố:
- Nhắc lại kiến thức bài học.
5. BTVN:
- Học bài cũ, làm bài tập cuối bài
- Xem trớc bài mới
V. Rút kinh nghiệm:

Tiết 2

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 1:

Máy tính và chơng trình máy tính.

I/ Mục tiêu:

Biết ngôn ngữ dùng để viết chơng trình máy tính gọi là ngôn
ngữ lập trình.
Biết vai trò của chơng trình dịch, hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?


II/ Chuẩn bị:

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.
- Đọc tài liệu ở nhà trớc khi
III. phơng pháp:

- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, phân tích, trực quan

IV. Tiến trình:

1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Con ngời ra lệnh cho máy tính nh thế nào?
- Em hiểu thế nào là chơng trình?
3. Bài mới:
Hoạt động của gV và HS
Nội dung
Giới thiệu chơng trình viết ở trên 4. Chơng trình và ngôn ngữ
ngôn ngữ máy: Để trả lời tại sao lập trình.
phải viết chơng trình và viết ở Viết chơng trình bằng ngôn ngữ
đâu, vioết nh thế nào?
máy rất khó khăn và mất nhiều
Là ngôn ngữ máy lại rất khó sử thời gian, công sức. Vì thế các
dụng, khó nhớ đối với con ngời. Vì ngôn ngữ lập trình đã ra đời để
vậy, rất khó cho con ngời nếu sử giảm nhẹ khó khăn trong việc
dụng ngôn ngữ này để viết ch- viết chơng trình. Với ngôn ngữ
ơng trình.
lập trình, thay vì phải viết các
Do đó cần phải tìm ra một dãy bit, ngời viết chơng trình có
ngôn ngữ trung gian giữa con ng- thể sử dụng các từ có nghĩa (thời và ngôn ngữ máy để con ngời ờng là tiếng Anh). Nhờ vậy, ngời
dễ dàng sử dụng khi viết chơng lập trình có thể hiểu và nhớ ý
Nm hc 2014 - 2015

Trang 3

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
trình và sau đó chuyển đổi
sang dạng ngôn ngữ máy sao cho
máy tính có thể hiểu đợc. Ngôn
ngữ lập trình bậc cao là giải
pháp nh vậy. Có thể liệt kê ra một
số ngôn ngữ lập trình bậc cao
nh Pascal, Free Pascal, C, Java...
Để tránh quá tải cho học sinh về
mặt thuật ngữ, trong SGK các tác
giả chỉ sử dụng thuật ngữ ngôn
ngữ lập trình nói chung với hàm
ý ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Tuy nhiên, nh đã nêu ở trên,
chơng trình viết bằng ngôn ngữ
lập trình phải đợc chuyển sang
thành chơng trình ở ngôn ngữ
nhị phân. Điều này cũng giống
nh việc phiên dịch khi trao đổi
với ngời nớc ngoài vậy. Chơng
trình đóng vai trò dịch từ ngôn
ngữ lập trình bậc cao sang ngôn
ngữ máy gọi là "chơng trình
dịch".
Nh vậy, để có đợc một chơng trình mà máy tính có thể
thực hiện đợc cần qua hai bớc:
(1) Viết chơng trình theo
ngôn ngữ lập trình;
(2) Dịch chơng trình thành ngôn
ngữ máy để máy tính hiểu đợc.
Giáo viên cho học sinh làm các bài
tập ở SGK. HD làm.

- GV củng cố lại kiến thức bài học

Nm hc 2014 - 2015

nghĩa của các câu lệnh một cách
dễ dàng hơn.
Khi đó, các chơng trình dịch
đóng vai trò "ngời phiên dịch" và
dịch những chơng trình đợc viết
bằng ngôn ngữ lập trình sang
ngôn ngữ máy để máy tính có
thể hiểu đợc.

GHI NHớ
1.
Con ngời chỉ dẫn cho
máy tính thực hiện công
việc thông qua các lệnh.
2.
Viết chơng trình
là hớng dẫn máy tính thực
hiện các công vệc hay giải
một bài toán cụ thể.

