Tải bản đầy đủ (.doc) (187 trang)

Chính sách marketing cho sản phẩm thức ăn gia súc của công ty TNHH thái việt AGRI GROUP tại thị trường miền trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 187 trang )

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

TRN QU


C HÓA

CHÍNH SÁCH MARKETING
CHO SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A
CÔNG TY TNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI
TH TR NG MIN TRUNG

LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH

à N!ng- Năm 2015


B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

TRN QU


C HÓA

CHÍNH SÁCH MARKETING
CHO SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A
CÔNG TY TNHH THÁI VIT AGRI GROUP TI


TH TR NG MIN TRUNG

Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH
Mã s#: 60.34.05

LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH

Ng i h ng dn khoa hc: PGS. TS. NGUY)N TH NHƯ LIÊM

à N!ng - Năm 2015


LI CAM OAN

Tôi cam oan ây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu nêu trong lun văn là trung thc, có ngu
n gc rõ ràng và chưa t
ng công b trong b


t kỳ công trình nào.

Tác gi

Trn Qu
c Hóa


M-C L-C
M. U....................................................................................................................................................... 1

1. Lý do chn ᄃ tài.................................................................................................................... 1
2. M ᄃ c tiêu nghiên cu........................................................................................................ 1
3.
i t ng và phm vi nghiên cu................................................................................................. 2
4. Phương pháp nghiên cu................................................................................................. 2
5. Cu trúc ca lun văn............................................................................................................ 2
6. Tng quan tài li u nghiên cu........................................................................................... 2

CHƯƠNG 1. CƠ S. LÝ LUN V CHÍNH SÁCH MARKETING
C ᄃ A DOANH NGHIP............................................................................................................. 5
1.1. MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING...................................... 5
1.1.1. Khái ni m, vai trò và chc năng ca Marketing trong doanh
nghi p............................................................................................................................................. 5
1.1.2. Khái ni m chính sách marketing và các chính sách marketing.........6

1.2. TI!N TRÌNH XÂY D"NG CHÍNH SÁCH MARKETING.......................7
1.2.1. Soát xét môi tr #ng Marketing......................................................................... 7
1.2.2. Phân on th$ tr #ng và l%a chn th$ tr #ng m ᄃ c tiêu.....................13
1.2.3. $nh v$ sn ph&m trên th$ tr #ng m ᄃ c tiêu........................................... 15
1.2.4. Xây d%ng các chính sách Marketing.......................................................... 16

K!T LU'N CHƯƠNG 1........................................................................................................... 31
CHƯƠNG 2. TH0C TRNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO
SN PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ A CÔNG TY TNHH THÁI
VIT AGRI GROUP TI TH TR NG MIN TRUNG............................................. 32
2.1. KHÁI QUÁT V* CÔNG TY...................................................................................... 32
2.1.1. Quá trình và hình thành và phát tri+n ca công ty................................. 32


2.1.2. Cơ cu t chc ca Công Ty TNHH Thái Vi t Agri Group........................ 34

2.1.3. Các ngu,n l%c ca ơn v$..................................................................................... 36
2.1.4. Tình hình tiêu th ᄃ thc ăn chăn nuôi - m.t s
t/nh mi ᄃ n trung
trong 3 năm qua (2012-2014)....................................................................................... 39

2.2. TÌNH HÌNH TRI0N KHAI CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING
CHO S1N PH2M TH3C ĂN GIA SÚC GIAI ON 2012- 2014 C5A
CÔNG TY......................................................................................................................................... 40
2.2.1. Tình hình nghiên cu môi trư#ng marketing
i v6i sn ph&m thc
ăn gia súc................................................................................................................................. 40
2.2.2. M ᄃ c tiêu marketing
i v6i sn ph&m thc ăn gia súc......................................................................................... 48
2.2.3. Phân on th$ trư#ng và th$ trư#ng m ᄃ c tiêu hi n ti...........................49
2.2.4. Công tác $nh v$ sn ph&m ca công ty.......................................................... 53
2.2.5. Tri+n khai các chính sách marketing ca công ty.................................... 54

2.3. ÁNH GIÁ CHUNG.......................................................................................................... 63
2.3.1. Nh7ng thành công.................................................................................................. 63
2.3.2. Nh7ng hn ch8........................................................................................................... 63

