Tải bản đầy đủ

Chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Chơng trình bdhsg - môn: toán 7
Phần đại số

Tuầ
n
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
4

6
8

Tiết
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-25
26-28
29-32
33-35
36-38
39-42
43-45
46-48
1-3
4-6
7-9

10
12

10-12
13-15

14
16
18
20
22
24
26

16-18
19-21
22-25


26-28
29-32
33-35
36-38

28

39-42

30

43-45

32

46-48

Nội dung bài dạy
Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Luỹ thừa của một số hữu tỉ
Tỉ lệ thức
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Số vô tỉ. Căn bậc hai.Số thực
Ôn tập chơng 1-Kiểm tra chơng 1
Đại lợng tỉ lệ thuận
Đại lợng tỉ lệ nghịch
Hàm số và đồ thị
Ôn tập chơng 2 Kiểm tra chơng 2
Giá trị của biểu thức đại số.Tích các đơn thức
Cộng,trừ đơn thức, đa thức.Nghiệm của đa thức
Ôn tập cuối năm
Kiểm tra
Phần hình học
Hai góc đối đỉnh- Hai đờng thẳng vuông góc
Dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song song
Tiên đề Ơ-clit.Tính chất hai đờng thẳng song
song
Ôn tập chơng 1- Kiểm tra chơng 1
Tổng ba góc của 1 -Trờng hợp bằng nhau thứ nhất
của (c.c.c)
Trờng hợp bằng nhau thứ nhất của (c.c.c)
Trờng hợp bằng nhau thứ hai của (c.g.c)
Trờng hợp bằng nhau thứ ba của (g.c.g)
Tam giác cân- Định lí Py-ta-go
Các trờng hợp bằng nhau của tam giác vuông
Ôn tập chơng 2 Kiểm tra chơng 2
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam
giác
Quan hệ giữa đờng vuông góc và đờng xiên-Đ.xiên
và h.chiếu
T/c 3 đờng trung tuyến,trung trực, phân giác, đờng cao của
Ôn tập cuối năm - Kiểm tra
Lộc Ninh, ngày 6 tháng 9 năm
2014


Phã hiÖu trëng

NguyÔn ThÞ Na
NguyÔn Kú C«ng

Tæ chuyªn m«n

TrÇn ThÞ Thanh B×nh

Ngêi lªn khTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×