5. Bài tập.
1. Em hãy cho biết trong soạn
thảo văn bản khi yêu cầu
máy tính tìm kiếm và thay
thế (Replace), thực chất ta
đã yêu cầu máy thực hiện
những lệnh gì? Ta có thể
thay đổi thứ tự của chúng
đợc không?
2. Sau khi thực hiện lệnh Hãy
quét nhà ở trên, vị trí mới
của rô-bốt là gì? Em hãy đa
ra các lệnh để rô-bốt trở lại
vị trí xuất phát của nó (góc

Trang 4

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
dới bên trái màn hình).
3. Tại sao ngời ta tạo ra các
ngôn ngữ khác để lập trình
trong khi các máy tính đều
đã có ngôn ngữ máy của
mình?
4. BTVN:
- Học bài cũ, xem trớc bài mới
V. Rút kinh nghiệm

Tiết 3

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 2:

làm quen với chơng trình và ngôn ngữ lập
trình

I/ Mục tiêu:Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng
chữ cái và các quy tắc để viết chơng trình, câu lệnh.Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho
mục đích sử dụng nhất định.Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do ngời lập trình đặt
ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập
trình. Tên không đợc trùng với các từ khoá.

II/ Chuẩn bị:

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.
- Học bài cũ, đọc trớc tài liệu
III. phơng pháp:

- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, trực quan, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình:

Nm hc 2014 - 2015

Trang 5

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: kết hợp trong giờ
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Cho học sinh đọc tài liệu SGK
Thế nào là chơng trình.

Nội dung
1. Ví dụ về chơng trình.
- Chơng trình là 1 dãy các
lệnh đợc viết trên một ngôn
ngữ lập trình để ra lệnh
cho máy tính,

Giới thiệu một chơng trình đợc
viết trên ngôn ngữ Pascal.

- Program CT_Dau_tien;
Uses Crt;
Begin
Writeln(Chao cac
ban.);
End.
Cho học sinh đọc tài liệu SGK
2. Ngôn ngữ lập trình gồm
những gì?
Ngôn ngữ lập trình là gì?
- Ngôn ngữ lập trình gồm bảng
chữ cáI và các quy tắc để viết
các câu lệnh có ý nghĩa xác
định, cách bố trí các câu lệnh,
sao cho có thể tạo thành một chơng trình hoàn chỉnh và thực
hiện đợc trên máy tính,
Cho học sinh đọc tài liệu SGK
3, Từ khoá và tên.
Các từ nh program, uses,
Em hiểu thế nào là từ khoá.
begin, end đợc gọi là từ khoá
Các từ nh program, uses,
(nhiều tài liệu chuyên môn gọi là
begin, end đợc gọi là từ khoá
từ dành riêng), đó là các từ mà
(nhiều tài liệu chuyên môn gọi là ngôn ngữ lập trình đã quy định
từ dành riêng), đó là các từ mà
dùng với ý nghĩa, chức năng cố
ngôn ngữ lập trình đã quy định định.
dùng với ý nghĩa, chức năng cố
định. Từ khoá là khái niệm mới với
Nm hc 2014 - 2015

Trang 6

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
HS, vì vậy để HS hiểu về quy
định từ khoá trong ngôn ngữ lập
trình, có thể lấy ví dụ về cụm
từ Lớp trởng. Lớp trởng là một cụm
từ dành riêng để gọi một HS
trong lớp đảm nhiệm chức vụ lớp
trởng của lớp, không thể có một
HS nào khác trong lớp cũng đợc
gọi là lớp trởng (trong cùng thời
điểm
Hãy lấy ví dụ về từ khoá chức
danh của lớp mình

Thế nào là tên?

Ví dụ về cụm từ Lớp trởng. Lớp trởng là một cụm từ dành riêng để
gọi một HS trong lớp đảm nhiệm
chức vụ lớp trởng của lớp, không
thể có một HS nào khác trong lớp
cũng đợc gọi là lớp trởng (trong
cùng thời điểm).
- Tên là do ngời lập trình tự đặt
ra và sử dụng những kí tự mà
ngôn ngữ lập trình cho phép, tất
nhiên là tên không đợc trùng với từ
khoá.
Câu lệnh writeln('Chao cac
ban') là một câu lệnh chỉ dẫn
máy tính hiển thị dòng chữ
"Chao cac ban" trên màn hình
- Tên không đợc trùng với các từ
khoá, và phảI khác nhau
không đợc trùng tên nhau.
- Tên
hợp
lệ:
Stamgiac.
Ban_Kinh,..
- Tên không hợp lệ. 12 Anh; Bac
hanh;

4,Củng cố:
- Hiểu thế nào là ngôn ngữ lập trình, từ khoá, tên
- Phân biệt sự khác biệt tên và từ khoá
5. BTVN:
- Học bài cũ, làm bài tập 1,2
- Đọc tiếp bài 2
V. Rút kinh nghiệm:

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 2: làm

Tiết 4

quen với chơng trình và ngôn ngữ lập
trình

I/ Mục tiêu:

