Tải bản đầy đủ

Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận led RGB sử dụng vi điều khiển

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP
---------------------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN
MA TRẬN LED RGB
SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN
GVHD: Th.S Nguyễn Đình Phú
SVTH1: Trương Minh Châu
MSSV1: 13141018
SVTH2: Phan Tấn Kha

MSSV2: 13141133

Tp. Hồ Chí Minh – 01/2018


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên: Trương Minh Châu

MSSV:13141018

Tên đề tài: Thiết kế đồng hồ hiển trị trên ma trận led RGB sử dụng vi điều khiển
Nội Dung

Yếu

Trung bình

Khá

Giỏi

Tổng quan

Không đúng mẫu.
(Đạt 1/4 các yêu cầu)

Theo đúng mẫu; nhưng
đặt vấn đề và mục tiêu
chưa rõ ràng.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục
tiêu rõ ràng, nhưng nội dung, giới hạn tiêu rõ ràng; nội dung thực hiện,
và bố cục chưa rõ ràng.
giới hạn và bố cục rõ ràng.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)
(Đạt tất cả các yêu cầu)


sở

thuyết

Không
trích
dẫn
nguồn tài liệu tham
khảo theo đúng mẫu.
(Không đạt các yêu
cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu
tham khảo theo đúng
mẫu; nhưng chưa lựa
chọn, khảo sát linh kiện
hay dụng cụ.
(Đạt 1/3 các yêu cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát
linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; nhưng
cơ sở các lý thuyết liên quan đến đề
tài chưa đầy đủ.
(Đạt 2/3 các yêu cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát
linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; cơ
sở các lý thuyết liên quan đến đề
tài đầy đủ.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Tính toán

thiết
kế

Có sơ đồ khối, chú thích
Thiếu sơ đồ khối, chú và giải thích; nhưng thiếu
thích và giải thích.
sơ đồ chi tiết cho từng
(Đạt 1/4 các yêu cầu) khối và cả hệ thống.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Có sơ đồ khối, chú thích và giải
thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối và
cả hệ thống; nhưng thiếu tính toán,
chọn linh kiện/dụng cụ cho hệ thống
và giải thích rõ ràng.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Có sơ đồ khối, chú thích và giải
thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối
và cả hệ thống; tính toán, chọn linh
kiện/dụng cụ cho hệ thống và giải
thích rõ ràng.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Thi
Công/mô
phỏng

Có lưu đồ giải thuật đúng
Không có lưu đồ giải
chuẩn và giải thích;
thuật đúng chuẩn và
nhưng chưa mô tả rõ vấn
giải thích.
đề thi công mạch
(Đạt 1/4 các yêu cầu)
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và
giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công
mạch/mô phỏng; nhưng không viết
tài liệu hướng dẫn sử dụng thao tác
cho sản phẩm.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và
giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công
mạch/mô phỏng; viết tài liệu
hướng dẫn sử dụng thao tác cho
sản phẩm rõ ràng.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Đánh giá


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nêu được tất cả những
kết quả đã làm được
thông qua hình ảnh, bảng
biểu; nhưng thiếu nhận
xét.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Nêu được tất cả những kết quả đã làm
được thông qua hình ảnh, bảng biểu;
nhận xét.rõ ràng; nhưng chưa đánh
giá rõ ràng kết quả có tính ứng dụng
thực tế.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Nêu được tất cả những kết quả đã
làm được thông qua hình ảnh,
bảng biểu; nhận xét.rõ ràng; đánh
giá rõ ràng kết quả có tính ứng
dụng thực tế
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Kết
luận_
Hướng phát
triển

Nêu rõ những kết quả đạt
Chưa nêu rõ những kết được một cách rõ ràng
quả đạt được một cách dựa vào mục tiêu; nhưng
rõ ràng dựa vào mục phương pháp và những
tiêu.
nội dung đã đề ra chưa rõ
(Đạt 1/4 các yêu cầu) ràng.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Nêu rõ những kết quả đạt được một
cách rõ ràng dựa vào mục tiêu;
phương pháp và những nội dung đã
đề ra rõ ràng; nhưng hướng phát triển
đề ra chưa hợp lý.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Nêu rõ những kết quả đạt được
một cách rõ ràng dựa vào mục
tiêu; phương pháp và những nội
dung đã đề ra rõ ràng; hướng phát
triển đề ra hợp lý.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Thái độ làm
việc

Hợp tác với GVHD và
Hợp tác với GVHD và thành viên;
Hợp tác với GVHD và thành viên;
Thiếu hợp tác với
nhưng thiếu hợp tác với nhưng thiếu tự giác và sáng tạo.
tự giác và sáng tạo trong công
GVHD và thành viên.
thành viên.
việc.
(Đạt 1/4 các yêu cầu)
(Đạt
3/4
các
yêu
cầu)
(Đạt 2/4 các yêu cầu)
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Kết
quả_Nhận
xét_
Đánh
giá

Chưa nêu được tất cả
những kết quả đã làm
được thông qua hình
ảnh, bảng biểu,
(Đạt 1/4 các yêu cầu)

Kết luận:


 Cho bảo vệ

 Không cho bảo vệ

Đánh giá chung

Lưu ý: GVHD chỉ đánh giá Yếu- Trung Bình- Khá- Giỏi vào mục “Đánh giá” và “Đánh giá chung”.

