Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 1925

BÀI 16.

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1925
A/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Những hoạt động cụ thể cũa Nguyễn Ái Quốc sau CTTGII ở Pháp, Liên
Xô và Trung Quốc. Qua những hoạt động đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con
đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức
cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
- Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh
niên.
Trọng tâm: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
2. Về tư tưởng, tình cảm, thái độ:
- Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh
và các chiến sĩ cách mạng.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh ảnh lược đồ.
- Tập cho HS biết cách phân tích so sánh đánh giá sự kiện lịch sử.
B/ THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Ảnh Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Tua.

- Lược đồ hành trình của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.
C/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
D/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
*/ Tổ chức : kiểm tra sỉ số
*/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
*/ Bài mới:
Giới thiệu bài mới
“Căn cứ hoạt động cuả Nguyễn Ái Quốc từ 1911 – 1920 chúng ta so sánh để
thấy con đường cứu nước của NAQ có gì khác với con đường truyền thống của lớp
người đi trước. Từ 1921 – 1925 NAQ đã có những hoạt động như thế
nào để chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời ccủa chính
đảng vô sản ở Việt Nam”


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
Giáo viên giới thiệu sơ lược lại hành trình
của NAQ từ 1911 – 1917
Giáo viên giới thiệu: sau chiến tranh thề
giới thứ nhất các nước thắng trận đã tổ
chức hội nghị ở Véc – xai để chia lại thế
giới.
? Khi hội diễn ra NAQ đã có hoạt động gì?
ý nghĩa của hoạt động đó?
HS dựa vào SGK trình bày. HS khác nhận
xét bổ sung. GV nhận xét bổ sung hoàn
thiện kiến thức.

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
I/ Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)

? “Hãy nêu các hoạt động khác của NAQ ở
Pháp?”
Giáo viên giới thiệu hình ảnh NAQ ở
đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua
Giáo viên nêu câu hỏi thảo luận: con
đường cứu nước của NAQ có gì mới và
khác với lớp người đi trước?
HS chia nhóm thảo luận trình bày


GV chuẩn xác: hoạt động của các bậc
tiền bối: Phan Bội Châu (dựa vào Nhật
Bản), Phan Châu Trinh (canh tân đất nước).
. . đều thất bại. Con đường NAQ lựa chọn
là cách mạng vô sản – con đường hoàn
toàn mới lần đầu tiên được một người Việt
Nam tiếp nhận.

- 7/1920 Người đọc “Sơ thảo lần thứ nhất
những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề
thuộc địa” của Lê nin
- 12/1920 gia nhập Quốc tế III và tham gia
sáng lập Đảng công sản Pháp.
- 1921 sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
- Người viết bài cho báo: Người cùng khổ,
Nhân đạo, Đời sống công nhân . . .. Đặc biệt là
tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp. (các tác
phẩm được bí mật truyền bá về Việt Nam)

? Những hoạt động của NAQ ở Liên Xô?
GV: chốt ý nhấn mạnh về chính trị và tư
tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở
Việt Nam của NAQ.

- 18/6/1919 NAQ gửi đến hội nghị Véc –
xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi
Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ,
quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc.

II/ Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 -1924)
- 6/ 1923 người rời Pháp sang Liên xô dự hội
nghị quốc tế nông dân và được bầu vào ban
chấp hành.
- Ở Liên xô người làm nhiều việc: nghiên cứu ,
học tập, viết bài cho báo sự thật , tạp chí thư tín
quốc tế.


- Tại đại hội V của quốc tế cộng sản ( 1924)
người viết tham luận và trình bày lập trường
? Hoàn cảnh thành lập hội VN cách mạng quan điểm của mình về cách mạng thuộc địa.
thanh niên?
III / Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc 1924
HS: suy nghĩ trả lời.
-1925
GV: chốt ý, trình bày hoạt động của hội
- Cuối năm 1924 NAQ về Quảng Châu ( TQ).
GV: khẳng định đây là sự chuẩn bị về ổ - Tháng 6/1925 thành lập Hội Việt Nam Cách
chức cho sự thành lập của chính đảng vô Mạng Thanh Niên
sản về sau.
- Năm 1928 Hội chủ trương “ vô sản hóa” sống
cùng công nhân để rèn luyện và truyền bá chủ
nghĩa Mác-Lênin tổ chức và lãnh đạo công nhân
đấu tranh.
E/ Củng cố và luyện tập
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp?
G/ Hướng dẫn học ở nhà
- Lập niên biểu họat động của nguyễn ái quốc từ 1911 -1925?
- Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Trả lời câu hỏi cuối SGK
-----------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×