Tải bản đầy đủ

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 14 15

PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNG THCS THANH TRẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Trạch, ngày tháng năm 2014

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán - Lí
Chức vụ: Giáo viên.
Tổ chuyên môn: Toán - Lí
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
- Giảng dạy môn Toán lớp 77.
- Giảng dạy môn Tin học lớp: 81, 82, 83, 84.
- Giảng dạy học sinh giỏi Toán 7.
- Chủ nhiệm lớp 77.
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Thực hiện Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm

học 2014- 2015; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc
Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày
19/9/2014 của Giám đốc Sở về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014- 2015
cho giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ Công văn số 384/PGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của phòng GD-ĐT
Bố Trạch, trường THCS Thanh Trạch lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)
giáo viên năm học 2014 – 2015.
Thực hiện kế hoạch số 01/BDTX của Trường THCS Thanh Trạch về việc Bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015, cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên giáo viên với mục đích, yêu cầu như sau:
II. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi :
- Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ
của các đồng nghiệp trong trường nên bản thân rất yên tâm công tác, hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao.
1


- Có trình độ chuyên môn vững vàng, ứng dụng CNTT cơ bản vào dạy học để
nâng cao hiệu quả bài học. Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đảm bảo cho hoạt
động dạy học.
2. Khó khăn
- Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với các trường bạn.
- Tài liệu bồi dưỡng còn thiếu.
- Trình độ học sinh còn thấp nên việc bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn.
III. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
A/ Mục tiêu của việc BDTX:
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế -xã hội, phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và
các năng lực khác theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học
2014- 2015, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển khả năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá BDTX của giáo viên và khả
năng tổ chức quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý nhà trường.
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn
xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao
nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn


học và hoạt động giáo dục. Dạy học tích hợp, phát triển năng lực HS
- Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của HS, các hoạt động học tập của HS, giáo dục Hs
cá biệt và phương pháp thu thập, xữ lý thông tin về môi trường giáo dục.
- Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục
vụ bài giảng.
- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo
chất lượng.
B/ Nội dung và thời lượng bồi dưỡng:
* Nội dung thực hiện chương trình: Theo thông tư số 31/ TT/BGDĐT ngày
07 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS.
* Thời lượng: Chương trình BDTX là 120 tiết/ năm học/ giáo viên (có thể thay
đổi thời điểm nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian)gồm:
Nội dung bồi dưỡng 1. Thực hiện theo KH của BDG- ĐT gồm 30 tiết/ năm
học/ giáo viên:
2


- Thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học. Các chỉ thị và văn bản chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ từng năm học và xuyên suốt trong chương trình SGK.
- Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp
luật của nhà nước.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
-Tổng quan về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và giáo dục đào tạo từ 2012-2015.

Nội dung bồi dưỡng 2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
phát triển giáo dục cấp học gồm 30 tiết/ năm học/ giáo viên:
1. Phương pháp dạy học tích cực.
2. Cách dạy những bài khó trong chương trình.
Nội dung bồi dưỡng 3. Khối kiến thức tự chọn gồm 60 tiết/ năm học/ giáo viên:
- Yêu cầu bồi dưỡng đáp ứng sự phát triển liên tục nghề nghiệp của giáo viên
theo thông tư 31/2011/TT-BGD ngày 8/8/2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên THCS.

Mã mô đun

THCS
1

THCS
2

THCS

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời Thời gian học
gian tự tập trung (tiết)
học

Thực
(tiết)
thuyết hành

Đặc điểm tâm sinh lí của họcPhân tích được các
sinh trung học cơ sở (THCS) đặc điểm tâm sinh lí
của học sinh THCS
1. Khái quát về giai đoạn phát
để vận dụng trong
triển của lứa tuổi học sinh
giảng dạy, giáo dục
THCS
học sinh
2. Đặc điểm tâm sinh lí của
học sinh THCS

8

4

3

Hoạt động học tập của họcPhân tích được các
sinh THCS
đặc điểm hoạt động
học tập của học sinh
1. Hoạt động học tập
THCS
2. Đặc điểm hoạt động học tập
của học sinh THCS

10

2

3

Giáo dục học sinh THCS cáSử dụng được các
biệt
phương pháp dạy

10

2

3
3


Mã mô đun

3

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời Thời gian học
gian tự tập trung (tiết)
học

Thực
(tiết)
thuyết hành

1. Phương pháp thu thậphọc, giáo dục học
thông tin về HS cá biệt
sinh THCS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS
cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết
quả rèn luyện của HS cá biệt

THCS
4

Phương pháp kĩ thuật thuSử dụng các phương
thập, xữ lí thông tin về môi pháp và kĩ thuật dạy
trường giáo dục THCS
học để thu thập và
xữ lí thông tin về môi
1. Tìm hiểu môi trường GD
trường giáo dục
THCS
THCS
2. Đánh giá mức độ ảnh
hưởng của môi trường giáo
dục đến việc học tập, rèn
luyện của HSTHCS

10

2

3

III. Hình thức BDTX:
- Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về
chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự
học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu
dạy học bộ môn.
- Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến
thức trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên; có cơ hội được trao đổi về chuyên
môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
- Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
- Hình thức, thời gian học nội dung 2:
+ Hình thức bồi dưỡng: Học tập trung phần lý thuyết 5 tiết, thực hành 10 tiết
+ Thời gian tự học: 15 tiết
- Hình thức, thời gian học nội dung 3: Như nội dung ở bảng
IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Căn cứ vào nội dung BDTX và căn cứ vào nội dung bồi dưỡng khó, cần phải có
sự hướng dẫn của báo cáo viên và đòi hỏi phải có sự tập trung để trao đổi và chia sẻ
4


kinh nghiệm bản thân xin đề nghị bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2. Nội
dung bồi dưỡng 3( môdun 3,4)
V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
Thời gian