Nhận xét: (GV nêu những nhận xét chung về khả năng làm việc, đóng góp của sinh viên; ưu/khuyết điểm của đề tài)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Giảng viên hướng dẫn

Th.s Nguyễn Đình Phú


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ tên sinh viên: Phan Tấn Kha

MSSV:13141133

Tên đề tài: Thiết kế đồng hồ hiển trị trên ma trận led RGB sử dụng vi điều khiển
Nội Dung

Yếu

Trung bình

Khá

Giỏi

Tổng quan

Không đúng mẫu.
(Đạt 1/4 các yêu cầu)

Theo đúng mẫu; nhưng
đặt vấn đề và mục tiêu
chưa rõ ràng.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục Theo đúng mẫu; đặt vấn đề và mục
tiêu rõ ràng, nhưng nội dung, giới hạn tiêu rõ ràng; nội dung thực hiện,
và bố cục chưa rõ ràng.
giới hạn và bố cục rõ ràng.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)
(Đạt tất cả các yêu cầu)


sở

thuyết

Không
trích
dẫn
nguồn tài liệu tham
khảo theo đúng mẫu.
(Không đạt các yêu
cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu
tham khảo theo đúng
mẫu; nhưng chưa lựa
chọn, khảo sát linh kiện
hay dụng cụ.
(Đạt 1/3 các yêu cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát
linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; nhưng
cơ sở các lý thuyết liên quan đến đề
tài chưa đầy đủ.
(Đạt 2/3 các yêu cầu)

Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo
theo đúng mẫu; lựa chọn, khảo sát
linh kiện hay dụng cụ đầy đủ; cơ
sở các lý thuyết liên quan đến đề
tài đầy đủ.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Tính toán

thiết
kế

Có sơ đồ khối, chú thích
Thiếu sơ đồ khối, chú và giải thích; nhưng thiếu
thích và giải thích.
sơ đồ chi tiết cho từng
(Đạt 1/4 các yêu cầu) khối và cả hệ thống.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Có sơ đồ khối, chú thích và giải
thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối và
cả hệ thống; nhưng thiếu tính toán,
chọn linh kiện/dụng cụ cho hệ thống
và giải thích rõ ràng.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Có sơ đồ khối, chú thích và giải
thích; sơ đồ chi tiết cho từng khối
và cả hệ thống; tính toán, chọn linh
kiện/dụng cụ cho hệ thống và giải
thích rõ ràng.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Thi
Công/mô
phỏng

Có lưu đồ giải thuật đúng
Không có lưu đồ giải
chuẩn và giải thích;
thuật đúng chuẩn và
nhưng chưa mô tả rõ vấn
giải thích.
đề thi công mạch
(Đạt 1/4 các yêu cầu)
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và
giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công
mạch/mô phỏng; nhưng không viết
tài liệu hướng dẫn sử dụng thao tác
cho sản phẩm.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Có lưu đồ giải thuật đúng chuẩn và
giải thích; mô tả rõ vấn đề thi công
mạch/mô phỏng; viết tài liệu
hướng dẫn sử dụng thao tác cho
sản phẩm rõ ràng.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Đánh giá


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nêu được tất cả những
kết quả đã làm được
thông qua hình ảnh, bảng
biểu; nhưng thiếu nhận
xét.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Nêu được tất cả những kết quả đã làm
được thông qua hình ảnh, bảng biểu;
nhận xét.rõ ràng; nhưng chưa đánh
giá rõ ràng kết quả có tính ứng dụng
thực tế.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Nêu được tất cả những kết quả đã
làm được thông qua hình ảnh,
bảng biểu; nhận xét.rõ ràng; đánh
giá rõ ràng kết quả có tính ứng
dụng thực tế
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Kết
luận_
Hướng phát
triển

Nêu rõ những kết quả đạt
Chưa nêu rõ những kết được một cách rõ ràng
quả đạt được một cách dựa vào mục tiêu; nhưng
rõ ràng dựa vào mục phương pháp và những
tiêu.
nội dung đã đề ra chưa rõ
(Đạt 1/4 các yêu cầu) ràng.
(Đạt 2/4 các yêu cầu)

Nêu rõ những kết quả đạt được một
cách rõ ràng dựa vào mục tiêu;
phương pháp và những nội dung đã
đề ra rõ ràng; nhưng hướng phát triển
đề ra chưa hợp lý.
(Đạt 3/4 các yêu cầu)

Nêu rõ những kết quả đạt được
một cách rõ ràng dựa vào mục
tiêu; phương pháp và những nội
dung đã đề ra rõ ràng; hướng phát
triển đề ra hợp lý.
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Thái độ làm
việc

