Tải bản đầy đủ

02 BD DS va DK con nguoi

Cactus

xhcactus@yahoo.com

NHỮNG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CON NGƯỜI

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

1. Dân số thời tiền sử có tỷ lệ sinh ước khoảng
A. 10-20/1000
B. 20-30/1000
C. 40-50/1000@
D. 50-60/1000
E. 70-80/1000
2. Dân số thời tiền sử có tỷ lệ tăng dân số ước tính khoảng
A. Dưới 0,0004%.@

B. 0,0004%
C. 0,0005%
D. 0,0006
E. 0,0007
3. Tuổi thọ của thời kỳ cách mạng nông nghiệp khoảng
A. 18-20 tuổi
B. 20-25 tuổi@
C. 22-30 tuổi
D. 25-30 tuổi
E. 30-35 tuổi
4. Dân số sau cách mạng nông nghiệp giảm do
A. Chiến tranh giữa các bộ lạc
B. Nạn đói
C. Dịch bệnh @
D. Động đất
E. Lụt lội
5. Dân số sau cách mạng nông nghiệp giảm do
A. Chiến tranh giữa các bộ lạc
B. Nạn đói
C. Dịch hạch @
D. Động đất
E. Lụt lội
6. Dân số vào thời kỳ tiền công nghiệp tăng ở châu:
A. Á
B. Âu@
C. Mỹ
D. Phi
E. Uïc
7. Dân số vào thời kỳ tiền công nghiệp có xu hướng:
A. Giảm
B. Giảm chậm
C. Tăng@
D. Tăng chậm
E. Không tăng
8. Mật độ đất canh tác thời kỳ tiền công nghiệp là
A. 10 người/km2
B. 5 người/km2
C. 2 người/km2@

YHDP 2008 - 2014
Cactus

xhcactus@yahoo.com

D. 1 người/km2
E. 20 người/km2

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

9. Gia tăng dân số thời kỳ 1850-1950 là khoảng
A. 0,1%
B. 0,2%
C. 0,5%
D. 0,8%@
E. 1%.
10.Dân số đầu thế kỷ 20 ở các nước châu Âu có xu hướng giảm do
A. Chiến tranh
B. Tỷ lệ sinh giảm @
C. Dịch bệnh
D. Thiên tai
E. Đói
11. Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Thực phẩm bị giảm @
C. Nạn đói
D. Tỷ lệ trẻ em tăng
E. Sức lao động nhiều
12.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Ô nhiễm môi trường @
C. Nạn đói
D. Tỷ lệ trẻ em tăng
E. Sức lao động nhiều
13.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Nạn đói
C. Mật độ dân số tăng@
D. Tỷ lệ trẻ em tăng
E. Sức lao động nhiều
14.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Tài nguyên giảm@
C. Nạn đói
D. Tỷ lệ trẻ em tăng
E. Sức lao động nhiều
15.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Tỷ lệ trẻ em tăng
C. Nạn đói
D. Tệ nạn xã hội@
E. Sức lao động nhiều
16.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Tỷ lệ trẻ em tăng
C. Nạn đói

YHDP 2008 - 2014


Cactus

xhcactus@yahoo.com

D. Ô nhiễm môi trường@
E. Sức lao động nhiều
17.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Tỷ lệ trẻ em tăng
C. Nạn đói
D. Đô thị hóa@
E. Sức lao động nhiều
18.Kết quả của tăng dân số là
A. Người đông
B. Tỷ lệ trẻ em tăng
C. Nạn đói
D. Giảm đất canh tác@
E. Sức lao động nhiều
19.Tỷ lệ sinh thường được xác định bằng số lượng con sinh ra trên
A. 100000 dân số
B. 10000 dân số
C. 1000 dân số@
D. 100 dân số
E. 1 người
20.Dân số Việt Nam là loại dân số
A. Trẻ@
B. Trung bình
C. Già
D. Tăng nhanh
E. Không tăng
21.Tháp dân số của việt nam có hình
A. Tam giác đỉnh nằm dưới
B. Tam giác đỉnh nằm trên@
C. Hình đa giác
D. Hình thang
E. Hình lục giác

YHDP 2008 - 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×