- Biết cấu trúc chơng trình bao gồm phần khai báo và phần
thân chơng trình
Nm hc 2014 - 2015

Trang 7

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
II/ Chuẩn bị:

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.
- Học bài cũ, đọc trớc tài liệu

III. phơng pháp:

- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, trực quan, giải quyết vấn đề,
hoạt động nhóm
IV. Tiến trình:

1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
- Tên là gì? cho biết các tên đúng. (Tự lấy)
- Từ khoá là gì? Cho biết sự khác nhau giữa từ khoá và tên.
3. Bài mới:
Hoạt động của gV và HS
Cho học sinh đọc tài liệu sách
giáo khoa.
Hãy cho biết cấu trúc của chơng
trình gồm mấy phần?

Nội dung
4, Cấu trúc của chơng trình.
Cấu trúc của chơng trình gồm:
Phần khai báo thờng gồm các
câu lệnh dùng để:
o Khai báo tên chơng
trình;
o Khai báo các th viện
(chứa các lệnh viết sẵn
cần sử dụng trong chơng
trình) và một số khai
báo khác.

Phần khai báo có thể có không?
Giới thiệu H7: Cho HS biết các
phần của chơng trình.

Cho học sinh đọc tài liệu

Nm hc 2014 - 2015

Phần thân của chơng trình
gồm các câu lệnh mà máy tính
cần thực hiện. Đây là phần bắt
buộc phải có.
Phần khai báo có thể có hoặc
không. Tuy nhiên, nếu có phần khai
báo phải đợc đặt trớc phần thân
chơng trình.

5, Ví dụ về ngôn ngữ lập
trình.

Trang 8

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
Qua ví dụ các em thấy để có
một chơng trình ta cần phải
làm những phần nào? ở trên
ngôn ngữ phần mềm Turbo
Pascal.

Qua bài 2 này ta cân ghi nhớ
những gì?

Để có một chơng trình trên ngôn
ngữ Pascal cần có 3 phần việc
thông qua ví dụ là:
1- Khởi động và nhập chơng trình cần viết.
2- Dịch chơng trình.
3- Chạy chơng trình trên
ngôn ngữ lập trình
Turbo Pascal.
Ghi nhớ
1.
Ngôn ngữ lập trình là
tập hợp các kí hiệu và quy
tắc sao cho có thể viết đợc
các lệnh tạo thành một chơng trình hoàn chỉnh và
chạy đợc trên máy tính.
2.
Một chơng trình thờng
có hai phần: Phần khai báo
và phần thân chơng trình
3.
Nhiều ngôn ngữ LT có
tập hợp các từ khoá riêng cho
những mục đích sử dụng
nhất định.
4.
Tên đợc dùng để phân
biệt các đại lợng trong chơng
trình và do ngời lập trình
đặt.

Cho HS làm 3 bài tập sau:

CÂU HỏI Và BàI
TậP
1. Hãy cho biết các bớc cần thực
hiện để tạo ra các chơng
trình máy tính.
2. Ngôn ngữ lập trình có
những thành phần cơ bản
nào? Những thành phần đó
có ý nghĩa, chức năng gì?
Cấu trúc chơng trình gồm
những phần nào? Phần nào là

Nm hc 2014 - 2015

Trang 9

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
quan trọng nhất?
4. Hớng dẫn học ở nhà:
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn lại các kiến thức chính
đã học và luyện viết, làm đi làm lại nhiều lần.
- Làm các bài tập còn lại,
- Đọc bài mới để giờ sau học thực hành.
V. Rút kinh nghiệm:

Tiết 5

Ngy son:
Ngy dy:
Bài Thực Hành 1:

làm quen với turbo pascal

I. Mục tiêu :

Thực hiện đợc thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn
hình soạn thảo TP
Thực hiện đợc các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
Soạn thảo đợc một chơng trình Pascal đơn giản.
Biết cách dịch, sửa lỗi trong chơng trình, chạy chơng trình và
xem kết quả.
Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình
II. Chuẩn bị :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.
- Đọc trớc bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết đã
học.
III. Phơng pháp:
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, Tự luận
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
1. Cấu trúc chung một chơng trình gồm những phần nào ?
Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chơng trình.

