Tải bản đầy đủ

BAN TU NHAN XET CA NHAN

PHòNG giáo dục và đào tạo Lệ THUỷ
trờng THCS HồNG THUỷ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc Lập - Tự Do -

Hạnh Phúc

bản tự nhận xét cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Văn LợI
Mã số:.......................
Chức vụ: Giáo viên
Ngạch bậc lơng: 2,1
Đơn vị công tác: Trờng THCS Hồng Thuỷ
Nhiệm vụ đợc phân công: Giảng dạy, chủ nhiệm.
I/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
1/ Phẩm chất chính trị:
- Lập trờng t tởng chính trị vững vàng, chấp hành đầy đủ các
chủ trơng, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nớc.
- Thờng xuyên cùng tập thể học tập, nghiên cứu các nghị quyết,

chỉ thị của Đảng. Tự bồi dỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng
nghiệp vụ để nâng cao trình độ kiến thức cho bản thân.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật trong giảng dạy cũng nh trong sinh hoạt
tập thể và các hoạt động khác.
2/ Phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn thật thà, hòa đồng, giản dị, trung thực đợc đồng
nghiệp và quần chúng thơng yêu, quí mến.
- Luôn có ý thức cùng với tập thể xây dựng nhà trờng ngày càng
phát triển.
3/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ.
- Thực hiện theo sự phân công của BGH, luôn bám sát nội qui, qui
chế và nghị quyết Hội nghị CB - CC để cùng tập thể thực hiện.
- Cùng tập thể s phạm luôn có ý thức xây dựng, cống hiến khả
năng và trí tuệ cho nhà trờng. Sự phát triển đó đợc thể hiện qua
chất lợng học tập và rèn luyện của học sinh qua từng năm học.
- Luôn bồi dỡng theo kế hoạch và bồi dỡng qua học tập, tự nghiên
cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lợng trong
giảng dạy và tự bồi dỡng một cách có hiêu quả.
4/ Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan liêu
tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác là những việc làm
thờng xuyên, liên tục của bản thân.
5/ Tác phong quan hệ, phối hợp công tác:
- Cùng tập thể xây dựng, bảo quản tốt, sử dụng sách, thiết bị
đúng qui định.
- Luôn xây dựng môi trờng s phạm chan hòa, động viên nhau cùng
nhau hoàn thành nhiệm vụ.


- Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cơng trong chuyên môn, đổi mới phơng pháp dạy học phù hợp với giáo dục và đối tợng học sinh.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, liên kết giáo dục giữa nhà trờng,
gia đình và xã hội.
- Tham gia tốt các hoạt động tạo nên mối đoàn kết gắn bó giữa
các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng.
6/ Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: Tốt
II/ Về chuyên môn, nghiệp vụ:
- Luôn đảm bảo khối lợng, chất lợng, hiệu quả giảng dạy và công
tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác
cụ thể.
- Luôn có tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn,


nghiệp vụ. Bản thân luôn có tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật
cao. Luôn có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.
- Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt.
III/ Khả năng phát triển:
- Luôn phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn.
IV/ Tóm tắt u, khuyết điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

1/ Ưu điểm:
- Hoàn thành tốt khối lợng công việc của nhà trờng giao.
- Thực hiện bám sát nội qui, qui chế và nghị quyết hội nghị CBCC.
- Luôn có ý thức xây dựng, cống hiến khả năng và trí tuệ cho nhà
trờng.
- Luôn bồi dỡng theo kế hoạch và bồi dỡng qua học tập, tự nghiên
cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ.
- Luôn cố gắng đổi mới phơng pháp dạy học để nâng cao chất lợng trong giảng dạy.
2/ Hạn chế:
- Trong quá trình công tác cần phát huy tốt hơn nữa về khả năng
của bản thân.
V. Tự nhận xét, đánh giá, xếp loại: Tốt.
Lệ Thuỷ, ngày 17 tháng 05
năm 2012
Ngời tự nhận xét

Nguyễn Văn Lợi
ý kiến nhận xét, đánh giá của BGH
..................................................................................................................


..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Lệ Thuỷ , ngày
tháng
năm 2012
Hiệu trởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×