Hợp tác với GVHD và
Hợp tác với GVHD và thành viên;
Hợp tác với GVHD và thành viên;
Thiếu hợp tác với
nhưng thiếu hợp tác với nhưng thiếu tự giác và sáng tạo.
tự giác và sáng tạo trong công
GVHD và thành viên.
thành viên.
việc.
(Đạt 1/4 các yêu cầu)
(Đạt
3/4
các
yêu
cầu)
(Đạt 2/4 các yêu cầu)
(Đạt tất cả các yêu cầu)

Kết
quả_Nhận
xét_
Đánh
giá

Chưa nêu được tất cả
những kết quả đã làm
được thông qua hình
ảnh, bảng biểu,
(Đạt 1/4 các yêu cầu)

Kết luận:


 Cho bảo vệ

 Không cho bảo vệ

Đánh giá chung

Lưu ý: GVHD chỉ đánh giá Yếu- Trung Bình- Khá- Giỏi vào mục “Đánh giá” và “Đánh giá chung”.

Nhận xét: (GV nêu những nhận xét chung về khả năng làm việc, đóng góp của sinh viên; ưu/khuyết điểm của đề tài)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………......
Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Giảng viên hướng dẫn

Th.s Nguyễn Đình Phú


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP
---------------------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN
MA TRẬN LED RGB
SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN
GVHD: Th.S Nguyễn Đình Phú
SVTH1: Trương Minh Châu
MSSV1: 13141018
SVTH2: Phan Tấn Kha
MSSV2: 13141133

Tp. Hồ Chí Minh – 01/2018


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên:
Chuyên ngành:
Hệ đào tạo:
Khóa:

Trương Minh Châu
Phan Tấn Kha
CNKT Điện tử - Truyền thông
Đại học chính quy
2013

MSSV: 13141018
MSSV: 13141133
Mã ngành: 141
Mã hệ:
1
Lớp:
13141DT3A

I. TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN RGB
II. NHIỆM VỤ
1. Các số liệu ban đầu:
 Phan Văn Hoàn, “Giáo trình vi xử lý - ARM STM32”, Đại học Sư Phạm Kỹ
Thuật Tp.HCM 2015.
 Nguyễn Đình Phú, “Thực hành vi điều khiển - ARM STM32”, Đại học Sư
Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 2014.
2. Nội dung thực hiện:
 Tìm hiểu các đề tài tương tự đã có trước đó
 Tìm hiểu giao thức đồng bộ thời gian mạng, truyền nhận dữ liệu từ Web server
về ESP8266
 Giao tiếp ESP8266 với vi điều khiển ARM truyền dữ liệu thông qua UART.
 Nghiên cứu thuật toán để hiển thị thời gian ra led ma trận.
 Thiết kế mô hình.
 Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình web với PHP, lập trình ứng dụng Android cho
smart phone
 Chạy thử nghiệm mô hình, cân chỉnh hệ thống.
 Đánh giá kết quả thực hiện.
III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ:
02/10/2017
IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 15/01/2018
V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:
ThS. Nguyễn Đình Phú
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

BM. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

ii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TRƯỜNG ĐH. SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên 1: Trương Minh Châu
Lớp: 13141DT3A
MSSV: 13141018
Họ tên sinh viên 2: Phan Tấn Kha
Lớp: 13141DT3A
MSSV: 13141133
Tên đề tài: THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN LED MA TRẬN RGB
Tuần/ngày
Tuần 1
Từ 02/10 đến 08/10/2017
Tuần 2
Từ 09/10 đến 15/10/2017
Tuần 3
Từ 16/10 đến 22/10/2017
Tuần 4
Từ 23/10 đến 29/10/2017
Tuần 4
Từ 30/10 đến 05/11/2017
Tuần 5
Từ 06/11 đến 12/11/2017
Tuần 6
Từ 13/11 đến 19/11/2017
Tuần 7
Từ 20/11 đến 26/11/2017
Tuần 8
Từ 27/11 đến 03/12/2017
Tuần 9
Từ 04/12 đến 10/12/2017
Tuần 10
Từ 11/12 đến 17/12/2017
Tuần 11 + 12
Từ 18/12 đến 31/12/2017
Tuần 13 + 14
Từ 01/01 đến 14/01/2018

Xác nhận
GVHD

Nội dung
Gặp GVHD, nhận đề tài
Xác định hướng đề tài, lựa chọn linh
kiện
Khảo sát thực tế để đưa ra phương án
tối ưu
Tìm hiểu giao thức đồng bộ thời gian
mạng
Tìm hiểu cách truyền dữ liệu từ web
server về ESP8266
Tìm hiểu cách truyền nhận dữ liệu giữa
ESP8266 và vi điều khiển ARM
Nghiên cứu xử lý dữ liệu nhận được
Nguyên cứu thuật toán quét led, hiển thị
dữ liệu trên led ma trận P5 RGB
Tìm hiểu về lập trình Web, PHP
Tìm hiểu lập trình Android, thiết kế ứng
dụng để điều khiển trên smart phone
Tiến hành thiết kế phần cứng
Viết báo cáo
Hoàn thành phần cứng và bản báo cáo
ĐATN

GV HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

iii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LỜI CAM ĐOAN
Chúng tôi cam đoan ĐATN này là công trình nghiên cứu của bản thân chúng
tôi dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Đình Phú.
Các kết quả công bố trong đề tài “Thiết kế đồng hồ hiển thị trên ma trận led
RGB” là trung thực và không sao chép hoàn toàn từ công trình nào khác.