Nm hc 2014 - 2015

Trang 10

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
2. Nêu các bớc cơ bản để làm việc với một chơng trình trong
Turbo Pascal.
3. bài mới :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu
G : Đóng điện
H : Khởi động và kiểm tra tình trạng
máy tính của mình => Báo cáo
tình hình cho G.
G : Xác nhận kết quả báo
cáo trên từng máy.
H : ổn định vị trí trên các máy.
G : Phổ biến nội dung yêu
cầu chung trong tiết thực
hành là làm quen với ngôn
ngữ lập trình Turbo Pascal.
Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn H làm bài 1trên màn hình
lớn.
Bài 1. Làm quen với việc khởi động
G : Giới thiệu biểu tợng của
và thoát khỏi Turbo Pascal. Nhận
chơng trình và cách khởi
biết các thành phần trên màn
động chơng trình bằng 2
hình của Turbo Pascal.
cách.
H : Theo dõi và quan sát
tìm biểu tợng của chơng
a. Khởi động Turbo Pascal bằng một
trình trên máy của mình.
trong hai cách:
G : Giới thiệu màn hình TP.
Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu tH : Quan sát khám phá các
trên màn hình nền;
thành phần trên màn hình ợng
Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp
TP.
G : Giới thiệu các thành phần Turbo.exe trong th mục chứa tệp này
(thờng là th mục con TP\BIN).
trên màn hình của Turbo
b. Quan sát màn hình của Turbo
Pascal.
Pascal và so sánh với hình 11 SGK
H : Quan sát.
c. Nhận biết các thành phần: Thanh
bảng chọn; tên tệp đang mở; con
trỏ; dòng trợ giúp phía dới màn hình.
G : Giới thiệu và làm mẫu
cách mở hệ thống thực
Nm hc 2014 - 2015

d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn,
sử dụng các phím mũi tên sang trái
và sang phải ( và ) để di chuyển

Trang 11

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
đơn (menu) và cách di
chuyển vệt sáng, chọn lệnh
trong thực đơn.
H : Làm theo trên máy của
mình và quan sát các lệnh
trong từng menu.
G : Giới thiệu cách thoát khỏi
TP
H : Làm thử trên máy tính
của mình.
G : Theo dõi quan sát các
thao tác thực hiện của H
trên từng máy và hớng dẫn
thêm.

qua lại giữa các bảng chọn.
e. Nhấn phím
chọn.

Enter

để mở một bảng

f. Quan sát các lệnh trong từng bảng
chọn.
- Mở các bảng chọn bằng cách khác:
Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt
của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên
bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng
chọn File là F, bảng chọn Run là R,...).
g. Sử dụng các phím mũi tên lên và
xuống ( và ) để di chuyển giữa các
lệnh trong một bảng chọn.
h. Nhấn tổ hợp phím
khỏi Turbo Pascal.

Alt+X

để thoát

Hoạt động 3 : Giáo viên hớng dẫn H làm bài 2 trên màn
hình lớn.
H : Gõ chơng trình phần a
Bài 2. Soạn thảo, lu, dịch và chạy
trong sgk
một chơng trình đơn giản.
G : Mở chơng trình đã
program CT_Dau_tien;
chuẩn bị sẵn từ trong máy
uses crt;
begin
chủ.
clrscr;
H : Đọc và hiểu chú ý sgk.
writeln('Chao cac ban');
write('Toi la Turbo Pascal');
end.

H : Làm theo một cách tuần
tự các bớc b, c, d sgk.
G : Theo dõi và hớng dẫn
trên các máy.
G : dịch và chạy chơng
trình trên máy chủ.
H : Quan sát và đối chiếu
kết quả trên máy của mình.

- Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch
chơng trình
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để chạy
chơng trình.
- Sau đó nhấn Alt+F5 để quan sát
kết quả.

4.Củng cố, HDVN:
Nm hc 2014 - 2015

Trang 12

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
- Học bài cũ, thực hành lại các thao tác trên máy
V. Rút kinh nghiệm:

Tiết 6

Ngy son:
Ngy dy:
Bài Thực Hành1:

làm quen với turbo pascal

I. Mục tiêu : Nh tiết 5
II. Chuẩn bị :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính hoạt động tốt.
- Đọc trớc bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết đã
học.
III. Phơng pháp:
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, Tự luận
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
1. Cấu trúc chung một chơng trình gồm những phần nào ?
Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chơng trình.
2. Nêu các bớc cơ bản để làm việc với một chơng trình trong
Turbo Pascal.
3. bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu
G : Đóng điện
H : Khởi động và kiểm tra tình trạng
máy tính của mình => Báo cáo
tình hình cho G.
G : Xác nhận kết quả báo
cáo trên từng máy.
H : ổn định vị trí trên các máy.
Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn H làm bài 3.

