Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH cá NHÂN bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 4

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỆ THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thuỷ, ngày tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên giáo viên:

Nguyễn Văn Lợi

Trình độ chuyên môn:

ĐHSP Toán – Lí

Chức vụ, tổ chuyên môn:


Giáo viên – Tổ Toán - Lí - Tin

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Giảng dạy:
- Toán 9A, 9C; Tin 7A, 7B, 7C, 7D.
- BD HSG Toán 6. BD HSG Toán 8 ( Tuyến 2).
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ TT số 31/2011/TT - BGDĐT ngày 08/8/2011
- Căn cứ công văn Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của
BGDDT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học
2013-2014.
- Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX v/v hướng dẫn công tác BDTX
năm học 2013-2014 ngày 22/7/2013.
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế
của trường THCS Hồng Thuỷ.
- Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường THCS Hồng Thuỷ.
- Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.

1


- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự
bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 -2014 như sau :
II. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi :
- Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ
của các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
- Có trình độ chuyên môn vững vàng, ứng dụng CNTT cơ bản vào dạy học
để nâng cao hiệu quả bài học. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đảm bảo cho
hoạt động dạy học.
2. Khó khăn
- Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với các trường bạn
- Tài liệu bồi dưỡng còn thiếu.
- Trình độ học sinh còn thấp nên việc bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn.
III. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
A. Mục tiêu của việc BDTX:


- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thuỷ.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong trường nhằm
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT
của huyện Lệ Thuỷ.

2


- Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
trong toàn ngành.
- Giúp giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng
bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát
huy tính chủ động tích cực của học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo
nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử
dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm
các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường
xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương
pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh.
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho
công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch
cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh,
lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao
thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực
tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những
nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
B. Nội dung BDTX:
- Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
+ Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và
của Tỉnh Quảng Bình, tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần
3


thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã
hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 20122015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp
THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD & ĐT Quảng Bình, Phòng GD & ĐT Lệ
Thuỷ; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý
giáo dục.
+ Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của Kết luận Hội
nghị Trung ương lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Các Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Gắn nội dung
giảng dạy với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Nội dung bồi dưỡng 2 : 30 tiết.( Theo phụ lục 7)
TT

Số tiết

Nội dung
Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

1
2
3

10

theo đặc trưng bộ môn
Cách dạy các tiết ôn tập chương

10

Dạy học đối tượng học sinh bị hổng kiến thức lớp dưới

10

- Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): Căn cứ chương
trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày
08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa
chọn 4 mô đun (trong tổng số 41 mô đun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi
dưỡng trong năm học.
Yêu cầu
chuẩn nghề

Tên và nội dung mô đun


Mục tiêu

Thời Thời gian

bồi dưỡng

gian

tập trung
(tiết)

4


nghiệp cần
bồi dưỡng

tự
học

mô đun

LT

TH

10

2

3

10

2

3

10

2

3

(tiết)

- Tìm kiếm, khai thác xử lí - Sử dụng được
thông tin phục vụ bài giảng.

các

1. Những thông tin cơ bản phục pháp,
THCS 18

II. Nâng cao
năng

vụ bài giảng.

hiểu biết về

3. Khai thác, xử lí thông tin

đối

phục vụ bài giảng .
Sử dụng phần mềm phục vụ dạy

tượng

giáo dụcthuật

tìm kiếm, khai

2. Các bước cơ bản trong thực thác, xử lí thông
hiện phương pháp tìm kiếm tin phục vụ bài
thông tin phục vụ bài giảng.

lực

phương

học

giảng

- Sử dụng được
một

số

phần

1. Một số phần mềm dạy học mềm dạy học
THCS
20

chung và phần mềm dạy học
theo môn học
2. Sử dụng hiệu quả một số
phần mềm dạy học
- Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực

IV.

Tăng

cường năng
lực dạy học

THCS
23

2. Các phương pháp, kĩ
thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương

- Vận dụng được
các kĩ thuật dạy
học tích cực và
các phương pháp
dạy học tích cực

pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

5


- Dạy học với công nghệ thông
tin.

để nâng cao hiệu
1. Vai trò của công nghệ quả

THCS
24

- Có biện pháp

thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học

dạy

học

10

2

thông qua sự hỗ
trợ

của

công

nghệ thông tin.