Người thực hiện đề tài

Phan Tấn Kha
Trương Minh Châu

iv


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, chúng em đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ,
giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Đình Phú – Giảng
viên chính, Phó bộ môn Điện Tử Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tp.HCM đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Thầy
đã tạo nhiều điều kiện và cho những lời khuyên quý báu giúp chúng em hoàn thành tốt
khóa luận này.
Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trong Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tp.HCM nói chung, các thầy cô trong Bộ môn Điện tử Công nghiệp nói riêng đã tận tình
giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu và tạo điều kiện giúp đỡ
trong suốt quá trình học tập trong những năm học vừa qua, giúp chúng em có được cơ sở
lý thuyết vững vàng
Chúng em cũng gửi lời đồng cảm ơn đến các bạn lớp 13141DT3A đã chia sẻ trao
đổi kiến thức cũng như những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực hiện đề tài.
Cảm ơn đến cha mẹ đã tạo điều kiện thuận lợi, nguồn kinh phí trợ giúp chúng em
thực hiện tốt đề tài.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Người thực hiện đề tài
Phan Tấn Kha
Trương Minh Châu

v


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

MỤC LỤC
Trang bìa................................................................................................................... i
Nhiệm vụ đồ án ........................................................................................................ ii
Lịch trình ............................................................................................................... iii
Cam đoan ............................................................................................................... iv
Lời cảm ơn ............................................................................................................... v
Mục lục ................................................................................................................... vi
Liệt kê hình vẽ ......................................................................................................... x
Liệt kê bảng vẽ …………………………………………………………………… . xv
Tóm tắt ................................................................................................................ xvii

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ....................................................................................................... 1
1.3 Mục tiêu .......................................................................................................... 1
1.4 Giới hạn........................................................................................................... 2
1.5 Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 2
1.6 Bố cục ............................................................................................................. 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................. 4
2.1 Tổng quan về Internet ...................................................................................... 4
2.1.1 Giới thiệu ................................................................................................... 4
2.1.2 Hoạt động của mạng Internet ..................................................................... 4
a. Các giao thức (Protocols) ............................................................................. 4
b. Địa chỉ IP (IP Address) ................................................................................ 5
c. Mô hình Khách – Chủ (Client – Server Model) ............................................ 5
d. Hệ thống tên miền (DNS – Domain Name System) ...................................... 5
2.1.3 Kết nối Internet .......................................................................................... 6
2.1.4 Giao thức TCP/IP ....................................................................................... 6
2.1.5 Công nghệ Internet..................................................................................... 8
2.2 Tổng quan về Website, Web server, Giao thức MQTT, CSDL....................... 10
2.2.1 Các thành phần cơ bản của Website ......................................................... 10
2.2.2 Cách thứ hoạt động của Website ............................................................. 11
2.2.3 Các ngôn ngữ lập trình cho website và webserver .................................... 12
vi


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2.2.4 Tương tác giữa người dùng và webserver ................................................ 12
2.2.5 Khái quát về ngôn ngữ PHP .................................................................... 12
2.2.6 Giao thứ MQTT ...................................................................................... 13
2.2.7 Khái quát hệ quản trị CSDL MySQL ...................................................... 18
2.3 Giới thiệu phần cứng ..................................................................................... 19
2.3.1 Ma trận led RGB ...................................................................................... 19
a. Giới thiệu tổng quan .................................................................................. 19
b. Module led Indoor SMD ........................................................................... 23
2.3.2 Vi điều khiển ........................................................................................... 25
a. Giới thiệu tổng quan các vi điều khiển........................................................ 25
b. Giới thiệu vi điều khiển ARM STM32F1x ................................................. 36
2.3.3 Thiết bị ngoại vi module wifi ESP ........................................................... 42
a. Giới thiệu chip ESP8266 dùng trong module wifi ....................................... 43
b. Giới thiệu ESP8266 - 01............................................................................. 43
c. Giới thiệu ESPRESSO LITE V2.0.............................................................. 25
2.3.4 Thiết bị thời gian thực .............................................................................. 47
a. Giới thiệu các IC thời gian thực .................................................................. 47
b. Giới thiệu mạch thời gian thực RTC DS13B07 .......................................... 51
2.3.5 Các chuẩn truyền dữ liệu .......................................................................... 52
a. Chuẩn truyền UART .................................................................................. 52
b. Chuẩn truyền I2C ....................................................................................... 53

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ.................................................... 55
3.1 Giới thiệu ...................................................................................................... 55
3.2 Tính toán và thiết kế hệ thống........................................................................ 55
3.2.1 Thiết kế sơ đồ khối hệ thống .................................................................... 55
3.2.2 Tính toán và thiết kế mạch ....................................................................... 56
a. Thiết kế khối hiển thị.................................................................................. 56
b. Thiết kế khối điều khiển ngoại vi ............................................................... 61
c. Thiết kế khối xử lý trung tâm ..................................................................... 66
d. Thiết kế khối nguồn ................................................................................... 69
3.2.3 Sơ đồ nguyên lý toàn mạch ...................................................................... 71

