Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Giáo án Lịch sử 6 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542_602)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.48 KB, 3 trang )

BÀI 21:
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Thế kỷ VI nước ta bị PK nhà Lương đô hộ. Chính sách thống trị tàn bạo →
n2 KN Lí Bí. Khởi nghĩa trong thời gian ngắn → thắng lợi. Nhà Lương 2 lần cho
quân sang tấn công → thất bại. Việc Lí Bí xưng đế lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa
to lớn đối với lịch sử dân tộc.
- Sau >600 năm bị đô hộ, KN Lí Bí và nước Vạn Xuân ra đời chứng tỏ sức
sống mãnh liệt của dân tộc.
- Sử dụng kỹ năng: đọc biểu đồ lịch sử, xác định n2, đánh giá SK.
B. PHƯƠNG TIỆN DH:

Lược đồ KN Lí Bí, dự kiến 1 số ký hiệu để diễn tả nét chính của KN.
C. TIẾN TRÌNH DH:

1. KTBC:
2. Bài mới:
Sau thất bại của KN Bà Triệu đất nước ta tiếp tục bị PK phương Bắc đô hộ.
Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Lương, nhân dân ta quyết không cam chịu
chính sách nô lệ đã vùng lên theo Lí Bí khởi nghĩa thắng lợi, nước Vạn Xuân ra
đời.
HĐ dạy
G/v khái quát sự ra đời của nhà
Lương: 502 Tiêu Diễn cướp ngôi nhà
Tề → lập ra nhà Lương (502-357)
* Y/c H đọc SGK, G chỉ trên lược đồ
vị trí các chau, Châu lị: Long Biên
(Tiên Sơn – Bắc Ninh)
- Tìm dẫn chứng chứng tỏ nhận định
trên?


- Nhà Lương bắt nhân dân ta phải nộp
những loại thuế gì?
- Em có nhận xét gì về chính sách cai

HĐ đọc
Ghi bảng
Nghe G trình 1. Nhà Lương siết chặt ách
bày.
đô hộ như thế nào?
- Chia lại các quận, huyện
Đọc SGK quan để cai trị.
sát lược đồ tìm - Phân biệt đối xử rất gay
dẫn
chứng gắt: Người Việt không
trong SGK.
được giữ chức vụ quan
trọng.
Thảo luận
- Tiến hành bóc lột dã man,
đặt ra những thứ thuế vô lý
Thảo
luận tàn bạo.


trị của nhà Lương đối với Giao Châu?
- Việc nhà Lương chia thành các quận
huyện phần đất Âu Lạc cũ đặt tên mới
nhằm mục đích gì?
(Xoá bỏ vĩnh viễn đất nước ta)
* Y/c H đọc ý 1 “Lí Bí….nổi dậy”

- Nguyên nhân dẫn đến KN Lí Bí?
- Lí Bí là người như thế nào? Trước
khi KN ông làm gì?
* Cho H làm BT3: y/c giải nghĩa: Hào
kiệt
- Vì sao hào kiệt nhân dân khắp nơi
hưởng ứng cuộc KN?
- Nhận xét về sự chuẩn bị?
- Nhận xét về tinh thần chiến đấu của
nghĩa quân?
* G/v trình bày diễn biến KN trên lược
đồ.
- Việc Tiêu Tư bỏ thành L.biên tiến về
TQ giúp em hiểu điều gì? nhà Lương
đối phó như thế nào?
- Theo em KN thắng lợi là do nguyên
nhân nào?
- Sau thắng lợi của KN, Lí Bí làm gì?
- Việc Lí Bí xưng Đế có ý nghĩa như
thế nào?
(Khẳng định nước ta có giang sơn, bò
cõi riêng, không lệ thuộc TQ, ý chí
độc lập của dân tộc ta) ngang với TQ
* Cho H làm BT5 về ý nghĩa Vạn
Xuân.
3. Sơ kết bài:

nhóm

Đọc SGK nêu

n2 dựa vào
SGK trả lời
làm BT.
Nhận xét
Quan sát diễn
biến trên lược
đồ.

2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước
Vạn Xuân thành lập
* Lí Bí (Lí Bôn) quê Thái
Bình là người yêu nước,
giỏi võ, có tài.
* Chuẩn bị, chiêu mộ
nghĩa quân liên kết với hào
kiệt các nơi.

* Diến biến – kết quả
- Xuân 542 Lí Bí KN –
nhanh chóng thắng lợi.
- Nhà Lương 2 lần tấn
Thảo
luận công đàn áp nhưng đều
nhóm
thất bại.
Dựa vào SGK - Xuân 544 Lí Bí xưng
trả lời
Hoàng đế (Lí Nam Đế)
+ Đặt tên nước: Vạn Xuân
Kinh đô Tô Lịch (Hà Nội)

+ Lập triều đình với 2 ban
văn, võ:
Văn (T.Thiêu đứng đầu)
Võ: (Phạm Tu đứng đầu)
Làm BTTN


Nhân dân ta không cam chịu ách nô lệ nên đã hưởng ứng KN Lí Bí, KN thắng
lợi Lí Bí đã xây dựng chính quyền riêng với 2 ban văn võ, khẳng định ý chí độc lập
của dân tộc ta.
4. Củng cố BT 1(60)
5. Hướng dẫn H học bài: BT3 (60) chuẩn bị bài 22: KN Lí BíXem Thêm

×