Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 học kì 1

I/ Ma trận đề
Chủ đề
Tự luận Câu hỏi
điểm

Các mức độ đánh giá
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Câu 1
Câu 1
Câu 1
1 đ


Câu 2
Câu 2
Câu 2



Câu 3
Câu 3

Câu 3




Tổng số




II/ Nội dung đề:
Câu 1: Hãy khởi động chương trình Pascal và thực hiện các yêu cầu sau:
a. Viết – chạy và sửa lỗi (nếu có) chương trình thực hiện ghi ra trên màn
hình dòng chữ:
“CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 8
LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN”
b. Lưu vào máy tính với tên: inchu.pas
Câu 2: Thực hiện yêu cầu sau:
a. Viết – chạy và sửa lỗi (nếu có) chương trình ghi ra màn hình kết quả
tổng của hai số tự nhiên a và b được nhập vào từ bàn phím
b. Lưu vào máy tính với tên: Tong.Pas
Câu 3:
a. Viết – chạy và sửa lỗi (nếu có) chương trình:
Nhập vào từ bàn phím điểm trung bình (DTB), sau đó xếp loại học lực và
báo ra màn hình theo yêu cầu sau:
DTB>=8: xếp loại giỏi
6,5<=DTB<8:xếp loại khá
5<=DTB<6.5:xếp loại trung bình
DTB<5: xếp loại yếu
b. Lưu vào máy tính với tên:xeploai.pas
III/ Đáp án:
Câu 1
Program inchu;
Begin
Writeln(‘chuong trinh tin hoc lop 8’);
Writeln(‘lap trinh don gian’);
Readln;
End.
Câu 2:
Program tong;


Var a,b,c:integer;
Begin
Write(‘nhap vao so thu nhat a=’); readln(a);
Write(‘nhap vao so thu hai b=’); readln(b);
C:=a+b;
Writeln(‘tong cua hai so la:’,c);
Readln;
End.
Câu 3:
Program xeploai;
Var dtb:real;
Begin
Write(‘nhap vao diem trung binh:’); readln(dtb);
If dtb>=8 then writeln(‘xep loai gioi’) else
If dtb>=6.5 then writeln(‘xep loai kha’) else
If dtb>=5 then writeln(xep loai trung binh’) else
Writeln(‘xep loai yeu’);
Readln;
End.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×