CHƯƠNG 4. THI CÔNG HỆ THỐNG .......................................................... 73
4.1 Giới thiệu. .................................................................................................... 73
ix


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4.2 Thi công hệ thống .......................................................................................... 73
4.2.1 Thi công bo mạch..................................................................................... 73
4.2.2 Lắp ráp và kiểm tra .................................................................................. 74
a. Lắp ráp 2 module led với nhau ................................................................... 74
b. Lắp ráp các module lên bo mạch ................................................................ 74
c. Lắp ráp khối nguồn .................................................................................... 75
4.3 Đóng gói và thi công mô hình ......................................................................... 76
4.3.1 Đóng gói sản phẩm .................................................................................. 76
4.4 Lập trình hệ thống ........................................................................................... 77
4.4.1 Lưu đồ giải thuật ...................................................................................... 77
a. Trình tự điều khiển và hoạt động của sản phẩm .......................................... 77
b. Lưu đồ giải thuật ........................................................................................ 77
4.4.2 Phần mềm lập trình cho vi điều khiển ...................................................... 92
a. Giới thiệu phần mềm lập trình .................................................................... 92
b. Viết chương trình hệ thống......................................................................... 98
4.4.3 Phần mềm lập trình cho điện thoại, máy tính .......................................... 100
a. Phần mềm Android Studio........................................................................ 100
b. Phần mềm lập trình web server ................................................................ 109
4.5 Lập trình mô phỏng ....................................................................................... 110
4.5.1 Xử lý hình ảnh ....................................................................................... 110
a. Xử lý từng mảng màu ............................................................................... 111
b. Tạo mã bit từ ảnh bit map......................................................................... 113
4.6 Tài liệu hướng dẫn sử dụng, thao tác ............................................................. 114
4.6.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng .................................................................... 114
4.6.2 Quy trình thao tác................................................................................... 117

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ_NHẬN XÉT_ĐÁNH GIÁ ................................... 119
5.1 Tổng quan kết quả ........................................................................................ 119
5.2 Kết quả đạt được ........................................................................................... 119
5.2.1 Giao diện web ........................................................................................ 119
5.2.2 Giao diện App Android .......................................................................... 121
5.2.3 Kết quả mạch thực tế.............................................................................. 124
5.3 Nhận xét và đánh giá ..................................................................................... 126
5.3.1 Nhận xét kết quả đạt được...................................................................... 126
5.3.2 Đánh giá kết quả .................................................................................... 127
viii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN............................... 128
6.1 Kết luận ........................................................................................................ 128
6.2 Hướng phát triển ........................................................................................... 129

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 130
PHU LỤC ............................................................................................................... 132

ix


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LIỆT KÊ HÌNH VẼ
Hình
Trang
Hình 2.1. Kiến trúc TCP/IP. ........................................................................................ 7
Hình 2.2. Cấu trúc khung tin Ethernet.......................................................................... 9
Hình 2.3. Một vài tên miền thông dụng ..................................................................... 11
Hình 2.4. Cách thức một website hoạt động ............................................................... 11
Hình 2.5. Cách thức ngôn ngữ php nhúng vào html ................................................... 13
Hình 2.7. Ví dụ về kết nối trong mạng lưới MQTT .................................................... 14
Hình 2.8. Kiến trúc mức cao của MQTT.................................................................... 14
Hình 2.9. Mô hình cơ bản của giao thức MQTT ........................................................ 15
Hình 2.10. QoS mức 0 ............................................................................................... 17
Hình 2.11. QoS mức 1 ............................................................................................... 17
Hình 2.12. QoS mức 2 ............................................................................................... 17
Hình 2.13. Mặt trước của module led RGB................................................................ 20
Hình 2.14. Mặt sau của module led RGB................................................................... 20
Hình 2.15. Module led P10. ....................................................................................... 20
Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật module P5 Indoor SMD ................................................ 22
Hình 2.16. Module led Indoor SMD .......................................................................... 23
Hình 2.17. Sơ đồ chân ngõ của Module led Indoor SMD ........................................... 24
Bảng 2.2. Chức năng các chân Module led Indoor SMD............................................ 24
Hình 2.18. Bus dây dùng để kết nối các chân ngõ vào của module P5 ....................... 25
Hình 2.19. PIC 18F4550 ............................................................................................ 25
Hình 2.20. Sơ đồ chân PIC 18F4550.......................................................................... 26
Bảng 2.3. Thông số kỹ thuật PIC 18F4550 ............................................................... 26
Hình 2.21. Vi điều khiển AT89S52............................................................................ 27
Hình 2.22. Sơ đồ chân của AT89S52. ........................................................................ 28
Hình 2.23. RASPBERRY PI-2 .................................................................................. 29
Hình 2.24. Sơ đồ chân RASPBERRY PI-2. ............................................................... 29
Hình 2.25. Board arduino uno.................................................................................... 30
Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của Arduino Uno: ......................................................... 31
Bảng 2.5. Các dòng phát triển của ARM.................................................................... 32
Hình 2.26. Kiến trúc của ARM .................................................................................. 33
x