Nm hc 2014 - 2015

Trang 13

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
H : Làm theo các bớc yêu cầu Bài 3. Chỉnh sửa chơng trình và
nhận biết một số lỗi.
trong SGK.
G : Thờng xuyên đi các máy
kiểm tra, theo dõi và hớng
dẫn cụ thể.
G : Làm các bớc a, b trên máy
chủ và giải thích một số lỗi
cho H hiểu.
H : Quan sát và lắng nghe
giải thích.
Hoạt động 3 : Giáo viên tổng kết nội dung tiết thực hành.
G : Đa lên màn hình nội
dung chính cần đạt trong
Tổng kết : SGK
tiết thực hành này (SGK)
H : Đọc lại.
H : Đọc phần đọc thêm SGK
G : Có thể giải thích thêm.
4.Củng cố, HDVN:
? Để có đợc 1 chơng trình pascal ta cần pải thực hiện qua những
bớc nào?
Đọc và chuẩn bị bài 3 : Chơng trình máy tính và dữ liệu.
V. Rút kinh nghiệm:

Tiết 7

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 3:

CHƯƠNG TRìNH MáY TíNH Và Dữ LIệU

I. Mục tiêu :

Bit khỏi nim kiu d liu;
Bit mt s phộp toỏn c bn vi d liu s;
II. Chuẩn bị :

Nm hc 2014 - 2015

Trang 14

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Kiến thức đã học. Đọc trớc bài mới.SGK, Đồ dùng học tập, bảng
phụ...
III. Phơng pháp:
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan,
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Dạy bài mới :
Hoạt động của GV và
Nội dung chính
HS
1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu.
G : Nêu tình huống
để gợi ý về dữ liệu và Ví dụ 1: Minh hoạ kết quả thực hiện một
chơng trình in ra màn hình với các kiểu
kiểu dữ liệu.
dữ liệu quen thuộc là chữ và số.
G : Đa lên màn hình
ví dụ 1 SGK.
H : Quan sát để phân
biệt đợc hai loại dữ
liệu quen thuộc là chữ
và số.

Các ngôn ngữ lập trình định nghĩa
sẵn một số kiểu dữ liệu cơ bản.
G : Ta có thể thực hiện Dới đây là một số kiểu dữ liệu thờng dùng
nhất:
các phép toán với dữ
Số nguyên, ví dụ số học sinh của một
liệu kiểu gì
lớp, số sách trong th viện,...
H : Nghiên cứu SGK trả
lời với kiểu số.
Số thực, ví dụ chiều cao của bạn Bình,
G : Còn với kiểu chữ
thì các phép toán đó
không có nghĩa.
G : Theo em có những
kiểu dữ liệu gì ? Lấy
ví dụ cụ thể về một
kiểu dữ liệu nào đó.

Nm hc 2014 - 2015

-

điểm trung bình môn Toán,...
Xâu kí tự (hay xâu) là dãy các "chữ
cái" lấy từ bảng chữ cái của ngôn ngữ
lập trình, ví dụ: "Chao cac ban", "Lop
8E", "2/9/1945"...
- Ngôn ngữ lập trình cụ thể còn định
nghĩa nhiều kiểu dữ liệu khác. Số các
kiểu dữ liệu và tên kiểu dữ liệu trong mỗi

Trang 15

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
H : Nghiên cứu SGK và
trả lời trên SGK, Đồ
dùng học tập, bảng
phụ...
G : Chốt trên màn
hình 3 kiểu dữ liệu
cơ bản nhất và giải
thích thêm.
G : Trong ngôn ngữ lập
trình nào cũng chỉ
có 3 kiểu dữ liệu đó
hay còn nhiều nữa ?
H : Nghiên cứu SGK trả
lời.
G : Đa lên màn hình
ví dụ 2 SGK để giới
thiệu tên của một số
kiểu dữ liệu cơ bản
trong NNLT pascal.

ngôn ngữ lập trình có thể khác nhau.
Ví dụ 2. Bảng 1 dới đây liệt kê một số
kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập
trình Pascal:

Tên
kiểu
integer

real
char
string

Phạm vi giá trị

Số nguyên trong khoảng 215
đến 215 1.
Số thực có giá trị tuyệt đối
trong khoảng 2,9ì 10-39 đến
1,7ì 1038 và số 0.
Một kí tự trong bảng chữ cái.
Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí
tự.

Chú ý: D liu kiu kớ t v kiu xõu trong Pascal
c t trong cp du nhỏy n.

G : Đọc tên kiểu dữ
liệu Integer, real, char,
string.
H : Viết tên và ý
nghĩa của 4 kiểu dữ
liệu cơ bản trong TP.
G : Đa ví dụ : 123 và
123
H : Đọc tên hai kiểu dữ
liệu
G : Đa ra chú ý về kiểu
dữ liệu char và string.

