Tải bản đầy đủ

Bai toan lien quan den rut ve don vi


KiÓm tra bµi cò:
3 ®Üa: 9 qu¶ cam
1 ®Üa: ...qu¶ cam ?
1 ®Üa: 3 qu¶ cam
2 ®Üa:... qu¶ cam ?
B¶ng con

Bài toán 1: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có
mấy lít mật ong?
Tóm tắt:
7 can : 35 lít
1 can: ... lít ?
Bài giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số: 5 l
Bài toán 2: Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có
mấy lít mật ong?
Tóm tắt:
7 can : 35 lít

2 can: ... lít ?
Trình tự giải:
Bài giải:
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số: 10 l mật ong
- Tìm số lít mật ong trong một can.
- Tìm số lít mật ong trong 2 can.
Số lít mật ong trong 2 can là:
5 x 2 = 10 (l)
35 lít
?

Bài 1:
Tóm tắt:
4 vỉ : 24 viên
3 vỉ : ... viên?
Bài giải:
Số viên thuốc 1 vỉ có là.
28 : 7 = 4 (kg)
Số viên thuốc 3 vỉ có là.
6 x 3 = 18 (viên)
Đáp số : 18 viên thuốc
Tóm tắt:
7 bao : 28 kg
5 bao : ... kg?
Bài giải:
Số ki lô gam gạo một bao có là.
Số ki lô gam gạo 5 bao có là.
Đáp số : 20kg
Bài 2:
4 x 5 = 20 (kg)
24 : 4 = 6 (viên)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị được giải theo 2 bước:
Bước 1: Tìm giá trị của một phần bằng nhau.
Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần (theo câu hỏi của bài toán).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×