Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH cá NHÂN bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 1

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

PHÒNG GD & ĐT TP ĐỒNG HỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LỘC NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên:

Nguyễn Kỳ Công

Trình độ chuyên môn:


ĐHSP Toán

Chức vụ, tổ chuyên môn:

Giáo viên – Tổ Toán - Lí - Tin

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Chủ nhiệm lớp 73, giảng
dạy Toán 71, 73; BDHSG Toán 7, BDHSG qua mạng Toán 9.
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ TT số 31/2011/TT - BGDĐT ngày 08/8/2011
- Căn cứ công văn Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của
BGDDT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học
2013-2014.
- Căn cứ công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX v/v hướng dẫn công tác BDTX
năm học 2013-2014 ngày 22/7/2013.
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế
của trường THCS Lộc Ninh
- Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường THCS Lộc Ninh

Gv: Nguyễn Kỳ Công

1


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

- Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự
bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 -2014 như sau :
II. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi :
- Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ của
các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao.
- Là giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình thích ứng nhanh với những tiến bộ của


thời đại thông tin và hội nhập.
- Có trình độ chuyên môn vững vàng, ứng dụng CNTT cơ bản vào dạy học để
nâng cao hiệu quả bài học. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đảm bảo cho hoạt
động dạy học.
2. Khó khăn
- Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với các trường bạn
- Tài liệu bồi dưỡng còn thiếu.
- Trình độ học sinh còn thấp nên việc bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn.
III. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
A. Mục tiêu của việc BDTX:

Gv: Nguyễn Kỳ Công

2


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo TP Đồng Hới
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong trường nhằm
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT
của thành phố Đồng Hới.
- Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
trong toàn ngành.
- Giúp giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng
bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát
huy tính chủ động tích cực của học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo
nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử
dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm
các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường
xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương
pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh.
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho
công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch
cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh,
lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao
thông ... vào từng bộ môn cụ thể.

Gv: Nguyễn Kỳ Công

3


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực
tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những
nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
B. Nội dung BDTX:
- Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
+ Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của
Tỉnh Quảng Bình, tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ
XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội,
giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2012-2015
và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp THCS của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD & ĐT Quảng Bình, Phòng GD & ĐT Đồng Hới;
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
+ Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của Kết luận Hội
nghị Trung ương lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Các Nghị
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Gắn nội dung
giảng dạy với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Nội dung bồi dưỡng 2 : 30 tiết.( Theo phụ lục 7)
TT

Nội dung

Số tiết

Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo
1
2
3

10
đặc trưng bộ môn
Cách dạy các tiết ôn tập chương

10

Dạy học đối tượng học sinh bị hổng kiến thức lớp dưới

10

- Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): Căn cứ chương
trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày
08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa
Gv: Nguyễn Kỳ Công

4


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

chọn 4 mô đun (trong tổng số 41 mô đun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi
dưỡng trong năm học.
Yêu cầu

Thời

chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồiMục tiêu

Tên và nội dung mô đun

bồi dưỡng

mô đun

gian

Thời gian
tập trung
(tiết)

tự
học

LT

TH

10

2

3

10

2

3

(tiết)

dưỡng

- Tìm kiếm, khai thác xử lí thông - Sử dụng được
tin phục vụ bài giảng

các

1. Những thông tin cơ bản phục pháp,
II. Nâng THCS 17
cao
năng
biết

3. Khai thác, xử lí thông tin phục
Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học

tượng
giáo dục
THCS
22

cường
năng
lực dạy

giảng

vụ bài giảng

đối

Tăng

thuật

2. Các bước cơ bản trong thực thác, xử lí thông
hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài
tin phục vụ bài giảng

IV.tìm kiếm, khai

vụ bài giảng

lực hiểu
về

phương

THCS
18

- Sử dụng

1. Một số phần mềm dạy học được một số
chung và phần mềm dạy học theo phần mềm dạy
môn học
học
2. Sử dụng hiệu quả một số phần
mềm dạy học
- Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật
dạy học tích cực
Gv: Nguyễn Kỳ Công

- Vận dụng được
các kĩ thuật dạy
học tích cực và
các phương pháp

5


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

3. Sử dụng các phương pháp, dạy học tích cực

học

10

2

3

10

2

3

kĩ thuật dạy học tích cực
- Dạy học với công nghệ thông tin
- Có biện

1. Vai trò của công nghệ thông
THCS

tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông

19

tin trong dạy học

pháp để nâng cao
hiệu quả dạy học
thông qua sự hỗ
trợ

của

công

nghệ thông tin.
IV. Hình thức BDTX:
1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về
chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự
học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu
hướng dẫn.
2. Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống
hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường
xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX;
tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và
luyện tập kĩ năng.
3. Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi
thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

V. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

Gv: Nguyễn Kỳ Công

6


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

Căn cứ vào nội dung BDTX (mục II nêu trên) và căn cứ vào nhu cầu, năng lực
cá nhân bản thân cần phải có sự hướng dẫn của báo cáo viên, những nội dung bồi
dưỡng đòi hỏi phải có sự tập trung để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sau:
- Mã mô đun THCS 17 - Tìm kiếm, khai thác xử lí thông tin phục vụ bài giảng
- Mã mô đun THCS 22

- Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học

- Mã mô đun THCS 18

- Phương pháp dạy học tích cực

- Mã mô đun THCS 19 - Dạy học với công nghệ thông tin
• V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:

Thời
gian
(1)

Nội dung BDTX
(2)

Số tiết

Hình thức

(3)

BDTX
(4)

Kết quả cần đạt được
(5)
- Nắm được những chủ
trương, đường lối, chính sách

Tháng
9,10/2013

Nội dung bồi dưỡng 1

30

Tự học kết

của Đảng và pháp luật của

hợp với sinh

Nhà nước. Tình hình phát

hoạt tập thể

triển kinh tế, xã hội của đất
nước.
- Thời sự chính trị, kinh tế, an
ninh quốc phòng... của tỉnh
Quảng Bình, của thành phố
Đông Hới phương hướng
nhiệm vụ.
- Nghiên cứu các văn bản,
hướng dẫn chỉ đạo của Bộ
GD&ĐT về thực hiện nhiệm
vụ năm học

Gv: Nguyễn Kỳ Công

7


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014
- Nghị quyết ĐHĐB Toàn
Quốc lần 11
- Nghị quyết HĐND các cấp
- “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Nghị quyết hội nghị TW 4.
- Thời sự chính trị tổng hợp.
- Một số nhiệm vụ nội dung
năm học 2013 - 2014

Mã mô đun THCS

Sử dụng được các

17 : Tìm kiếm, khai thác

phương pháp, kĩ thuật tìm

xử lí thông tin phục vụ

kiếm, khai thác, xử lí thông

bài giảng

tin phục vụ bài giảng

1. Những thông tin cơ
Tháng
11,12/2013

bản phục vụ bài giảng

-Bồi dưỡng
15

2. Các bước cơ bản trong

tập trung
-Tự bồi
dưỡng

thực hiện phương pháp
tìm kiếm thông tin phục
vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông
tin phục vụ bài giảng
Tháng

Nội dung bồi dưỡng 2 :

1,2,3/2014
Tháng
4,5/2014

Mã mô đun THCS 18:
Phương pháp dạy học

30

15

-Bồi dưỡng

Biết tổ chức dạy học phân hóa

tập trung

đối tượng môn Toán ở trường

-Tự bồi

THCS

dưỡng
-Tự bồi

Vận dụng được các kĩ thuật

dưỡng

dạy học tích cực và các

Gv: Nguyễn Kỳ Công

8


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

tích cực

phương pháp dạy học tích
cực trong giảng dạy nhằm

1. Dạy học tích cực

nâng cao chất lượng giờ

2. Các phương pháp,

-Bồi dưỡng

kĩ thuật dạy học tích cực

dạy.

tập trung

3. Sử dụng các
phương pháp, kĩ thuật
dạy học tích cực
Mã mô đun THCS 22 :
- Sử dụng phần mềm
phục vụ dạy học

-Tự bồi

Tháng

1. Một số phần mềm dạy

6/2014

học chung và phần mềm

15

dạy học theo môn học

dưỡng
-Bồi dưỡng

Sử dụng được một số phần

tập trung

mềm dạy học

2. Sử dụng hiệu quả một
số phần mềm dạy học
Mã mô đun THCS

Có biện pháp để nâng cao

19:

hiệu quả dạy học
Dạy học với công

nhờ sự hỗ trợ của công nghệ

nghệ thông tin

-Tự bồi

Tháng

1. Vai trò của công

7/2014

nghệ thông tin trong dạy

15

thông tin

dưỡng
-Bồi dưỡng
tập trung

học
2. Ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy
học
Tổng

120

Gv: Nguyễn Kỳ Công

9


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

BAN GIÁM HIỆU

TỔ CHUYÊN MÔN

GIÁO VIÊN

(Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu)

(Ký, ghi họ tên)

(Ký, ghi họ tên)

Mai Sỹ Lâm

Trần Thị Thanh Bình

Nguyễn Kỳ Công

Gv: Nguyễn Kỳ Công

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×