K!T LU'N CHƯƠNG 2........................................................................................................... 65
CHƯƠNG 3. HOÀN THIN CHÍNH SÁCH MARKETING SN
PHM THC ĂN GIA SÚC C ᄃ ACÔNGTYTNHH THÁI VIT
AGRI GROUP TI MIN TRUNG.................................................................................... 66
3.1. D" BÁO MÔI TRƯ9NG MARKETING

NGÀNH TH3C ĂN

GIA SÚC !N NĂM 2017......................................................................................................... 66

3.1.1. Môi trư#ng vĩ mô................................................................................................... 66
3.1.2. Môi trư#ng vi mô................................................................................................... 68

3.2. S3 M;NH, VI

3.2.1. Vi=n cnh...................................................................................................................... 69


3.2.2. S m nh ca công ty................................................................................................... 69
3.2.3. Th8 mnh...................................................................................................................... 70

3.3. PHÂN ON TH> TRƯ9NG VÀ L"A CH?N TH> TRƯ9NG
MC TIÊU........................................................................................................................................... 71
3.3.1. Phân on th$ trư#ng............................................................................................... 71
3.3.2. L%a chn th$ trư#ng m ᄃ c tiêu...................................................................... 71

3.4. CÔNG TÁC >NH V> S1N PH2M TRÊN TH> TRƯ9NG MC
TIÊU..................................................................................................................................................... 71
3.5. HOÀN THI;N CHÍNH SÁCH MARKETING S1N PH2M TH3C
ĂN GIA SÚC................................................................................................................................. 72
3.5.1. Hoàn thi n chính sách sn ph&m.............................................................. 72
3.5.2. Hoàn thi n chính sách v ᄃ giá c....................................................................... 76
3.5.3. Hoàn thi n h th
ng kênh phân ph
i
80
3.5.4. Qung cáo và xúc ti8n thương mi................................................................... 83

K1T LUN.......................................................................................................................................... 87

TÀI LIU THAM KHO
QUY1T NH GIAO TÀI LUN VĂN (b6n sao)
PH- L-C


DANH M-C CÁC BNG
S# hi?u
b6ng

Tên b6ng

Trang

2.1

Ngu,n nhân l%c ca công ty trong 3 năm qua (20122014)

37

2.2

Tình hình doanh thu tiêu th ᄃ thc ăn chăn nuôi - m.t s

39

t/nh mi ᄃ n Trung trong 3 năm (2012-2014)
2.3

GDP các t/nh mi ᄃ n trung giai on 2012-2014


2.4

So sánh th$ phn v6i các công ty khác
mi ᄃ n Trung

2.5

Tình hình tiêu thu thc ăn chăn nuôi - m.t s
t/nh mi ᄃ n
Trung trong 3 năm (2012-2014)

50

2.6

TU l tiêu th ᄃ thc ăn chăn nuôi gia súc qua các i lý ca
công ty

51

2.7

Các i lý ti các vùng th$ tr #ng năm 2013

52

2.8

Chng loi sn ph&m ca Công Ty TNHH Thái Vi t
Agri Group So v6i các công ty khác ti th$ tr #ng mi ᄃ n


55

trên th$ tr #ng

40
45

trung
2.9

Mc chi8t khu ca công ty cho các i lý phân ph
i
trong 3 năm 2012-2014

59

2.10

TU trng phân ph
i sn ph&m thc ăn
phân ph
i 2012-2014

62

2.11

Chi phí truy ᄃ n thông c .ng 2012-2014


qua các kênh

62


3.1

S
l ng Trâu, Bò, Ln trong 3 năm (2012- 2014)