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Hình 2.27. Sơ đồ khối ARM Cortex – M3 ................................................................. 34
Hình 2.28. Kit mini ARM STM32F103C8T6 ............................................................ 35
Hình 2.29. Sơ đồ chân kit mini STM32F103C8T6..................................................... 35
Hình 2.30. Sơ đồ chân vi xử lý STM32F103C8T6 ..................................................... 36
Bảng 2.6. Địa chỉ của các ngoại vi trong họ ARM STM32F1 .................................... 37
Bảng 2.7. Phạm vi main block của các dòng ARM .................................................... 40
Bảng 2.8. Bảng phân chia số cấp ưu tiên gữa PreemptionPriority và SubPriority: ...... 42
Hình 2.31. Các module họ ESP.................................................................................. 43
Hình 2.32. Module ESP8266-01 ................................................................................ 44
Hình 2.33. Sơ đồ chân của module ESP8266-01 ........................................................ 44
Hình 2.34. Module ESPresso Lite V2.0 .................................................................... 45
Hình 2.35. Sơ đồ chân ESPresso Lite V2.0 ............................................................... 47
Bảng 2.9. Thông số kỹ thuật của DS12C887.............................................................. 47
Bảng 2.10. Thông số kỹ thuật của DS13B02.............................................................. 48
Hình 2.36. Sơ đồ chân DS13B07 ............................................................................... 49
Hình 2.37. Cấu trúc bên trong DS13B07 ................................................................... 50
Hình 2.38. Tổ chức thanh ghi thời gian và bộ nhớ DS13B07 ..................................... 50
Hình 2.39. Module RTC DS13B07 tích hợp chuẩn I2C. ............................................ 52
Hình 2.40. Sơ đồ chân module RTC DS13B07 .......................................................... 52
Hình 2.41. Hệ thống truyền dữ liệu bất đồng bộ. ....................................................... 53
Hình 2.42. Hệ thống các thiết bị giao tiếp theo chuẩn I2C. ........................................ 53
Hình 3.1. Cấu trúc sơ đồ khối của hệ thống. .............................................................. 56
Hình 3.2. Module Led P5 32cm x 32cm .................................................................... 59
Hình 3.3. Sơ đồ kết nối 2 module led P5. ................................................................... 59
Hình 3.4. Sơ đồ chân kết nối ngõ vào và ngõ ra của led P5 ........................................ 60
Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý led ma trix P5 .................................................................. 60
Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị..................................................................... 61
Hình 3.7. Module RTC DS13B07 .............................................................................. 62
Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý DS13B07 ......................................................................... 63
Hình 3.9. ESP8266 Espresso Lite V2.0 ...................................................................... 63
Hình 3.10. Sơ đồ chân ESPresso Lite V2.0 ................................................................ 64
Hình 3.11. Sơ đồ nguyên lý ESP WROOM-02 .......................................................... 64
xi


