Tải bản đầy đủ (.doc) (758 trang)

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện chư păh tỉnh gia lai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.62 MB, 758 trang )

ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

PHM MINH PH
NG

CHUYN D CH CƠ C
U KINH T HUY


N CHƯ PĂH, T


NH GIA LAI

LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN

ðà N ᄂ ng – 2017


ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

PHM MINH PH
NG

CHUYN D CH CƠ C
U KINH T HUY


N CHƯ PĂH, T
NH GIA LAI

LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN
Mã s: 60.31.01.05

Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH

ðà N ᄂ ng - 2017


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñ tài “Chuyn dch cơ cu kinh t
huyn Chư Păh t
nh Gia Lai” là công trình nghiên c


uc
a riêng tôi.
Các s


liu cũng như k
t qu nêu trong lun văn là hoàn toàn trung thc và chưa tng ñ ᄉ c ai
công b


trong bt kỳ công trình nghiên cu nào khác.

Tác gi

Phm Minh Ph
ng


M
CL
C
M ðU....................................................................................................................................................... 1
1. Tính cp thi t ca ñ


tài................................................................................................................................................. 1
2. M
c tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. Câu h


i hay gi thuy t nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
4. ð ᄂ i t ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
5. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
6. Ý nghĩa khoa h ᄂ c và th ᄂ c tin ca ñtài................................................................................................................................................. 5
7. K t cu lun văn................................................................................................................... 5
8. Tng quan tài liu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU ᄂ N V- CHUYN D CH CƠ C
U KINH T
11
1.1. NHNG VN ð CHUNG V CƠ CU VÀ CHUYN D CH CƠ
CU KINH T!...................................................................................................................................... 11
1.1.1. Nh"ng vn ñ


chung v


cơ cu kinh t.......................................................................................................................... 11
1.1.2. Nh"ng vn ñ


chung v


chuy#n d$ch cơ cu kinh t.......................................................................................... 12
1.1.3. Ý nghĩa và xu th chuy#n d$ch cơ cu kinh t....................................... 14
1.2. CÁC N%I DUNG CHUYN D CH CƠ CU KINH T!...................................... 15
1.2.1. Chuy#n d$ch cơ cu ngành kinh t.............................................................. 15
1.2.2. Chuy#n d$ch cơ cu kinh t theo vùng lãnh th...................................... 18
1.2.3. Chuy#n d$ch cơ cu theo thành ph&n kinh t....................................... 19

1.3. CÁC NHÂN T' (NH H *NG ð!N CHUYN D CH CƠ CU KINH
T!............................................................................................................................................................. 22
1.3.1. Ti


m năng v


ñi


u kin t ᄂ nhiên..................................................................................................................... 22
1.3.2. S ᄂ phát tri#n kinh t...................................................................xã h+i
23
1.3.3. ði


u kin v


ngu,n l ᄂ c............................................................................................................................ 24
1.3.4. ði


u kin v


Xem Thêm

×