73

3.2

Danh m ᄃ c sn ph&m m6i ᄃ xut 2015-2017

75


S# hi?u
b6ng

Tên b6ng

Trang

3.3

Mc chi8t khu ᄃ xut d%a trên doanh s
bán ca các

i lý

78

3.4

Bng h s
khó khăn ca #ng vn chuy+n

79

3.5

D% ki8n chi phí ngân sách marketing

86


DANH M-C CÁC HÌNH
S# hi?u
hình

Tên hình

Trang

1.1

Kênh phân ph
i tr%c ti8p


26

1.2

Kênh phân ph
i gián ti8p

26

2.1

Sơ , b. máy t chc công ty

34

2.2

M.t s
hình nh bao bì thc ăn chăn nuôi ca Công Ty
TNHH Thái Vi t Agri Group

57

2.3

Sơ , kênh phân ph
i thông qua h
ca Công Ty TNHH Thái Vi t Agri Group


2.4

Kênh phân ph
i sn ph&m tr%c ti8p
Thái Vi t Agri Group

th
ng mng i lý

60

ca Công Ty TNHH

61


1

M. U
1. Lý do chEn FG tài
t nư6c ta ang hòa mình chung vào n ᄃ n kinh t8 ca th8 gi6i. N ᄃ n kinh
t8 th$ trư#ng to ra nhi ᄃ u cơ h.i nhưng cũng không ít thách thc
i v6i các doanh nghi p. Trong n ᄃ n kinh t8 hi n nay + t,n ti và phát tri+n
òi hWi các doanh nghi p phi t% khXng $nh mình bYng c uy tín, cht lưng,
song song v6i nó là cht lưng ca sn ph&m làm ra và các chi phí khác + to nên
sn ph&m ưa ra th$ trư#ng.
Công ty TNHH Thái Vi t Agri Group là công ty hot .ng v6i 100% v
n nư6c ngoài, kinh doanh chính trong 02 lĩnh v%c thc ăn chăn nuôi,
trang tri ch y8u - khu v%c mi ᄃ n trung Vi t Nam. Là m.t doanh nghi p còn
non trZ ti Vi t Nam, V6i m ᄃ c tiêu m- r.ng th$ trư#ng mi ᄃ n Trung, Công ty

TNHH Thái Vi t Agri Group ã chn Qung Nam làm nơi xây d%ng nhà máy sn
xut cung cp sn ph&m thc ăn gia súc cho Qung Nam nói riêng và các t/nh mi
ᄃ n Trung nói chung. ng trư6c nh7ng thách thc l6n trong xu th8 toàn cu hoá n
ᄃ n kinh t8 ang di=n ra mnh m[, òi hWi Công ty phi không ng\ng n] l%c +
giành nh7ng v$ trí then ch
t trong ngành. Vì vy, Công ty TNHH Thái Vi t Agri Group cũng cn có
chính sách Marketing phù hp v6i m ᄃ c tiêu.
Marketing óng vai trò quan trng trong vi c h] tr doanh nghi p phát huy sc
mnh n.i ti và khai thác nh7ng cơ h.i, tăng cư#ng kh năng cnh tranh, nâng cao
hi u qu kinh doanh. V6i ý nghĩa ó, tác gi chn ᄃ tài
“Chính sách Marketing cho sn phm thc ăn gia súc ca Công ty

TNHH Thái Vi
t Agri Group t


i th
t r ư n g Mi


n Trung” làm ᄃ tài
lun văn thc sĩ ca mình.
2. MHc tiêu nghiên cIu
- H th
ng hóa lý thuy8t v ᄃ Marketing và chính sách Marketing;


2
- Phân tích chính sách Marketing hi n ti ca Công ty TNHH Thái Vi t Agri
Group;

- ᄃ xut chính sách Marketing cho sn ph&m thc ăn chăn nuôi ti Công ty
TNHH Thái Vi t Agri Group;
3. #i tưKng và phLm vi nghiên cIu
3.1. ᄃ i t ng nghiên cu: Các vn ᄃ có liên quan 8n chính sách
Marketing cho sn ph&m Thc ăn gia súc trong hi n ti và tương lai ca Công ty
TNHH Thái Vi t Agri Group
3.2. Ph


