Tải bản đầy đủ (.doc) (1,088 trang)

Phát triển trang trại trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.19 MB, 1,088 trang )

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ NHT QUANG

PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN
HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRIN


ðà N


ng – Năm 2016


B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ NHT QUANG

PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN
HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K

Chuyên ngành: Kinh t phát trin


Mã s: 60.31.01.05

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRIN
Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: TS. TRN PH C TR


ðà N


ng – Năm 2016


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng
ñ
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi
Lê Nht Quang


MC LC
M- ðU..................................................................................................................................................... 1

1. Tính cp thit c a ñ
tài................................................................................................................................................. 1
2. M


c tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. ð


i t ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
5. B


ctài................................................................................................................................................. 3
6. Tng quan tài li ᄉ u nghiên c
u.................................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1. CƠ S- LÝ LUN V

PHÁT TRIN TRANG TRI.....................7

1.1. KHÁI QUÁT V ᄉ TRANG TRI VÀ PHÁT TRIN TRANG TRI...................7
1.1.1. Mt skhái ni ᄉ m.............................................................................................................................. 7
1.1.2. ðc trưng c a trang tri............................................................................................. 9
1.1.3. Vai trò c a trang tri............................................................................................... 11
1.1.4. Phân loi trang tri và tiêu chí xác ñnh trang tri...................................... 12
1.1.5. Ý nghĩa c a vi ᄉ c phát trin trang tri........................................................... 15
1.2. N I DUNG CA PHÁT TRIN TRANG TRI.............................................................. 16
1.2.1. Gia tăng s


l ng các trang tri................................................................................................................ 16
1.2.2. Gia tăng các ngu-n lc sn xut c a trang tri................................................ 17
1.2.3. Liên kt sn xut gi a các trang tri..................................................................... 20
1.2.4. Phát trin th tr !ng tiêu th


sn ph"m................................................................................................................................. 22
1.2.5. Nâng cao kt qu, hi ᄉ u qu sn xut kinh doanh trang tri.......................23
1.3. CÁC NHÂN T# $NH H &NG ð'N VI(C PHÁT TRIN TRANG
TRI.......................................................................................................................................................... 26
1.3.1. ði
u ki ᄉ n t nhiên.................................................................................................................... 26
1.3.2. ði
u ki ᄉ n kinh t, xã hi......................................................................................................... 28
1.3.3. Chính sách c a Nhà n )c................................................................................... 32


1.4. KINH NGHI(M PHÁT TRIN TRANG TRI TI VI(T NAM........................... 33
1.4.1. Kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n L ᄉ Thu*, t+nh Qung


Bình........................................................................................................................................................ 33
1.4.2. Kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n ði Lc, t+nh Qung

Nam........................................................................................................................................................ 35
1.4.3. Bài h,c kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n Krông Năng,
t+nh ð-k L-k..................................................................................................................................... 38
Kt lun chương 1.............................................................................................................................. 39
CHƯƠNG 2. TH!C TRNG PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA
BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K.............................................................................................................................................................. 40
2.1. ð.C ðIM T/ NHIÊN, KINH T', XÃ H I HUY(N KRÔNG NĂNG,
T1NH ð2K L2K $NH H &NG ð'N VI(C PHÁT TRIN TRANG TRI
40
2.1.1. ðc ñim v
ñi
u ki ᄉ n t nhiên.................................................................................................................... 40
2.1.2. ðc ñim v
ñi
u ki ᄉ n kinh t - xã hi:...................................................................................................... 45
2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N
KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K...................................................................................... 50
2.2.1. Thc trng gia tăng v
s


l ng trang tri........................................................................................................................ 50
2.2.2. Các ngu-n lc sn xut c a trang tri................................................................... 52
2.2.3. Thc trng v

liên kt sn xut....................................................................................................................... 59
2.2.4. Thc trng th tr !ng tiêu th


sn ph"m c a các trang tri............................................................................................... 60
2.2.5. Kt qu và hi ᄉ u qu sn xut kinh doanh trang tri...................................... 61
2.3. ðÁNH GIÁ TH/C TRNG PHÁT TRIN TRANG TRI CA
HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K................................................................... 65
2.3.1. Nh ng mt tích cc................................................................................................... 65
2.3.2. Nh ng t-n ti, hn ch................................................................................................ 66
2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng hn ch........................................................................ 66


Kt lun chương 2.............................................................................................................................. 69
CHƯƠNG 3. GI"I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA
BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð
KL
K.............................................................................................................................................................. 70
3.1. CƠ S& ð ᄉ XU5T CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI
TRÊN ð3A BÀN HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K...........................70
3.1.1 Chin l c phát trin kinh t - xã hi c a huy ᄉ n Krông Năng ñn
năm 2020............................................................................................................................................ 70
3.1.2 ðnh h )ng phát trin trang tri trên ña bàn huy ᄉ n Krông Năng
ñn năm 2020..................................................................................................................................... 72
3.2. GI$I PHÁP CH Y'U NH6M ð7Y MNH PHÁT TRIN TRANG
TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N............................................................................................... 76
3.2.1. Gii pháp gia tăng s


l ng trang tri........................................................................................................................ 76

3.2.2. Gii pháp tăng c !ng các ngu-n lc sn xut c a trang tri........................77
3.2.3. Gii pháp tăng c !ng liên kt sn xut kinh doanh..................................... 82
3.2.4. Gii pháp v
m8 rng th tr !ng tiêu th


sn ph"m................................................................................................................................. 83
3.2.5. Gii pháp qun lý nhà n )c v
hoch ñnh chính sách....................................................................................................... 84
Kt lun chương 3.............................................................................................................................. 85
K
T LUN VÀ KI
N NGH................................................................................................................................................. 86
DANH MC TÀI LIU THAM KH"O
QUY
T ðNH GIAO ð
PH LC

TÀI LUN VĂN (B#n sao)


DANH MC CÁC T$ VI
TT
T
BQ

Bình quân

BNN&PTNT


B Nông nghi ᄉ p và Phát trin nông thôn

CP

Chi phí

DTTN

Di ᄉ n tích t nhiên

ðVT

ð n v tính

GTGT

Giá tr gia tăng

HðND

Hi ñ-ng nhân dân

NXB

Nhà xut bn

STT

S


TT
UBND
TCTK
TMCP


th
t
Trang tri
y ban nhân dân
Tng c


Xem Thêm

×