Tải bản đầy đủ

BTTL 3

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
BÀI 03 : MẠCH ĐIỆN KHÔNG ĐỔI CHỨA ĐIỆN TRỞ
PEN-M VẬT LÍ THẦY NGUYỄN THÀNH NAM
1.

Nếu cả chiều dài lẫn đường kính của một sợi dây đồng tiết diện tròn được tăng lên gấp đôi thì điện trở của dây
đó sẽ
A. không đổi.
B. tăng gấp đôi.
C. giảm hai lần.
D. tăng gấp bốn.

2.

Người ta cần một điện trở 100 Ω bằng một dây nicrôm có đường kính 0,4 mm. Cho điện trở suất của nicrôm là
ρ = 110.10
Ωm . Chiều dài đoạn dây phải dùng là
A. 8,9 m.
B. 10,05 m.
C. 11,4 m.
D. 12,6 m.

−8

3.

Một dây kim loại đồng chất dài 1 m, tiết diện 0, 5 mm có điện trở 0,3Ω. Một dây kim loại khác cùng chất liệu
đó chiều dài 4 m, tiết diện 1, 5 mm có điện trở là
A. 0, 1 Ω.
B. 0, 25 Ω.
C. 0, 36 Ω.
D. 0, 4 Ω.
2

2

4.

Khi đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn có điện trở R và R
1

I1

2

= 4R1

thì tỉ số dòng điện qua hai dây

bằng

I2

A. 4.

B.

1
.
4

C. 2.D.

1
.
2

5.

Hai thanh kim loại có điện trở hoàn toàn bằng nhau. Thanh A có chiều dài ℓ , đường kính d , thanh B có
A

chiều dài ℓ
A.

1
.

C.

1
.
2

B

= 2ℓA

và đường kính d

B

= 2dA

. Tỉ số

ρ
ρ

A

A

bằng

B

B. 2.

4

D. 4.

6.

Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R = 4 Ω; R = 5
Biết cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2 A, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng
A. 8,8 V.
B. 11 V.
C. 63,8 V.
D. 4,4 V.

7.

Có 4 đèn giống nhau được mắc như hình vẽ. Hai đèn sáng như nhau là
A. W và X.
B. Y và Z.
C. X và Z.
D. W và Y.

8.

Hai điện trở giống nhau được mắc song song vào một nguồn điện không đổi thì cường độ dòng điện qua mạch
bằng I . Nếu các điện trở này được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là I . Kết luận nào sau đây
đúng ?
A. I = I .
B. I = 2I .
C. I = 4I .
D. I = 16I .

1

a

a

a

9.

2

Ω;

R3 = 20 Ω

.

b

b

a

b

a

b

b

Cho mạch điện như hình vẽ.

Trang 1/4


R1 = 12 Ω;

R2 = 8 Ω;

R3 = 4 Ω.

Cường độ dòng điện I qua điện trở R so với cường độ dòng điện I qua
1

điện trở R là
A. I = 3I .
C. I = 1, 5I .

1

3

3

1

B. I
D. I

3

1

3

1

= 2I3 .

1

= 0, 75I3 .

10. Hai điện trở R và R khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là 90 Ω. Khi mắc song song thì điện trở tương
đương là 20 Ω. Giá trị R và R lần lượt là
A. 60 Ω; 30 Ω.
B. 50 Ω; 40 Ω.
C. 70 Ω; 20 Ω.
D. 65 Ω; 25 Ω.
1

2

1

2

11. Cho mạch điện như hình vẽ,

cường độ dòng điện qua điện trở R bằng 0 khi
5

A.

R1

R3
=

R2

C.

R1

B.

.
R4

=

R3

R4

R1

R4
=

D.

.

R2

R1
R4

12. Ba điện trở bằng nhau R

1

= R2 = R3

.
R3

R2
=

R2

.

R3

được nối vào nguồn điện có U

= const

như hình vẽ.

Cường độ dòng điện qua điện trở R so với cường độ dòng điện qua R thì
I
A. I = 4I .
B. I = .
1

1

2

2

2

1

C. I

D. I

3I2
1

=

.

2
1

= 2I2

.

2

13. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R = 2
A. 0 A.
C. 0,75 A.
1

Ω;

R2 = R4 = 6 Ω;

R3 = 8 Ω;

R5 = 18 Ω;

UAB = 6 V .

Cường độ dòng điện qua R là
3

B. 2 A.
D. 0,25 A.

14. Cho mạch điện như hình vẽ.

Trang 2/4


Trong đó R = 2, 4 Ω; R = 14 Ω; R
kể. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R là
A. 14 V.
C. 7 V.
1

2

3

= 4 Ω;

R4 =

R5 = 6 Ω;

I3 = 2 A.

Dây dẫn có điện trở không đáng

2

B. 8 V.
D. 21 V.

15. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R = R
A. 0 A.
C. 0,75 A.
1

4

= R5 = 1 Ω;

Cường độ dòng điện qua R là
B. 2 A.
D. 0,25 A.

R2 = R3 = 2 Ω; UAB = 7 V .

3

16. Cho mạch điện một chiều như hình vẽ,

trong đó R
A. 2,77 V.
C. 7,72 V.

1

= 2 Ω;

R2 = 3 Ω;

17. Ba điện trở bằng nhau R

1

R3 = 4 Ω;

= R2 = R3 = R

Hiệu điện thế giữa hai điểm MB bằng
B. 7,27 V.
D. 2. 72 V.

UAB = 6 V .

được mắc vào nguồn điện có U

= const

như hình vẽ.

Cường độ dòng điện qua điện trở R so với cường độ dòng điện qua điện trở R thì
I
A. I = I .
B. I = .
1

1

2

2

2

1

C. I

3I2
1

=

.

D. I

2
1

= 4I2

.

2

18. Cho mạch điện như hình vẽ,

UAB = 12V ; R1 = 1Ω; R2 = 3Ω; R3 = 5Ω

A. 33 Ω.
C. 27 Ω.

. Hiệu điện thế giữa hai đầu C, D là 1 V thì giá trị của R là
B. 8 Ω.
D. 15 Ω.
4

19. Cho mạch điện như hình vẽ.

Trang 3/4


Biết R = 1
A. 0 A.
C. 0,75 A.
1

Ω;

R2 = R3 = 2 Ω; R4 = R5 = 4 Ω;

UAB = 2, 5 V .

Cường độ dòng điện qua R là
5

B. 2 A.
D. 0,25 A.

20. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết R
A. 1 Ω.
C. ∞
1

= 1Ω; R2 = 2Ω

và số điện trở là vô tận. Điện trở tương đương của đoạn mạch là
B. 2 Ω.
D.

1
Ω.
2

Trang 4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×