m vi nghiên cu: Lun văn nghiên cu các bi+u hi n ca chính sách
Marketing cho sn ph&m thc ăn gia súc ca Công ty TNHH Thái Vi t Agri
Group ti th$ tr #ng mi ᄃ n trung t\ năm 2012–2014 và ᄃ xut các n.i dung
chính sách Marketing cho Công ty trong giai on 2015-2016.
4. Phương pháp nghiên cIu
S^ d ᄃ ng phương pháp th
ng kê, so sánh, phân tích và tng hp các n.i dung liên quan + nghiên cu.
5. CNu trúc cOa luPn văn
Ngoài phn m- u, k8t lun và ki8n ngh$, ph ᄃ l ᄃ c và danh m ᄃ c các tài li
u tham kho, n.i dung cơ bn ca lun văn g,m 3 chương:
Chương 1: Cơ s- lý lun v ᄃ chính sách Marketing và ti8n trình xây d
%ngchính sách Marketing.
Chương 2: Th%c trng chính sách Marketing sn ph&m thc ăn gia súc ca
công ty TNHH Thái Vi t Agri Group ti th$ tr #ng mi ᄃ n trung.
Chương 3: Hoàn thi n chính sách Marketing sn ph&m thc ăn gia súc ca
Công Ty TNHH Thái Vi t Agri Group ti th$ tr #ng mi ᄃ n trung.
6. TQng quan tài li?u nghiên cIu
Trong quá trình nghiên cu ᄃ tài, tác gi ã nghiên cu và tìm c nh7ng tài li u
liên quan 8n ᄃ tài hoàn thi n chính sách marketing - nhi ᄃ u3
lĩnh v%c khác nhau và các bài báo vi8t v ᄃ tình hình th$ tr #ng, sn xut và
tiêu th ᄃ
i v6i sn ph&m thc ăn chăn nuôi ti th$ tr #ng trong n 6c nói chung và mi ᄃ n
trung nói riêng.
M.t s
ᄃ tài, bài báo i+n hình nghiên cu v ᄃ chính sách marketing, th$ tr #ng
sn ph&m thc ăn chăn nuôi như:
-

ᄃ tài lun văn thc sĩ “Chính sách Marketing cho sn phm bánh ko ca

công ty Bánh bo BISCAFUN” ca tác gi Phm Th$ Thanh Luy8n, th%c hi n
năm 2013. N.i dung ca ᄃ tài là h th
ng hóa m.t s
cơ s- lý lun v ᄃ chính sách marketing trong doanh nghi p ánh giá tình
hình hot .ng kinh doanh và th%c trng tri+n khai chính sách marketing ca
công ty ti khu v%c mi ᄃ n trung t\ ó rút ra nh7ng nh7ng m_t thành công hn
ch8 và trên cơ s- ó tác gi ᄃ xut m.t s
gii pháp nhYm hoàn thi n chính sách marketing cho sn ph&m ca công ty
Bánh k`o Biscafun trong th#i gian t6i.
-

Báo cáo hot .ng sn xut kinh doanh năm 2014. Phương h 6ng, nhi m v

ᄃ sn xut kinh doanh năm 2015 ca Công ty TNHH Thái vi t Agri Group, ngày
1/2/2015. Báo cáo ã nêu lên m.t s
n.i dung v ᄃ tình hình doanh nghi p, tng k8t tình hình sn xut kinh doanh
năm 2014, a ra nh7ng t,n ti trong doanh nghi p t\ ó ᄃ các phương h 6ng gii
quy8t nhYm hoàn thành t

t nhi m v ᄃ sn xut kinh doanh năm 2015.
Các giáo trình tham kho g,m:
+ Qun tr$ Marketing $nh h 6ng giá tr$ ca PGS.TS Lê Th8 Gi6i (ch
biên), Nguy=n Xuân Lãn (Nhà xut bn Tài chính, Hà N.i – 2011): H th
ng hóa nh7ng tư duy marketing và chi8n l c marketing, Cung cp nh7ng


ki8n thc n ᄃ n tng trong lĩnh v%c này.
+ Giáo trình Marketing căn bn ca GS.TS Trn Minh o (Nhà xut bn i hc
Kinh t8 Qu
c dân - 2003): Giáo trình này trang b$ cho ng #i nghiên cu môi tr #ng
kinh doanh nói chung và môi tr #ng marketing nói


4
riêng và hành vi ca khách hàng + ti8n hành phân on th$ trư#ng, l%a chn th$
trư#ng m ᄃ c tiêu, lp chi8n lưc và k8 hoch marketing cho doanh nghi p.
Qun tr$ Marketing ca Philip Kotler ( Nhà xut bn th
ng kê – 2009): Giáo trình này phn ánh nh7ng quy8t $nh ch y8u mà
nh7ng ngư#i qun tr$ marketing và ban lãnh o t
i cao phi thông qua nhYm ph
i hp hài hòa nh7ng m ᄃ c tiêu, s- trư#ng c
t lõi và các ngu,n tài nguyên ca t chc v6i nh7ng cơ h.i và nhu cu th$
trư#ng.
Tác ph&m Essential Reading in Marketing with 2006 – 2010 ưc vi8t
b-i Leigh McAlister, Ruth N. Bolton, và Ross Rizley, năm 2006: Giúp cho
ngư#i c có cái nhìn tng quát v ᄃ ti8p th$ t\ ó ưa ra nh7ng ánh giá, nhn xét và
các gii pháp ti8p th$ sn ph&m m.t cách qu nht.5
CHƯƠNG 1

