Tải bản đầy đủ

Phiếu đánh giá giờ dạy THCS

TRƯỜNG THCS THANH TRẠCH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

của HS Hoạt động

HS học cho hoạt động Tổ chức dạy học và tài liệu Kế hoạch

Nội
dung

Tiêu
chí

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10
11
12

Tiêu chí

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu,
nội dung, phương pháp dạy học được sử dụng
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức
và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được
sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh
Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong
quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và
hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập
Khả năng theo dõi và phát hiện kịp thời những khó
khăn của HS
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và
khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện
nhiệm vụ học tập
Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng
hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình
thảo luận của HS
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học
tập của tất cả học sinh trong lớp
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS
trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập
Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao
đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả
thực hiên nhiệm vụ học tập của HS

Số điểm


tối đa

Số điểm
đạt được

1
2
2

2

2
1
1

2

1
2
2
2

Tổng điểm: ………….
Xếp loại: …………….
Nhận xét chung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giám khảo


Lưu ý: Giờ dạy được đánh giá theo 4 loại.
+ Loại Giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 17-20.
Các tiêu chí 2, 4, 10, 12 phải đạt 2 điểm
+ Loại Khá: Điểm tổng cộng đạt từ 13 – 16,5.
Các tiêu chí 2, 10, 12 phải đạt 2 điểm
+ Loại Trung bình: Điểm tổng cộng đạt từ 10 – 12,5.
Các tiêu chí 2, 12 phải đạt 2 điểm
+ Loại Yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 9 trở xuống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×