Tải bản đầy đủ (.doc) (1,395 trang)

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.88 MB, 1,395 trang )

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ TH THY

PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG
YANG, T NH GIA LAI

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRI
N


ðà N


ng - Năm 2016


B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ TH THY

PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG
YANG, T NH GIA LAI
Chuyên ngành: KINH T
PHÁT TRI
N


Mã s: 60.31.01.05

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRI
N
Ng i h ng d ᄉ n khoa h ᄉ c: TS. LÊ BO


ðà N


ng - Năm 2016


LI CAM ðOAN
Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu
nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng ñ
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi
lun văn

Lê Th ThyMC LC
M ðU........................................................................................................................................................ 1
1. Tính cp thit c


tài............................................................................................... 1

2. Mc tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. ð


it


ng và ph ᄂ m vi nghiên c
u.................................................................................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên c
u.................................................................................................................................................... 3
5. Cu trúc c
a lun văn................................................................................................................................... 4
6. Tng quan tài li ᄂ u nghiên c
u.................................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1. MT S
N NÔNG

V!N ð" LÝ LUN V" PHÁT TRI

NGHIP................................................................................................................................................. 10

1.1. KHÁI NI ᄂ M NÔNG NGHI ᄂ P VÀ PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P....10
1.1.1. Khái ni ᄂ m nông nghi ᄂ p............................................................................... 10
1.1.2. Khái ni ᄂ m phát trin nông nghi ᄂ p........................................................... 12
1.1.3. ðc ñim c
a sn xut nông nghi ᄂ p..................................................................................................... 12
1.1.4. Ý nghĩa c
a phát trin nông nghi ᄂ p trong n n kinh t qu


c dân 14
1.2. N NG DUNG VÀ TIÊU CHÍ CA PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P.........16
1.2.1. Gia tăng s


l


ng các cơ s sn xut nông nghi ᄂ p............................................................................... 16
1.2.2. Chuyn dch cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p h


p lý............................................................................................................................................. 19
1.2.3. Gia tăng s- dng các yu t


ngun l c.................................................................................................................................. 20
1.2.4. Tăng c !ng liên kt kinh t trong nông nghi ᄂ p...................................... 24
1.2.5. ð"y m ᄂ nh thâm canh trong sn xut nông nghi ᄂ p............................. 24
1.2.6. Gia tăng kt qu sn xut nông nghi ᄂ p.......................................................... 25
1.3. CÁC NHÂN T# $NH H &NG ð'N PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P26

1.3.1. Nhân t


ñi u ki ᄂ n t
1.3.2. Nhân t

nhiên.............................................................................. 26


ñi u ki ᄂ n xã h(i.............................................................................................................. 28
1.3.3. Nhân t


thu(c v

ñi u ki ᄂ n kinh t............................................................. 30

K'T LU)N CHƯƠNG 1............................................................................................................. 33


CHƯƠNG 2. TH#C TRNG PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP HUYN
MANG YANG................................................................................................................................. 34
2.1. ð+C ðIM T, NHIÊN, KINH T' XÃ H I CA HUY ᄂ N $NH
H &NG ð'N PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P.................................................................. 34
2.1.1. ðc ñim t

nhiên................................................................................................ 34

2.1.2. ðc ñim xã h(i......................................................................................................... 40

2.1.3. ðc ñim kinh t......................................................................................................... 42
2.2. TH,C TRNG PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P HUY ᄂ N MANG
YANG.................................................................................................................................................... 50
2.2.1. S


l


ng cơ s sn xut nông nghi ᄂ p....................................................................................... 50
2.2.2. Chuyn dch cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p..................................................... 53
2.2.3. Quy mô các ngun l c trong nông nghi ᄂ p............................................... 56
2.2.4. Tình hình liên kt sn xut trong nông nghi ᄂ p......................................... 59
2.2.5. Tình hình thâm canh trong nông nghi ᄂ p............................................... 60
2.2.6. Kt qu sn xut nông nghi ᄂ p huy ᄂ n Mang Yang.................................. 60
2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG V- TH,C TRNG PHÁT TRIN NÔNG
NGHI ᄂ P HUY ᄂ N TRONG TH.I GIAN QUA........................................................... 70
2.3.1. Kt qu ñ ᄂ t ñ


c.................................................................................................................................................. 70
2.3.2. H ᄂ n ch..................................................................................................................... 71
2.3.3. Nguyên nhân c
a nh/ng h ᄂ n ch.................................................................................................................. 71
K'T LU)N CHƯƠNG 2............................................................................................................. 73
CHƯƠNG 3. CÁC GII PHÁP ð
PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP
HUYN MANG YANG................................................................................................................ 74
3.1. QUAN ðIM, MC TIÊU PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P................................. 74

3.1.1. Quan ñim phát trin nông nghi ᄂ p............................................................... 74
3.1.2. Mc tiêu phát trin nông nghi ᄂ p.................................................................... 76
3.1.3. Phương h 0ng phát trin nông nghi ᄂ p.................................................... 77


3.2. CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P HUY ᄂ N MANG
YANG TRONG TH.I GIAN ð'N........................................................................................... 78
3.2.1. Phát trin cơ s sn xut............................................................................................ 78
3.2.2. Quy ho ᄂ ch phát trin nông nghi ᄂ p, thúc ñ"y chuyn dch và tái
cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p......................................................................................................... 82
3.2.3. Trin khai các mô hình liên kt kinh t trong nông nghi ᄂ p................84
3.2.4. Tăng c !ng thâm canh và
ng dng r(ng rãi nh/ng thành t u c
a
khoa h1c và công ngh ᄂ trong nông nghi ᄂ p.................................................................. 85
3.2.5. Gia tăng kt qu sn xut......................................................................................... 87
3.2.6. Hoàn thi ᄂ n m(t s


Xem Thêm

×