IV. Hình thức BDTX:
1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về
chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự
học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu
hướng dẫn.
2. Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống
hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường
xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX;
tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và
luyện tập kĩ năng.
3. Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi
thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
V. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Căn cứ vào nội dung BDTX (mục II nêu trên) và căn cứ vào nhu cầu, năng lực
cá nhân bản thân cần phải có sự hướng dẫn của báo cáo viên, những nội dung bồi
dưỡng đòi hỏi phải có sự tập trung để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sau:
- Mã mô đun THCS 17 - Tìm kiếm, khai thác xử lí thông tin phục vụ bài giảng
- Mã mô đun THCS 22

- Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học
6

3


- Mã mô đun THCS 18

- Phương pháp dạy học tích cực

- Mã mô đun THCS 19 - Dạy học với công nghệ thông tin
 V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
Thời
gian
(1)

Nội dung BDTX
(2)

Số tiết

Hình thức

(3)

BDTX
(4)

Kết quả cần đạt được
(5)
- Nắm được những chủ
trương, đường lối, chính

Tháng
9,10/2013

Nội dung bồi dưỡng 1

30

Tự học kết

sách của Đảng và pháp

hợp với sinh

luật của Nhà nước. Tình

hoạt tập thể

hình phát triển kinh tế,
xã hội của đất nước.
- Thời sự chính trị, kinh
tế, an ninh quốc
phòng... của tỉnh Quảng
Bình, của huyện Lệ
Thuỷ phương hướng
nhiệm vụ.
- Nghiên cứu các văn
bản, hướng dẫn chỉ đạo
của Bộ GD&ĐT về thực
hiện nhiệm vụ năm học
- Nghị quyết ĐHĐB
Toàn Quốc lần 11
- Nghị quyết HĐND các
cấp
- “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ

7


Chí Minh”.
- Nghị quyết hội nghị
TW 4.
- Thời sự chính trị tổng
hợp.
- Một số nhiệm vụ nội
dung năm học 2013 2014

Mã mô đun THCS 17 :

Sử dụng được các

Tìm kiếm, khai thác xử

phương pháp, kĩ thuật

lí thông tin phục vụ bài

tìm kiếm, khai thác,

giảng

xử lí thông tin phục vụ
bài giảng.

1. Những thông tin cơ
Tháng
11,12/2013

-Bồi dưỡng

bản phục vụ bài giảng
2.Các bước cơ bản

15

trong thực hiện phương

tập trung
-Tự bồi
dưỡng

pháp tìm kiếm thông
tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí
thông tin phục vụ bài
giảng
Tháng

Nội dung bồi dưỡng 2 :

1,2,3/2014
Tháng
4,5/2014

Mã mô đun THCS 18:
Phương pháp dạy

30

15

-Bồi dưỡng

Biết tổ chức dạy học

tập trung

phân hóa đối tượng môn

-Tự bồi

Toán ở trường THCS

dưỡng
-Tự bồi

Vận dụng được các kĩ

dưỡng

thuật dạy học tích cực

-Bồi dưỡng

8


học tích cực

và các phương pháp

1. Dạy học tích cực

dạy học tích cực trong
giảng dạy nhằm nâng

2. Các phương pháp,

cao chất lượng giờ

kĩ thuật dạy học tích

tập trung

cực

dạy.

3. Sử dụng các phương
pháp, kĩ thuật dạy học
tích cực
Mã mô đun THCS 22 :
- Sử dụng phần mềm
Sử dụng được một số

phục vụ dạy học.
1. Một số phần mềm
Tháng

dạy học chung và phần

6/2014

mềm dạy học theo môn

-Tự bồi
15

phần mềm dạy học

dưỡng
-Bồi dưỡng
tập trung

học
2. Sử dụng hiệu quả
một số phần mềm dạy
Tháng

học
Mã mô đun THCS 19:

7/2014

Dạy học với công
nghệ thông tin
1. Vai trò của công

15

-Tự bồi

Có biện pháp để nâng

dưỡng

cao hiệu quả dạy học

-Bồi dưỡng
tập trung

nhờ sự hỗ trợ của
công nghệ thông tin

nghệ thông tin trong
dạy học
2. Ứng dụng công
nghệ thông tin trong
9


dạy học
Tổng

120

BAN GIÁM HIỆU

TỔ CHUYÊN MÔN

GIÁO VIÊN

(Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu)

(Ký, ghi họ tên)

(Ký, ghi họ tên)

Võ Thành Đồng

Lê Văn San

Nguyễn Văn Lợi

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×