CƠ S. LÝ LUN V CHÍNH SÁCH MARKETING
C ᄃ A DOANH NGHIP
1.1. MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING
1.1.1. Khái ni?m, vai trò và chIc năng cOa Marketing trong
doanh nghi?p
a. Khái ni
m ca marketing
Xem là hoàn ch/nh và ang c th\a nhn r.ng rãi trên toàn th8 gi6i:
Theo hc vi n Marketing Anh qu
c: “ Marketing là quá trình t chc và qun lý toàn b. quá trình hot .ng sn xut
kinh doanh t\ vi c phát hi n ra và bi8n sc mua ca ng #i tiêu dùng thành nhu
cu th%c s% v ᄃ m.t m_t hàng c ᄃ th+, + vi c sn xut và a hàng hóa ó 8n ng
#i tiêu dùng cu
i cùng nhYm bo m cho công ty thu c li nhun như d% ki8n”.
Theo Peter Drucker: “ Marketing không ch/ bao quát phm vi r.ng hơn
vi

c bán ra m.t sn ph&m, nó cũng không phi là m.t hot .ng chuyên bi t. Nó là

toàn b. quá trình kinh doanh xét trên quan i+m k8t qu cu
i cùng, ó chính là quan i+m v ᄃ khách hàng”.
Theo Philip Kotler: "Marketing là mt quá trình qun lý mang tính xã
hi, nh ó mà các cá nhân và tp th ᄃ có

ᄃ c nhng gì h cn và mong

mong mun thông qua vic to ra, chào bán và trao i nhng sn phm có

giá tr vi nhng ng i khác".
M_c dù có nhi ᄃ u cách $nh nghĩa khác nhau v ᄃ Marketing nhưng nhìn
chung chúng ᄃ u có nh7ng _c trưng cơ bn là: Ch/ bán cái mà khách hàng cn
ch không phi bán cái mình san có; Mu
n bi8t th$ tr #ng và ng #i tiêu dùng cn gì thì phi nghiên cu th$ tr #ng
m.t cách c ᄃ th+ và có nh7ng chính sách linh hot; Marketing phi gbn li ᄃ n


v6i t chc và qun lý, phi m bo hài hòa li ích ca công ty và li ích ca khách hàng.


6
b. Vai trò và chc năng ca marketing
Ngày nay doanh nghi p ang hot .ng trong môi tr #ng cnh tranh gay gbt
và kh
c li t, cùng v6i ó là s% phát tri+n không ng\ng ca khoa hc công ngh ,
nh7ng lut m6i. Bên cnh ó nhu cu ca khách hàng ngày càng phong phú và a
dng hơn, s% trung thành ca h ngày càng gim sút. Vì vy, + hot .ng kinh doanh
hi u qu òi hWi doanh nghi p cn phi nbm rõ v ᄃ th$ tr #ng, v ᄃ nh7ng nhu cu
và mong mu
n ca khách hàng và các
i th cnh tranh.
Marketing là công c ᄃ rt quan trng, nó $nh h 6ng doanh nghi p vươn ra
th$ tr #ng, ng phó v6i ri ro, nâng cao năng l%c cnh tranh, thWa mãn nhu cu
khách hàng, to d%ng hình nh công ty trong tâm trí khách hàng.
Nh# hot .ng nghiên cu nhu cu th$ tr #ng, Marketing m bo cho k8 hoch
phát tri+n kinh t8 qu
c dân mang tính hi n th%c và kh năng. Giúp nhà n 6c $nh h 6ng c s%
phát tri+n ca các ngành và c n ᄃ n kinh t8 qu
c dân m.t cách hi u qu. Nghiên cu nhu cu, tìm mi bi n pháp + thWa mãn

t
i a nhu cu th$ tr #ng s[ to nên .ng l%c + thúc &y l%c l ng sn xut phát
tri+n.

i v6i doanh nghi p, marketing giúp doanh nghi p a ra các quy8t $nh và i
ᄃ u ph
i các hot .ng kinh doanh ca doanh nghi p, k8t n
i doanh nghi p v6i th$ tr #ng và ly th$ tr #ng, nhu cu và mong mu
n ca khách hàng làm cơ s- ra quy8t $nh.


Xem Thêm

×