Tải bản đầy đủ

Slide thi giáo viên dạy giỏi bài trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ MÔN TOÁN - LỚP 7

01/06/19


Hãy phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau ?
Cho ABC
= A’B’C’.
c¹nh
t¬ng
Quan
s¸t h×nh
vÏ sau vµViÕt
choc¸c
biÕt:
Tam
gi¸cøng
MNPb»ng
vµ tam
nhau,

c¸c gãc
t¬ng øng
nhau?
gi¸c
M’N’P’
cã nh÷ng
yÕub»ng
tè nµo
b»ng nhau?
M

B

N

01/06/19

A’

A

M'

C’

B’

C

P

N'

P'


01/06/19


TTiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

•VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.
01/06/19


TiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

•VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.
01/06/19


Tiết 22:Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)
1. V tam giỏc bit ba cnh
Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

B

C

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC ,
01/06/19
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm.


Tiết 22: Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)
1. V tam giỏc bit ba cnh
Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

B

C

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC ,
01/06/19
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm.


Tiết 22: Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)
1. V tam giỏc bit ba cnh
Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

B

C

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC ,
01/06/19
Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.


TiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm

B

C

•VÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.
01/06/19


TiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm
A
B

C

•Hai cung trªn c¾t nhau t¹i A.
•VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC

01/06/19


TiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm
A
B

C

•Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A.
•VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC
01/06/19


TiÕt 22: Trêng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña
tam gi¸c c¹nh-c¹nh-c¹nh(c.c.c)
1. Vẽ tam giác biết ba cạnh
Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm
A
B

C

•Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A.
•VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABC

01/06/19


Tiết 22: Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)
1. V tam giỏc bit ba cnh
Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết :
BC = 4cm, AB = 2cm, AC = 3cm
A
B

C

Vẽ đoạn thẳng BC=4cm.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung
tròn tâm B, bán kính 2cm. Vẽ cung tròn tâm
HaiC,cung
cắt nhau tại A.
bán tròn
kínhtrên
3cm.
Vẽ đoạn
01/06/19 thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC


Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c A’B’C’biÕt :
B’C’= BC = 4cm, A’B’= AB = 2cm, A’C’= AC =
3cm

A’

A
B

01/06/19

C

B’

C’


§o vµ nhËn xÐt c¸c gãc A vµ gãc A’ , gãc B
vµ gãc B’, gãc C vµ gãc C’

180170 1
60
15
0 10 2
0
0
30 14
40 0

50 40 30 20
60
10
30 140 150 1
70 120 1
6
0
17
0
0
18
0
80 11
0
0
10

180170 1
60
15
0 10 2
0
0
30 14
40 0

10 0
20
180
0
30 16017
0
40 015
14

01/06/19

B

100 90 80 7
0
110
100 1
0 70 80
10 60
12
12
0
0
0 1 50
13 0 6
30
5

C

10 0
20
180
0
30 16017
0
40 015
14

A

100 90 80 70
110
100 1
0 70 80
10 60
2
1
12
0 60
0 1 50
3
1 0
30
5

18
0
40 130 120 1
50 1
10
0 1
10
40 50 60
7
16
0
0
30
0
80
20
17
90
10

0

A’
B’

C’


§o vµ nhËn xÐt c¸c gãc A vµ gãc A’ , gãc B
vµ gãc B’, gãc C vµ gãc C’

A’

A
B
Bài cho:

AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C'

Kết quả đo:
01/06/19

B’

C

ˆA
ˆ�
ˆB
ˆ�
A
;B
;Cˆ  Cˆ� ABC =

C’
 A'B'C'


Tiết 23:Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
hai tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)

1. V Bài
tam toán:Vẽ
giỏc bit tam
ba cnh
giác ABC biết : BC = 4cm, AB =
2cm,AC = 3cm
Vẽ đoạn thẳng BC=4cm.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC,
A
vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm.
Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.
Hai cung tròn trên cắt nhau tại A.
B
C
Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC
2.Trờng hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c).
Tớnh cht: SGK/117
A
A.
.
Nu
ABC
v
ABC
cú:
Nu ba cạnh ca tam giỏc ny
AB = AB
bng ba cạnh ca tam giỏc kia
thỡ hai tam AC=AC
giỏc ú bng nhau.
thỡ
01/06/19

BC = BC
ABC = ABC (c.c.c)

B

.

C B

.

C


A

B

C

B’

A’

C’

Quan s¸t h×nh vÏ vµ cho biÕt cÇn thªm
®iÒu kiÖn g× th× tam gi¸c ABC b»ng
tam gi¸c A’B’C’ theo trêng hîp c.c.c?
01/06/19


M

MNP và M'N'P'

M'

Có MN = M'N'
MP = M'P'
NP = N'P'
N

P

01/06/19

N'

P'

thì MNP =
? M'N'P'


Tiết 23:Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của
hai tam giác cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c)

1. V Bài
tam toán:Vẽ
giỏc bit tam
ba cnh
giác ABC biết : BC = 4cm, AB =
2cm,AC = 3cm
Vẽ đoạn thẳng BC=4cm.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC,
A
vẽ cung tròn tâm B, bán kính 2cm.
Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm.
Hai cung tròn trên cắt nhau tại A.
B
C
Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có tam giác ABC
2.Trờng hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh(c.c.c).
Tớnh cht: SGK/117

Nu ba cạnh ca tam giỏc ny A.
bng ba cạnh ca tam giỏc kia
thỡ hai tam giỏc ú bng nhau.
01/06/19

B

A.

.

C B

.

C


LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ
Hoạt động
nhóm
Tìm sè ®o cña gãc Bhình
trªn67

A
/

120

0

//

D

C
/

//

B
Hình 67
01/06/19


LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ
H·y t×m c¸c tam gi¸c b»ng nhau cã trong c¸c h×nh díi
®©y vµ gi¶i thÝch v× sao?
A
M

//

N

D

C
//

/

B
Hình 1

01/06/19

P

Q

Hình 2


LUYN TP CNG C

Các cặp tam giác ở hình 4 và hình 5 di đây có
thể kết luận bằng nhau không? Vì sao?

Hình
4

01/06/19

Hình 5


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Nắm vững cách vẽ tam giác biết ba cạnh
+) Lưu ý:
- Điều kiện để vẽ được tam giác khi biết ba cạnh là
cạnh lớn nhất phải nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại
- Học thuộc và biết vận dụng trường hợp bằng nhau thứ
nhất của tam giác vào giải bài tập
- Bài tập : 16 , 18 , 20 , 21 , 22 (SGK)

01/06/19


01/06/19

Tháp Eiffel


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×