Tải bản đầy đủ

3 bản vẽ sơ đồ phương thức bảo vệ 110kv 1 (1)

F

E

D

C

B

27/59

51/51N

BCU
FR
F671:7SJ86

50/50N

67/67N


FR

49

50BF BCU FR
F502: 7SJ82

50/51G 74/86

50/50N 51/51N

50BF BCU FR
F67: 7SJ85

51/51N 27/59

67/67N 50/50N

F87T:7UT86

64

87T

X502

X502

X67

X87T1

X87T1

X87T1

+MP2

FR+PP1

F741 F742 F861 F862

F502: 7SJ82

BCU

X501 50/50N 51/51N X501
74/86 50BF

X502

X67

X87T1

KWh, CL : 0.5
KVArh, CL: 2

TM (A1700)

D

1

ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M

LAO

2

+PP2

T671

X87L1

KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

CT331

25/79

67/67N

21/21N
FR/FL
F87L1:7SL86

50BF

87L/85

F7411 F7412 F8611 F8612

X671

X87L1

X87L1

2

CL: 5P20

CL: 0.2

CL: 5P20

CL: 0.2

CL: 0.5

-Q15

-Q14

-Q15

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 0.5

CL: 0.2

-Q75

-Q76

CL: 5P20

-Q7

3

LÊ TR N TH NG

PHÊ DUY T

T

C41

NGUY N TI N THÀNH

BÙI QUANG

-Q0

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 0.5

63 71

26 96

CL: 0.5

+J01

T1

CL: 5P20

800-1000/1A

200-400-600
/1/1/1A

M

-Q1

F90

E02

-Q1

C11

-Q1

-Q0

M

M

-Q0

M

E01

ÔNG

KI M TRA

THI T K

TUC 41
23 0.11 0.11 0.11
V3 V3 V3 V3

-Q38
CT-22kV
1200-1600-2000
/1/1/1A

1500-3000/1/1A

CL: 5P20

CL: 0.5

CL: 5P20
CL: 5P20

1500-2000/1A

-Q08

200-400-600/1/1A

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 0.5

CT-123KV
CL: 5P20
200-400-800-1200
CL: 5P20
/1/1/1/1/1A

BVT1 - 123kV
115 0.11 0.11 0.11
kV
V3 V3 V3 3

CT-123kV
200-400-800-1200
/1/1/1/1/1A

CL: 3P

LVT1 - 123kV
115 0.11 0.11 0.11
kV
V3 V3 V3 3

220kV HÀ

3

CL: 0.2

XC

TBC

TBV1

4

MV1
SMA

V

X87B11

X87B11

X87B11

T50

T50

KWh, CL : 0.5
KVArh, CL: 2

TM (A1700)

4

A

MV2

BCU

+MP1

XV

CT112

-Q0

CL: 5P20

CL: 5P20

C31

+H01

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 0.2

CL: 0.5

-Q25

-Q75

-Q25

-Q75

-Q76

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG
5

6

-Q7

CL: 5P20

CL: 0.2

CT-123kV
200-400-800-1200
/1/1/1/1/1A

CL: 3P

LVT2 - 123kV
115 0.11 0.11 0.11
kV
V3 V3 V3 3

6

+MP2

S

H TH NG T

PH

NG TH C

50BF
25/79

FR
F671:7SJ86

27/59

51/51N
BCU

50/50N
67/67N

21/21N FR/FL
F87L1:7SL86

LAO

7

64
FR

FR

50BF
F502: 7SJ82

BCU

74/86

50/50N 51/51N

50BF BCU FR
F502: 7SJ82

50/51G 74/86

50/50N 51/51N

50BF BCU FR
F67: 7SJ85

51/51N 27/59

67/67N 50/50N

F87T:7UT86

49

87T

KWh, CL : 0.5
KVArh, CL: 2

TM (A1700)

X50

X50

X67

+MP2

+PP2

X672

X87L2

X87L2

8

A06
A07

=--

8

17/06/2016
NGÀY
HNPC/ML-110KV/DETAIL

TRANG TI P

TRANG

MÃ NG N

M CH ÁP
M CH DÒNG

+PP4

F741 F742 F861 F862

X50

X50

X50

X67

T87T1

T87T1

T87T1

I U KHI N B O V & MK

TR M BI N ÁP 110kV M

87L/85
67/67N

F7421 F7422 F8621 F8622

X672

X87L2

7

T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

KWh, CL : 0.5
KVArh, CL: 2

TM (A1700)

E05

CT-123KV
200-400-800-1200
/1/1/1/1/1A

-Q2

C12

-Q2

-Q0

M

M

-Q0

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 5P20

CL: 0.5

CL: 0.2

M

220kV QU C OAI

E04

CL: 0.5

TUC 31
36.5 0.11 0.11 0.11
V3 V3 V3 3

F87T1

CT-35kV -Q38
400-800-1200
/1/1/1A

+PP3

X87B21

X87B21

X87B21

T50

M

-Q2

+CP2

TBV2

+MP2

5

F87B1:7UT86 F87B1:7UT86

FR

87B

87B
FR

51/51N

50/50N

F86

FR

51/51N

F742

F50:7SJ85

50/50N

F741

25

50/50N 51/51N 50BF

-Q0

V

E03

MA

SMV2

KWh, KVArh

KWh, KVArh

SMV1

TM (A1700)

