Tải bản đầy đủ

Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TRUYỀN tải điện NĂNG đi XAVì sao phải xây dựng đường dây cao
thế vừa tốn kém, vừa nguy hiểm?


BÀI 36- TIẾT 40:


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:

Tiết 40
Điện năng được truyền tải từ nơi sản
xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường dây
truyền tải


Có một tải
Truyền
phần
điện
điện
năng
năng
trên
bịđường
hao phí
dâytoả
do
tải nhiệt
điện có
trên
nhược
đường
điểm
dây.gì?


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:

Bài 36
* Tích hợp: Sử dụng phương pháp thế
trong giải hệ phương trình

Công suất hao phí phụ thuộc gì?
(1)

Công suất hao phíPhp=

RP2
U2

Công suất dòng điện: P = UI
(2)
Công suất toả nhiệt
2
P
=
RI
hp
(hao phí):
Từ (1) và (2) suy ra:

Php =

RP2
U2


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

Php=

RP2
U2

2.
2.Cách
Cáchlàm
làmgiảm
giảmhao
haophí
phí

Bài 36
* Tích hợp: Giáo dục tiết kiệm điện năng

Làm sao để giảm hao phí?
C1 Từ công thức (3) có thể suy ra khi
truyền tải một công suất điên P xác
định mà muốn giảm hao phí do toả
nhiệt trên đường dây dẫn thì có thể
dùng cách nào?
Trả lời
Có hai cách:
1. Giảm điện trở đường dây R
2. Tăng hiệu điện thế U


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

Php=

RP2
U2

2. Cách làm giảm hao phí

Bài 36

C2

Muốn giảm điện trở của dây dẫn
phải dùng dây dẫn kích thước
thế nào? Giảm công suất hao phí
bằng cách giảm điện trở của dây
tải điện có gì bất lợi?
Trả lời
l

Biết R  
chất làm dây đã chọn
S
trước và chiều dài đường dây không
đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây
có tiết diện lớn - > nặng, đắt tiền,phải
có hệ thống cột điện lớn - > Chi phí
lớn, tốn kém nhiều.


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

Php=

RP2
U2

2. Cách làm giảm hao phí

Bài 36

C3 Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu
dây thì có lợi gì? Muốn vậy,
chúng ta phải giải quyết vấn đề
gì?
Trả lời
Tăng U,công suất hao phí sẽ giảm rất
nhiều (Tỉ lệ nghịch với bình phương
hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch). Phải chế tạo máy tăng thế


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

RP2
Php=
U2
2. Cách làm giảm hao phí
KL: Để giảm hao phí điện
năng do toả nhiệt trên
đường dây tải điện tốt
nhất là tăng hiệu điện thế
đặt vào hai đầu đường
dây
II. VẬN DỤNG

Bài 36

Để giảm hao phí điện năng
do toả nhiệt trên đường
dây tải điện ta nên áp
dụng cách nào có lợi hơn?
Kết luận:
Để giảm hao phí điện năng
do toả nhiệt trên đường
dây tải điện thì tốt nhất là
tăng hiệu điện thế đặt vào
hai đầu đường dây


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

RP2
Php=
U2
2. Cách làm giảm hao phí
KL: Để giảm hao phí điện
năng do toả nhiệt trên
đường dây tải điện tốt
nhất là tăng hiệu điện thế
đặt vào hai đầu đường
dây
II. VẬN DỤNG

Bài 36
VẬN DỤNG

c4

Cùng một công suất điện P được
tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy
so sánh suất hao phí khi dùng
hiệu điện thế 500 000V với khi
dùng hiệu điện thế 100 000V?
Trả lời

Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với
bình phương hiệu điện thế nên: Vì U1=
5 U2 nên công suất hao phí trên
đường dây khi dùng hiệu điện thế
500000V nhỏ hơn 25 lần công suất hao
phí trên đường dây khi dùng hiệu điện
thế 100000V.


NỘI DUNGI. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG
TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI
ĐIỆN:
1. Tính điện năng hao phí
trên đường dây tải điện:
Công suất hao phí

RP2
Php=
U2

Bài 36
VẬN DỤNG

c5

Tại sao phải xây dựng đường
dây cao thế vừa tốn kém vừa
nguy hiểm?
Trả lời

2. Cách làm giảm hao phí
KL: Để giảm hao phí điện
năng do toả nhiệt trên
đường dây tải điện tốt
nhất là tăng hiệu điện thế
đặt vào hai đầu đường
dây
II. VẬN DỤNG

Để giảm sự hao phí điện năng trên
đương dây truyền tải điện.GHI NHỚ
 Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây
dẫn sẽ có môt phần điện năng hao phí do hiện
tượng toả nhiệt trên đường dây

 Công suất hao phí do toả nhiêt trên đường dây tải
điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt
vào hai đầu đường dây


BÀI 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA:

H­íng­dÉn­vÒ­nhµ
-­Xem kĩ lại bài. Học thuộc ghi nhớ
- Làm các bài tập­36.2,­36.3,­36.4­HS­
khá, giỏi làm thêm 36.7 SBT
- Đọc trước bài: Máy biến thế
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×