Nm hc 2014 - 2015

Trang 16

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
G : Viết lên bảng phụ
2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số.
các phép toán số học
- Bảng dới đây kí hiệu của các phép toán
dùng cho dữ liệu kiểu số học đó trong ngôn ngữ Pascal:
số thực và số nguyên ?

Phép toán
Kiểu dữ liệu
H : Viết và giơ bảng
hiệu
phụ khi có hiệu lệnh
+
cộng
số nguyên, số
của G.
thực
G : Đa lên màn hình

trừ
số nguyên, số
bảng kí hiệu các
thực
phép toán dùng cho
*
nhân
số nguyên, số
kiểu số thực và số
thực
/
nguyên.
chia
số nguyên, số
H : Quan sát để hiểu
thực
div
chia lấy phần
số nguyên
cách viết và ý nghĩa
nguyên
của từng phép toán và
mod chia lấy phần d
số nguyên
ghi vở.
Dới đây là các ví dụ về phép chia, phép
G : Đa ra một số ví dụ chia lấy phần nguyên và phép chia lấy
phần d:
sgk và giải thích
thêm.
H : Quan sát, lắng
nghe và ghi vở.
G : Đa ra phép toán
viết dạng ngôn ngữ
toán học :
x
+ 2 xy 8 và yêu cầu H
5

viết biểu thức này
bằng ngôn ngữ TP.
H : Viết và giơ bảng
phụ khi có hiệu lệnh
của G.
G : Yêu cầu H viết lại
phép toán
x+5
y

(x + 2) 2 bằng
a +3 b+5

Nm hc 2014 - 2015

5/2 = 2.5;

12/5 = 2.4.

5 div 2 = 2;

12 div 5 = 2

5 mod 2 = 1; 12 mod 5 = 2
- Ta có thể kết hợp các phép tính số học
nói trên trong ngôn ngữ lập trình Pascal
ví dụ :
Ngôn ngữ toán
a ì b c + d
15 + 5 ì

a
2

x+5
y

(x + 2) 2
a +3 b+5

Ngôn ngữ TP
a*b-c+d
15+5*(a/2)
(x+5)/(a+3)-y/
(b+5)*(x+2)*(x+2)

Quy tắc tính các biểu thức số học:
Các phép toán trong ngoặc đợc thực
hiện trớc tiên;
Trong dãy các phép toán không có dấu

Trang 17

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
ngôn ngữ TP.
H : Làm trên bảng phụ
G : Nhận xét và đa ra
bảng ví dụ SGK.
H : Nêu quy tắc tính
các biểu thức số học.
G : Nhận xét và chốt
trên màn hình.
G : Viết lại biểu thức
này bằng ngôn ngữ
lập trình Pascal.

[ (a + b)(c d) + 6] a ?
3

ngoặc, các phép nhân, phép chia,
phép chia lấy phần nguyên và phép
chia lấy phần d đợc thực hiện trớc;
Phép cộng và phép trừ đợc thực hiện
theo thứ tự từ trái sang phải.

Chú ý: Trong Pascal (v trong hu ht cỏc ngụn ng
lp trỡnh núi chung) ch c phộp s dng cp du
ngoc trũn () gp cỏc phộp toỏn. Khụng dựng cp
du ngoc vuụng [] hay cp du ngoc nhn {} nh
trong toỏn hc.

H : Viết SGK, Đồ dùng
học tập, bảng phụ...
G : Nhận xét và đa ra
chú ý
4.Củng cố kiến thức.
H : Nhắc lại những kiến thức cần đạt đợc trong bài.
G : Chốt lại những kiến thức trọng tâm trong bài.
5.Hớng dẫn về nhà.
1. Học lý thuyết, làm bài tập 1, 2, 3, 4
2. Đọc trớc phần 3,4 bài 2
V. Rút kinh nghiệm:

Ngy son:
Ngy dy:
Bài 3: CHƯƠNG

Tiết 8

TRìNH MáY TíNH Và Dữ LIệU (T.T)

I. Mục tiêu :

Biết các phép toán so sánh trong ngôn ngữ lập trình.
Bit khỏi nim iu khin tng tỏc gia ngi vi mỏy tớnh.
II. Chuẩn bị :

- SGK, SGV, tài liệu, Giáo án
- Kiến thức đã học. Đọc trớc bài mới.SGK, Đồ dùng học tập, bảng
phụ...
III. Phơng pháp:

Nm hc 2014 - 2015

Trang 18

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan,
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
(?) Nêu một số kiểu dữ liệu mà em đợc học? Lấy ví dụ minh hoạ?
(?) Nêu một số các phép toán số học có trong ngôn ngữ Pascal?
Lấy ví dụ?
(?) Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực
hiện đợc trên một kiểu dữ liệu, nhng phép toán đó không có nghĩa
trên kiểu dữ liệu kia.
(?) Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?
HS : Trả lời, GV : Nhận xét và cho điểm
3. Dạy bài mới :
Hoạt động của GV và HS
G : Đa lên màn hình bảng kí
hiệu các phép toán so sánh
trong toán học.

