Tải bản đầy đủ

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BỐ TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THANH TRẠCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Trạch, ngày tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên:

Nguyễn Văn Lợi

Trình độ chuyên môn:


ĐHSP Toán

Chức vụ, tổ chuyên môn:

Giáo viên – Tổ Toán - Lí

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Giảng dạy:
- Toán 77; Tin 81; 82; 83; 84; Chủ nhiệm lớp 77.
- BD HSG Toán 7.
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ TT số 31/2011/TT - BGDĐT ngày 08/8/2011
- Căn cứ công văn Số: 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo và công văn số 384/PGD-ĐT ngày 06/10/2014 về việc hướng dẫn
công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015.
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và tình hình thực tế
của trường THCS Thanh Trạch.
- Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường THCS Thanh Trạch.

Gv: Nguyễn Văn Lợi

1


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

- Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự
bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 -2015 như sau :
II. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi :
- Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ
của các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
- Có trình độ chuyên môn vững vàng, ứng dụng CNTT cơ bản vào dạy học


để nâng cao hiệu quả bài học. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đảm bảo cho
hoạt động dạy học.
2. Khó khăn
- Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với các trường bạn.
- Tài liệu bồi dưỡng còn thiếu.
- Trình độ học sinh còn thấp nên việc bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn.
III. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
A. Mục tiêu của việc BDTX:
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá
hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi
dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bố Trạch.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong trường nhằm
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT
của huyện Bố Trạch.
Gv: Nguyễn Văn Lợi

2


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

- Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
trong toàn ngành.
- Giúp giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng
bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát
huy tính chủ động tích cực của học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo
nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử
dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm
các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường
xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương
pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh.
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho
công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch
cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh,
lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao
thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực
tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những
nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
B. Nội dung BDTX:
I. Nội dung bồi dưỡng 1:
Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/năm/GV).
II. Nội dung bồi dưỡng 2:

Gv: Nguyễn Văn Lợi

3


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục cấp học
(30 tiết/năm/GV). Thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2015

Thời
Tên nội dung bồi dưỡng

gian tự

Thời gian học tập
trung
Lý thuyết
Thực

học (tiết)
1. Phương pháp dạy học tích cực.

15

2. Cách dạy những bài khó trong chương trình.

hành
5

10

III. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm/GV


Th.

Học tập

đun

gian

trung

-Thời

Tên nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu

gian

tựThực

thuyết

hành

8

4

3

10

2

3

học
(tiết)
Đặc điểm tâm sinh lí của học Phân tích được đặc

THCS

sinh THCS.

điểm tâm sinh lí của

1-

1. Khái quát về giai đoạn phát học sinh THCS để vận

Tháng

triển của lứa tuổi học sinh dụng trong giảng dạy

10,11

THCS.

giáo dục HS.

2. Đặc điểm tâm sinh lí của học
THCS

sinh THCS.
Hoạt động học tập của học sinh Phân tích được các đặc

2-

THCS

điểm hoạt động học tập

Tháng

1. Hoạt động học tập.

của học sinh THCS.

12/201 2. Đặc điểm hoạt động học tập
4-

của học sinh THCS.

Gv: Nguyễn Văn Lợi

4


Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học: 2013 - 2014

01/201
5
THCS
3Tháng
2,3/20
15

Giáo dục học sinh THCS cá
biệt

Sử dụng được các PP

1. PP thu thập thông tin về HS dạy học, giáo dục học
cá biệt.

sinh THCS cá biệt.

10

2

3

10

2

3

2. PP giáo dục HS cá biệt.
3. PP đánh giá kết quả rèn
luyện của HS cá biệt.
PP và kĩ thuật thu thập, xử lí Sử

dụng

được

các

thông tin về môi trường GD phương pháp kĩ thuật
THCS

THCS

về thu thập, xử lí thông

4-

1. Tìm hiểu môi trường giáo tin về môi trường giáo

Tháng

dục THCS.

dục THCS.

4/2015 2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng
của môi trường GD đến việc
học tập, rèn luyện của h/s
THCS.
Hiệu Trưởng

Tổ Trưởng

Giáo viên

Nguyễn Văn Lợi

Gv: Nguyễn Văn Lợi

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×