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Hình 3.12. Sơ đồ kết nối ESPRESSO LITE V2.0 ...................................................... 65
Hình 3.13. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ngoại vi................................................. 65
Hình 3.14. Các dòng ARM của hãng ST .................................................................... 67
Hình 3.15. Module STM32F103C8T6 ....................................................................... 68
Hình 3.16. Sơ đồ chân kit STM32F103C8T6 ............................................................. 68
Hình 3.17. Sơ đồ chân MCU ..................................................................................... 68
Hình 3.18. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển. ............................................................. 69
Hình 3.19. Sơ đồ chân AMS1117 .............................................................................. 70
Hình 3.20. Sơ đồ kết nối AMS1117. .......................................................................... 70
Hình 3.21. Bộ đổi nguồn 5V 40A. ............................................................................. 71
Hình 3.22. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch. ..................................................................... 72
Hình 4.1. Sơ đồ mạch in của hệ thống ....................................................................... 74
Hình 4.2. Lắp ráp module lên board mạch. ................................................................ 75
Hình 4.3. Mặt trước của sản phẩm sau khi đóng gói .................................................. 76
Hình 4.4. Mặt trên của sản phẩm sau khi đóng gói..................................................... 76
Hình 4.5. Lưu đồ chương trình chính ......................................................................... 78
Hình 4.6. Lưu đồ CTC hiển thị logo trường Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM ................. 79
Hình 4.7. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ kim ........................... 80
Hình 4.8. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ số .............................. 81
Hình 4.9. Lưu đồ chương trình con hiển thị giao diện đồng hồ tổng hợp.................... 82
Hình 4.10. Lưu đồ chương trình con hiển thị hiệu ứng đồng kim ............................... 83
Hình 4.11. Lưu đồ chương trình con hiển thị hiệu ứng đồng số.................................. 84
Hình 4.12. Lưu đồ chương trình con xuất dữ liệu ra module Led RGB ...................... 85
Hình 4.13. Lưu đồ chương trình con ngắt timer ......................................................... 86
Hình 4.14. Lưu đồ chương trình con kiểm tra uart ..................................................... 87
Hình 4.15. Lưu đồ chương trình web server............................................................... 88
Hình 4.16. Lưu đồ chương trình truyền nhận dữ liệu qua module esp ........................ 89
Hình 4.17. Lưu đồ chương trình App android ............................................................ 91
Hình 4.18. Bắt đầu quá trình cài đặt........................................................................... 92
Hình 4.19. Tiếp tục cài đặt......................................................................................... 93
Hình 4.20. Chọn đường dẫn lưu thư mục cài ............................................................. 93
Hình 4.21. Điền thông tin .......................................................................................... 94
xii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Hình 4.22. Đang trong quá trình cài đặt ..................................................................... 94
Hình 4.23. Quá trình cài đặt kết thúc ......................................................................... 95
Hình 4.24. Cài đặt các dòng chip sử dụng .................................................................. 95
Hình 4.25. Cài đặt dòng chip và hoàn tất ................................................................... 96
Hình 4.26. Biểu tượng phần mềm .............................................................................. 96
Hình 4.27. Giao diện lập trình ................................................................................... 96
Hình 4.28. Giao diện phần mềm Arduino IDE ........................................................... 97
Hình 4.29. Truy cập vào trang web và tiến hành tải file cài đặt ................................ 101
Hình 4.30. Tải file cài về máy.................................................................................. 101
Hình 4.31. Thư mục chưa file cài............................................................................. 102
Hình 4.32. Java đã được cài đặt ............................................................................... 102
Hình 4.33. Mở file cài đặt ........................................................................................ 103
Hình 4.34. Lựa chọn các gói cài đặt......................................................................... 104
Hình 4.35. Tiếp tục cài ............................................................................................ 104
Hình 4.36. Lựa chọn thư mục cài ............................................................................. 105
Hình 4.37. Tiếp tục quá trình cài đặt ........................................................................ 105
Hình 4.38. Quá trình cài đặt hoàn tất ....................................................................... 106
Hình 4.39. Request import ....................................................................................... 106
Hình 4.40. Lựa chọn kiểu cài đặt ............................................................................. 107
Hình 4.41. Lựa chọn theme ..................................................................................... 107
Hình 4.42. Download và cài đặt các thành phần cần thiết ........................................ 108
Hình 4.43. Tạo project mới ...................................................................................... 108
Hình 4.44. Giao diện lập trình ................................................................................. 109
Hình 4.45. Phần mềm notepad++............................................................................. 110
Hình 4.46. Cách phối màu từ ba màu cơ bản RGB................................................... 111
Hình 4.47. Logo Trường Sư phạm Kỹ Thuật ........................................................... 111
Hình 4.48. Mảng màu đỏ được tách ra ..................................................................... 112
Hình 4.49. Mảng màu xanh dương được tách ra ...................................................... 112
Hình 4.50. Mảng màu xanh lá được tách ra.............................................................. 112
Hình 4.51. Tạo font bit map của mảng màu xanh dương từ phần mềm .................... 113
Hình 4.52. Dữ liệu mã bit của ảnh màu xanh dương ................................................ 114
Hình 4.53. Logo báo hiệu sản phẩm ở chế động hoạt động ...................................... 114
xiii


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Hình 4.54. Đăng nhập trên app ................................................................................ 115
Hình 4.55. Giao diện trên app .................................................................................. 115
Hình 4.56. Giao diện trên web sever. ....................................................................... 116
Hình 4.57. Lưu đồ vận hành sản phẩm..................................................................... 117
Hình 5.1. Giao diện trang đăng nhập. ...................................................................... 120
Hình 5.2. Giao diện trang điều khiển ....................................................................... 120
Hình 5.3. Giao diện thông báo kết nối thành công ................................................... 121
Hình 5.4. Giao diện ngắt kết nối. ............................................................................. 121
Hình 5.5. Giao diện khi mở ứng dụng ...................................................................... 122
Hình 5.6. Giao diện khi thiết lập .............................................................................. 122
Hình 5.7. Giao diện mới sau khi thiết lập ................................................................. 123
Hình 5.8. Giao diện khi kết nối thành công .............................................................. 123
Hình 5.9. Giao diện khi ngắt kết nối. ....................................................................... 124
Hình 5.10. Mạch điều khiển thực tế sau khi thi công ............................................... 124
Hình 5.11. Giao diện đồng hồ kim. .......................................................................... 125
Hình 5.12. Giao diện đồng hồ số. ............................................................................ 125
Hình 5.13. Giao diện logo HCMUTE. ..................................................................... 126
Hình 5.14. Giao diện đồng hồ hiển thị ngày tháng năm............................................ 126