Nội dung chính

3. Các phép so sánh

G : Các phép toán so sánh dùng
để làm gì ?
H : Nghiên cứu SGK trả lời.
- để so sánh các số, các biểu
thức với nhau.
G : Đa ra ví dụ :
a) 5 ì 2 = 9
b) 15 + 7 > 20 3
c) 5 + x 10
H : Viết bảng phụ kq so sánh
của VD
G : Theo em các phép so sánh
này viết trong ngôn ngữ TP có
giống trong toán học không ?
H : Trả lời theo ý hiểu.

- Bảng kí hiệu các phép so sánh
viết trong ngôn ngữ Pascal:
Kí hiệu
trong
Pascal
=
<>
<
<=
>
>=

Phép so sánh

Kí hiệu
toán học

Bằng
Khác
Nhỏ hơn
Nhỏ hơn hoặc
bằng
Lớn hơn
Lớn hơn hoặc bằng

=

<

>


G : Đa lên màn hình bảng
G : Đa ví dụ về bảng thông báo
Nm hc 2014 - 2015

4. Giao tiếp ngời - máy tính

Trang 19

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
kết quả.
H : Quan sát, lắng nghe G giải
thích.
G : Đa lên màn hình hộp thoại
nhập dữ liệu.
G : Em phải làm gì khi xuất
hiện hộp thoại này ?
H : Trả lời theo ý hiểu.
G : Nhận xét và giải thích.
G : Nêu hai tình huống tạm
ngừng tại màn hình kết quả
thông qua các lệnh và hộp
thoại.
G : Giải thích từng tình
huống.

a) Thông báo kết quả tính toán
- Lệnh
write('Dien tich hinh tron la ',X);

- Thông báo :
b) Nhập dữ liệu
- Lệnh :
write('Ban hay nhap nam sinh:');read(NS);

- Thông báo :

c) Chơng trình tạm ngừng
- Lệnh :

Writeln('Cac ban cho 2 giay nhe...');
Delay(2000);

Thông báo
- Lệnh :
writeln('So Pi = ',Pi);read; {readln;}

- Thông báo :
d) Hộp thoại

H : Lắng nghe để hiểu .
G : Đa ra ví dụ về hộp thoại.
H : Quan sát và lắng nghe G
giải thích.
4.Củng cố kiến thức.
H : Nhắc lại những kiến thức cần đạt đợc trong bài.
G : Chốt lại những kiến thức trọng tâm trong bài.
H : Đọc phần ghi nhớ sgk.
5.Hớng dẫn về nhà.
1. Làm bài tập 5, 6
V. Rút KN:

Nm hc 2014 - 2015

Trang 20

GV : Nguyn Vn Li


Giáo án Tin Học 8

TiÕt 9

Ngày soạn:
20/9/2014
Ngày dạy: 22/9/2014
Bµi Thùc Hµnh 2 :ViÕt

ch¬ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n

I. Môc tiªu :

Năm học 2014 - 2015

Trang 21

GV : Nguyễn Văn Lợi


Giỏo ỏn Tin Hc 8


Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chơng trình, biên dịch, chạy
và xem kết quả hoạt động của chơng trình trong môi trờng
Turbo Pascal.Thực hành với các biểu thức số học trong chơng trình Pascal.