TM (A1700)

CT-123kV
200-400-800-1200
/1/1/1/1/1A
CL: 5P20

A

1

CL: 5P20

F87B2

+
+

+

CL: 5P20

CL: 0.5

F

E

D

C

B

A


F

E

D

C

D

1

ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M

LAO

KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

2

T

LÊ TR N TH NG

PHÊ DUY T

3

NGUY N TI N THÀNH

BÙI QUANG

Q0

Q0

800

Q38

Q38

Q1

H0

Q08

SMB

4

35KV C31

22KV C41

Q1

PAN2

PAN3

H0

ENT RELE C

ENTRELEC

ENTRELE C

ENTRELEC

C32 35KV

C42 22KV

C12

5

PAN

I U KHI N NG N MBA T2: +CP3

6

6

800

Q0

Q38

Q2

Q0

Q0

Q38
H02

7

LAYOUT DÃY T

7

LAO
I U KHI N

TR M BI N ÁP 110kV M

T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

H03

LA BT BM BA BR BRL

T

SMB

Q25

H0

Q08

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

2400

800

ENT RELE C

ENTRELE C

XV1 XC XV2

Q0

Q0

BRL3
SMB3

Q2

Q25
Q24

Q0

Q75

BRL2

Q2

Q7
H0

Q76

E03

S792 S253

V

PV2

SMB2

Q0

H0

S252

SA

A

PA

BT BM BA BR LA2 BT BM BA BR LA3

H0

Q1

H0

Q7

SMB1

BRL1

Q15
Q14

Q15

C11

Q0

Q0

Q76
Q75

E01

S791 S251

V

PV1

5

I U KHI N 02 DZ VÀ NG N C U: +CP2

BT BM BA BR LA1

T

LA BT BM BA BR BRL

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

PAN1

I U KHI N NG N MBA T1: +CP1

4

PAN

T

KI M TRA

THI T K

100

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

3

ENTRELEC

B

2

ENTRELEC

A

1

ENTRELEC

2200

A07
A08

8

17/06/2016
NGÀY
HNPC/ML-110KV/DETAIL

TRANG TI P

TRANG

MÃ T

8

F

E

D

C

B

A


F

E

D

C

B

A

100

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

D

1

ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M

LAO

KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

1

2200

2

2

Error

SIPROTEC

SIPRO TEC

SIPROTEC

Run

SIEMENS

SIEMENS
SIPROTEC

Error

F742 F861

SIPROTEC

F502

SIEMENS
SIPRO TEC

F67

SIEMENS

F741 F862

SIEMENS

SIEMENS

F501

Error

Error

F87T

3

LÊ TR N TH NG

PHÊ DUY T

T

NGUY N TI N THÀNH

BÙI QUANG

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

KI M TRA

THI T K

800

XF871 XF872 XF67 XF501 XF502

Run

Run

Run

3

Run

SIPRO TEC

S.87L1

SIPRO TEC

Run

Run

Error

Error

SIEMENS

SIEMENS

SIPROTEC

800

XF871 XF671 XF872 XF672

F743 F744 F863

SIEMENS
SIPROTEC

SIEMENS
SIPRO TEC

4

F864

F862

S87L2

SIEMENS
SIPROTEC

F672

SIEMENS
SIPROTEC

F671
SIPROTEC

F741 F742 F861

Error

SIEMENS

SIEMENS

F87L2

Error

F87L1
Run

4

SIEMENS

Er ror

SIEMENS

SIEMENS
SIPRO TEC

SIPRO TEC

F742 F862

F861

SIEMENS
SIPROTEC

Er ror

F87B2
Run

F50
SIPRO TEC

F741

SIEMENS

SIPRO TEC

800

X8711 X8712 XF821 X8722 XF50

Run

Error

F87B1
Run

5

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

3200

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

5

6

SIEMENS

SIEMENS

Error

SIEMENS

Run

SIEMENS

SIEMENS
SIPRO TEC

Er ror

F742 F862

SIPRO TEC

F502

F741 F861

SIPROTEC

SIEMENS
SIPROTEC

SIPRO TEC

F67
SIPROTEC

F501

Error

Er ror

F87T

800

XF871 XF872 XF67 XF501 XF502

Run

Run

Run

7

LAO
LAYOUT DÃY T B O V

7

I U KHI N B O V & MK NG N E01

TR M BI N ÁP 110kV M

T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I

H TH NG T

CÔNG TY CP ENTEC
K THU T N NG L NG

6

=C31/A00

A08

=--

8

17/06/2016
NGÀY
HNPC/ML-110KV/DETAIL

TRANG TI P

TRANG

MÃ NG N

8

F

E

D

C

B

ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×