Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 1925

BÀI 16 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1925
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về Kiến Thức :
Giúp học sinh nắm được
- Những họct động cụ thể của Nguyễn Aùi Quốc ở Pháp , Liên Xô, Trung quốc .
- Qua những hoạt động đó Người đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
Việt Nam, và tích cực chuẩn bị về tư tưởng , tổ chức cho việc thành lập Đảng .
- Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội VN CM Thanh Niên .
2/ Về Tư Tưởng :
- Giáo dục lòng khâm phục ,kính yêu đối với Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng
3/ Về Kỹ Năng :
-Rèn kỹ năng quan sát lược đồ ,tranh ảnh, kỹ năng phân tích,so sánh ,đánh giá sự kiện
B/ ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Lược đồ cuộc hành trình của Người từ 1911 đến năm 1925
- Tranh ảnh ,tư liệu về những hoạt động của Người
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Giới Thiệu Bài Mới : (1 phút)
Xuất phát từ lòng yêu nứoc chân chính NAQ đã ra đi và tìm thấy con đường đi đúng đắn
cho dân tộc VN . Vậy Người đã làm gì đối với dân tộc VN .? Hôm nay ta sẽ được tìm
hiểu qua bài 16 .

II/ Dạy và Học bài Mới : (40 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
-Giáo viên dùng lược đồ trình bày lại những
I/ Nguyễn Aùi Quốc Ở Pháp ( 1917- 1923 )
hoạt của NAQ từ 1911 đến 1917.
- 18-6-1919 : Gửi tới hội nghị Véc Sai
-Cho Hs đọc SGK phần 1.
bản yêu sách của nhân dân An Nam
1)Sau khi trở lại Pháp Người đã có những
- 7- 1920 : Đọc luận cương của LN
hoạt động gì ?
- 12- 1920 Dự đại hội Tua tán thành việc
- HS nêu những hoạt động chính
gia nhập quốc tế 3. Sáng lập ra ĐCS
- GV Phân tích ảnh hưởng, tác dụng của bản
Pháp
yêu sách.
- 1921: Thành lập Hội LH thuộc địa ở PA
2)Vì sao sau khi đọc Luận cương của LN
Ri
Người lại tin theo LN và dứt khoát đứng về
- Viết báo người cùng khổ, viết sách bản
quốc tế thứ 3?
án chế độ thực dân Pháp
3)Sự kiện nào chứng tỏ Người đã chuyển từ
- Viết bài cho báo Nhân đạo ,báo Đời
lập trường yêu nước trở thành một chiến sĩ
sống CN
cộng sản?
II/ Nguyễn Aùi Quốc Ở Liên Xô ( 1923
-Khai thác tranh 28
-1924)
4) Mục đích của việc thành lập hội liên hiệp
- 6- 1923 sang LX dự Đại hội quốc tế
các dân tộc thuộc địa,và viết sách báo của
nông dân
Người?
- 1924 dư ïĐại hội Vcủa Quốc Tế Cộng
5) Thảo Luận ( Cặp): Con đường cứu nước


Sản,
của NAQ có gì khác vàmới so với lớp người
- Tác dụng :Chuẩn bị tư tưởng cho việc
đi trước?
thành lập Đảng vô sản ở VN.
6) Tại Liên Xô Người đã có những hoạt
III/ Nguyễn Aùi Quốc Ở Trung Quốc ( 1924-


động nào ? những hoạt động đó có tác động 1925)
như thế nào đến cách mạng VN?
- Cuối 1924 về Quảng Châu
- Giáo viên phân tích những ảnh hưởng của
- 6 -1925 TL Hội VN Cách Mạng Thanh
tham luận mà Người trình bày tại Đại Hội V
Niên,trong đó tổ chức “Cộng Sản
của Quốc Tế Cộng sản.
Đoàn” làm nòng cốt
7) Sau khi vềTrung Quốc Người đã làm gì
- Người mở lớp huấn luyện chính trị cho
để Hội VN Cách Mạng Thanh Niên ra đời?
tổ chức tại Quảng Châu
8) Tổ chức nòng cốt của Hội VN Cách Mạng
* Chủ Trương ,tổ chức hoạt động của
TN là tổ chức nào ?
Hội VN Cách Mạng Thanh Niên ( học
- Giáo viên phân tích thêm
SGK )
- Học sinh Đọc đoạn chữ nhỏ SGK
Chủ trương :Đào tạo một số thanh niên thành
9) Chủ trương hoạt động của Hội VN Cách
những cán bộ cách mạng với nền tảng chính trị
Mạng Thanh niên là gì? Cơ quan ngôn luận là CN mác LN
của Hội ?
Cơ quan ngôn luận :
- Giáo viên giới thiệu về cuốn sách Đường
- 1925 Báo Thanh Niên được xuất bản
Cách Mệnh , tác dụng của cuốn sách đó đối
Hoạt động :
với Hội TN và đối với cách mạng VN.
- 5 – 1929 : Tổ chức có cơ sở trong cả nước,
10 ) Từ khi thành lập Hội VN Cách Mạng
cùng hoạt động với các tổ chức đoàn thể khác
TN tổ chức hoạt động như thế nào ?
- 1928 chủ trương “ Vô sản Hoá” ù
11) Thảo Luận: Nguyễn Aùi Quốc đã chuẩn bị
chính trị , tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời
của chính đảng vô sản ở VN như thế nào?
- Thảo luận 5 phút
- Học sinh trình bày , nhận xét
-Giáo viên rút ra những ý chính:
III/ Sơ Kết Bài Học : (1 phút) Bằng việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho
dân tộc,tập hợp thanh niên yêu nước thành lập tổ chức tiền thân của Đảng, mở lớp h uấn
luyện , ….NAQ đã chuẩn bị cho sự ra đời của một chính Đảng vô sản ở VN.
IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập: ( 2 phút)
1/ Lập Bảng niên biểu về những hoạt động của NAQ ở nước ngoài từ 1919 đến năm 1925 ? tác
dụng của những hoạt động đó đối với cách mạng VN ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×