II. Chuẩn bị :

- SGK, tài liệu, Giáo án, Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính
hoạt động tốt.
- Đọc trớc bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài
tập đã học.
III. Phơng pháp:
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan,
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra trong quá trình thực hành.
3. Dạy bài mới :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu
G : Đóng điện
H : Khởi động và kiểm tra tình trạng
máy tính của mình => Báo cáo
tình hình cho G.
G : Xác nhận kết quả báo
cáo trên từng máy.
H : ổn định vị trí trên các máy.
G : Phổ biến nội dung yêu
cầu chung trong tiết thực
hành là viết chơng trình
để tính toán.
Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn H làm bài 1 phần b, c và bài
2.
Bài 1 : Phần b, c nội dung H xem
H : Làm bài trên máy tính
trong SGK
của mình.
G : Theo dõi và hớng dẫn
Bài 2 : Nội dung H làm theo hớng dẫn
từng máy.
G : Kết hợp kiểm tra kĩ năng SGK.
- Nắm vững các thao tác cơ bản
khởi động chơng trình,
để làm việc với chơng trình trong
soạn chơng trình và chạy
Nm hc 2014 - 2015

Trang 22

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
dịch chơng trình trong
Pascal.
H : Rèn luyện kĩ năng soạn
thảo chơng trình, chạy
dịch chơng trình.
H : Hiểu đợc tác dụng của
lệnh in ra câu thông báo và
in kết quả của phép toán
trong TP.

môi trờng TP.
- Nắm vững cấu trúc và tác dụng
của lệnh :
Writeln( câu thông báo) ;
Write (phép toán);

- Hiểu cách giao tiếp giữa ngời và
máy thông qua các lệnh.

Nhận xét sau tiết thực hành :
......................................................................................................
Hớng dẫn về nhà.
Chuẩn bị bài 3 và phần tổng kết để tiết sau thực hành tiếp.
V, Rút KN

-----------------o0o-----------------

Nm hc 2014 - 2015

Trang 23

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
Tiết 10

Ngy
son:20/9/2014
Ngy dy: 22/9/2014
Bài Thực Hành 2 :Viết

chơng trình để tính toán

I. Mục tiêu : Nh tiết 9
II. Chuẩn bị :

- SGK, tài liệu, Giáo án, Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy tính
hoạt động tốt.
- Đọc trớc bài thực hành. Học thuộc kiến thức lý thuyết và các bài
tập đã học.
III. Phơng pháp:
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan, phân tích
IV. Tiến trình tiết dạy :

1. ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra trong quá trình thực hành.
3. Dạy bài mới :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Hoạt động 1 : Hớng dẫn ban đầu
G : Đóng điện
H : Khởi động và kiểm tra tình
trạng máy tính của mình => Báo
cáo tình hình cho G.
G : Xác nhận kết quả báo cáo
trên từng máy.
H : ổn định vị trí trên các máy.
G : Phổ biến nội dung yêu
cầu chung trong tiết thực
hành là viết chơng trình để
tính toán.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu thêm về cách in dữ liệu ra màn
hình.
H : Làm bài trên máy tính của Bài 3 : Nội dung H làm theo hớng
dẫn SGK.
mình.
G : Theo dõi và hớng dẫn từng
- Củng cố lại những kiến thức cần
máy.
đạt đợc trong tiết thực hành trớc.
G : Kết hợp kiểm tra kĩ năng
soạn chơng trình và chạy
Nm hc 2014 - 2015

Trang 24

GV : Nguyn Vn Li


Giỏo ỏn Tin Hc 8
dịch chơng trình trong
Pascal.

- Nhuần nhuyễn cách giao tiếp
giữa ngời và máy thông qua các
lệnh in dữ liệu ra màn hình.

H : Rèn luyện kĩ năng soạn
thảo chơng trình, chạy dịch
chơng trình.
H : Tìm hiểu thêm về cách in
dữ liệu ra màn hình.
Hoạt động 3 : Giáo viên tổng kết nội dung tiết thực hành.
Tổng kết : SGK
G : Đa lên màn hình nội
dung chính cần đạt trong
tiết thực hành này (SGK)

1.

Kí hiệu của các phép toán số
học trong Pascal: +, -, *, /, mod và
div.

H : Đứng tại chỗ đọc lại.

2.

Các lệnh làm tạm ngừng chơng
trình:delay(x) tạm ngừng chơng
trình trong vòng x phần nghìn
giây, sau đó tự động tiếp tục
chạy.read hoặc readln tạm ngừng
chơng trình cho đến khi ngời
dùng nhấn phím Enter.

G : Có thể giải thích thêm
(nếu cần)

3.

Câu lệnh Pascal writeln(trị thực>:n:m) đợc dùng để điều
khiển cách in các số thực trên màn
hình; trong đó giá trị thực là số
hay biểu thức số thực và n, m là
các số tự nhiên. n quy định độ
rộng in số, còn m là số chữ số
thập phân. Lu ý rằng các kết quả
in ra màn hình đợc căn thẳng lề
phải.
Nhận xét sau tiết thực hành :
......................................................................................................
Nm hc 2014 - 2015

Trang 25

GV : Nguyn Vn Li


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×