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức
BDTX

Kết quả cần đạt được

Nội dung bồi dưỡng 1:
Tháng
9/2014

- Thực hiện nhiệm vụ 10 tiết
năm học theo từng cấp
học. Các chỉ thị và văn
bản chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ từng năm
học và xuyên suốt
trong chương trình
SGK.
- Bồi dưỡng về chính
trị, thời sự, nghị quyết,
chủ trương của Đảng
và chính sách pháp
luật của nhà nước.

- GV tự bồi
dưỡng.
-Tự học (20
tiết)
-Học tập
trung 10
tiết
(5 tiết LT,
5 tiết TH)

10 tiết

Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

-Tổng quan về nhiệm
vụ kinh tế-xã hội và
10 tiết
giáo dục đào tạo từ
2012-2015,
Tháng
10/2014

Nội dung bồi dưỡng 2
1. Phương pháp dạy
học tích cực.
2. Cách dạy những bài
khó trong chương
trình.

10 tiết

- Nắm vững nhiệm vụ
năm
học
của
BGD&ĐT,SGD,
PGD...

- Bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực
giáo dục và những
năng lực khác theo yêu
cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu
cầu nhiệm vụ năm học,
cấp học.
- Phát triển năng lực tự
học, tự bồi dưỡng của
giáo viên góp phần
nâng cao hiệu quả
trong công tác dạy học
trong nhà trường.
- Nắm tổng quan về
nhiệm vụ kinh tế-xã
hội và giáo dục đào tạo
từ 2012-20

- Gv tự bồi
dưỡng
(10tiết)

- Nắm được khái niệm,
nội dung, đặc điểm,
quan điểm, cách tổ
chức phương pháp và
vận dụng trong quá
trình giảng dạy

5


Nội dung bồi dưỡng 3
Mô đun 1: Đặc điểm
tâm sinh lí của học
sinh trung học cơ sở
(THCS)

15 tiết

- Gv tự bồi
dưỡng.Tự
học (8 tiết)
-Học tập
trung 7 tiết

- Phân tích được các
đặc điểm tâm sinh lí
của học sinh THCS để
vận dụng trong giảng
dạy, giáo dục học sinh

(4 tiết LT 3
tiết TH

a. Khái quát về giai
đoạn phát triển của lứa
tuổi học sinh THCS
b. Đặc điểm tâm sinh
lí của học sinh THCS

Tháng
11,12/2014

Nội dung bồi dưỡng 3

15 tiết

Mô đun 2: Hoạt động
học tập của học sinh
THCS
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động
học tập của học sinh
THCS
Nội dung bồi dưỡng 2.
1. Phương pháp dạy 10 tiết
học tích cực.
2. Cách dạy những bài
khó trong chương
trình.

Tháng
1/2015

Nội dung bồi dưỡng 3. 15 tiết
Mô đun 3: Giáo dục
học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu
thập thông tin về HS
cá biệt

- Gv tự bồi - Phân tích được các
dưỡng.Tự
đặc điểm hoạt động
học (10tiết) học tập của học sinh
THCS
-Học tập
trung 5 tiết
(2 tiết LT 3
tiết TH

- Gv tự bồi
dưỡng
(10tiết)

- Nắm được khái niệm,
nội dung, đặc điểm,
quan điểm,cách tổ
chức phương pháp và
vận dụng trong quá
trình giảng dạy

- Gv tự bồi -Sử dụng được các
dưỡng.Tự
phương pháp dạy học,
học (10tiết) giáo dục học sinh
THCS cá biệt
-Học tập
trung 5 tiết
(2 tiết LT 3
tiết TH

2. Phương pháp giáo
6


dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh
giá kết quả rèn luyện
của HS cá biệt
Tháng
2/2015

Nội dung bồi dưỡng 2
10 tiết
1. Phương pháp dạy
học tích cực.

- Gv tự bồi
dưỡng
(10tiết)

2. Cách dạy những bài
khó trong chương
trình.
Tháng
3,4/2015

Nội dung bồi dưỡng 3. 15 tiết
Mô đun 4: Phương
pháp kĩ thuật thu thập,
xử lí thông tin về môi
trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu môi
trường GD THCS

- Nắm được khái niệm,
nội dung, đặc điểm,
quan điểm,cách tổ
chức phương pháp và
vận dụng trong quá
trình giảng dạy

- Gv tự bồi - Sử dụng các phương
dưỡng.Tự
pháp và kĩ thuật dạy
học (10tiết) học để thu thập và xữ
lí thông tin về môi
-Học tập
trường giáo dục THCS
trung 5 tiết
(2 tiết LT 3
tiết TH

2. Đánh giá mức độ
ảnh hưởng của môi
trường giáo dục đến
việc học tập, rèn luyện
của HSTHCS
Tháng
Bồi dưỡng tập trung
5,6,7,8/2015 theo KH của nhà
trường, PGD, SGD
Tổng
120

BGH

TTCM

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên

Nguyễn Văn Lợi

7


8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×