xiv


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LIỆT KÊ BẢNG
Bảng

Trang

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật module P5 Indoor SMD ................................................ 22
Bảng 2.2. Chức năng các chân Module led Indoor SMD............................................ 24
Bảng 2.3. Thông số kỹ thuật PIC 18F4550 ............................................................... 26
Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của Arduino Uno: ......................................................... 31
Bảng 2.5. Các dòng phát triển của ARM.................................................................... 32
Bảng 2.6. Địa chỉ của các ngoại vi trong họ ARM STM32F1 .................................... 37
Bảng 2.7. Phạm vi main block của các dòng ARM .................................................... 40
Bảng 2.8. Bảng phân chia số cấp ưu tiên gữa PreemptionPriority và SubPriority ....... 42
Bảng 2.9. Thông số kỹ thuật của DS12C887.............................................................. 47
Bảng 2.10. Thông số kỹ thuật của DS13B02.............................................................. 48
Bảng 3.1. Bảng kết nối STM32F103C8T6 với module ngoại vi................................. 65
Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của kit STM32F103C8T6 ............................................. 68
Bảng 4.1. Danh sách các linh kiện: ............................................................................ 74

xv


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
WWW: World Wild Web
TCP: Transmission Control Protocol
UDP: User Datagram Protocol
IP: Internet Protocol
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol
FTP: File Transfer Protocol
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
POP3: Post Office Protocol, phiên bản 3
DNS: Domain Name System
ARP: Address Resolution Protocol
ICMP: Internet Control Message Protocol
IGMP: Internet Group Management Protocol
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
SNMP: Simple Network Mannagement Protocol
TFTP: Trivial File Transfer Protocol
CSDL: Cơ Sở Dữ Liệu
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport
SQL: Structured Query Language
SMD: Surface Mount Device
ARM: Advanced RISC Machine
UART: Universal Asynchronous Receiver – Transmitter
I2C: Inter-Integrated Circuit
SDA: Serial Data
SCL: Serial Clock
RTC: Real Time Clock

xvi


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TÓM TẮT
Hiện nay, trên thị trường chỉ có một số loại đồng hồ kim và đồng hồ số đơn giản
thông thường dùng để xem giờ. Thiết kế đồng hồ hiện thị trên ma trận led RGB dùng
vi điều khiển nhằm mục đích hỗ trợ người dùng theo dõi, quản lý và kiểm soát quỹ
thời gian của mình để làm việc tốt hơn. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng có thể cập
nhật chính xác thời gian theo giờ quốc tế. Đồng thời, đây cũng là một sản phẩm gần
gũi, có tính mới lạ đẹp mắt và dễ dàng sử dụng, đặc biệt là tiềm năng về thương mại
hóa tạo nên nguồn kinh tế.
Nội dung tập trung nghiên cứu giao thức đồng bộ thời gian mạng, giao thức
truyền dữ liệu từ Webserver về ESP và giao tiếp giữa vi điều khiển với các module
ngoại vi. Ngoài ra, còn tìm hiểu và nghiên cứu thuật toán quét để hiển thị dữ liệu trên
led ma trận.
Thiết bị hoạt động dùng vi điều khiển để xử lý nên có độ chính xác cao, giao tiếp
trực tiếp với các module thông dụng thành thể thống nhất. Vì vậy, thiết bị cũng như
một người bạn giúp chúng ta và những người thân trong gia đình có thể sắp xếp, khắc
phục các rủi ro trong quá trình làm việc và quản lý thời gian tốt hơn, chính xác hơn
với độ tin cậy cao.

xvii


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với mỗi con người, thời gian là một trong những thứ quan trọng nhất, quý giá

hơn bạc vàng. Vì khi thời gian đã trôi qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại được nên
chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút, sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả
nhất. Nếu mỗi người trong chúng ta biết cách sắp xếp thời gian thì chúng ta có thể
hoàn thành mọi mục tiêu được đề ra, cải thiện hiệu suất làm việc và đạt được nhiều
điều mà ít tốn công sức hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ không bao giờ hối hận vì bỏ lỡ
những giây phút quý báu bên gia đình thân yêu. Còn riêng về quá trình sản xuất trong
công nghiệp, thời gian là thứ chủ chốt để gia tăng năng suất, kinh tế và đem lại uy tín
từ sự cạnh tranh của các tập đoàn trong xã hội.
Hiện nay, trên thị trường chỉ có một số loại đồng hồ kim và đồng hồ số đơn giản
thông thường dùng để xem giờ. Thiết kế đồng hồ hiện thị trên ma trận led RGB dùng
vi điều khiển nhằm mục đích hỗ trợ người dùng theo dõi quản lý và kiểm soát quỹ thời
gian của mình để làm việc tốt hơn. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng có thể cập nhật
chính xác thời gian theo giờ quốc tế. Đồng thời đây cũng là một sản phẩm gần gũi, có
tính mới lạ đẹp mắt và dễ dàng sử dụng, đặc biệt là tiềm năng về thương mại hóa tạo
nên nguồn kinh tế.
Thiết bị hoạt động dùng vi điều khiển để xử lý nên có độ chính xác cao, giao tiếp
trực tiếp với các module thông dụng thành thể thống nhất. Vì vậy, thiết bị cũng như
một người bạn giúp chúng ta và những người thân trong gia đình có thể sắp xếp, khắc
phục các rủi ro trong quá trình làm việc và quản lý thời gian tốt hơn, chính xác hơn với
độ tin cậy cao.

1.2.

MỤC TIÊU

 Hiển thị được đồng hồ trên module led ma trận P5 RGB một cách trực quan và
chính xác.

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×