Tải bản đầy đủ (.doc) (1,295 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị quảng ngãi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.8 MB, 1,295 trang )

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

VÕ TH TRƯƠNG TÂM

CÁC
NS

NHÂN

T

NH

H

NG


L


A CHN I
M BÁN L


C ᄂ A KHÁCH HÀNG - NGHIÊN CU TH


C NGHIM TI CÁC SIÊU TH QU NG NGÃILUN VĂN THC SĨ QU

N TR KINH DOANH

à N ᄂ ng - Năm 2013


B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

VÕ TH TRƯƠNG TÂM

CÁC
NS

NHÂN

T

NH

H

NG


LA CHN I
M BÁN L


C ᄂ A KHÁCH HÀNG - NGHIÊN CU TH


C NGHIM TI CÁC SIÊU TH QU NG NGÃI

Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s: 60.34.05

LUN VĂN THC SĨ QU

Ng i h ng dn khoa hc: TS.

N TR KINH DOANH

NG TH LIÊN HÀ

à N ᄂ ng - Năm 2013


L I CAM OAN
Tôi cam oan ây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu
nêu trong lun văn là trung thc và chưa tng
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi

Võ Th Trương Tâm


M"C L"C
M #U .......................................................................................................... 1
1.
Tính cp thit c 1
a tài......................................................................
2.
Mc tiêu nghiên c 2
u ...........................................................................
3.
i t ng ph ᄂ m vi nghiên c 3
u ...........................................................
4.
Phương pháp nghiên c 3
u ....................................................................
5.
Ý nghĩa khoa hc và ý nghĩa thc ti ᄂ n c 3
a tài...............................
6. Cu trúc lu ᄂ n văn ................................................................................ 4
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUN V$ BÁN L VÀ S LA CHN I
M

BÁN L ............................................................................................................ 5
5
1.1. TNG QUAN V BÁN L ......................................................................
1.1.1 Khái nim ......................................................................................

5

1.1.2Vai trò............................................................................................ 5
1.1.3Các lo ᄂ i hình cơ s bán l..............................................................
1.2. TNG QUAN V SIÊU TH BÁN L.....................................................

6
8

1.2.1 Khái nim ......................................................................................

8

1.2.2 -c im........................................................................................

9

1.2.3Vai trò.......................................................................................... 10
1.2.4 Phân lo
12
ᄂ i ......................................................................................
1.2.5Thc ti ᄂ n kinh doanh siêu th t ᄂ i Vit Nam................................. 14
1.3 TNG QUAN V S! L!A CH"N I#M BÁN L..............................

15


1.3.1 S la chn im bán l..............................................................

15

1.3.2 Các yu t $nh h ng n s la chn im bán l ...................

17

1.4 M T S% NGHIÊN C&U V S! L!A CH"N I#M BÁN L ............

22


1.4.1 Mô hình nghiên c
uc
a Min Hou và c'ng s (2013) ................
1.4.2 Mô hình nghiên c
uc
a Huyn Joo Lee và c'ng s (2012) ........
1.4.3 Mô hình nghiên c
uc
a Choong Rong Han và c'ng s (2011). 25

22

23


1.4.4 Mô hình nghiên c

uc
a Mansi Batra Patney (2010)....................................................................................... 27
1.4.5 Mô hình nghiên c
uc
a Grewal và c'ng s (2003)............................................................................................. 28
1.4.6 Mô hình nghiên c
uc
a Julie Baker và c'ng s (2002).................................................................................... 30
CHƯƠNG 2: THI
TK
NGHIÊN CU................................................................................................................................... 32
2.1 MÔ HÌNH VÀ GI( THUY)T NGHIÊN C&U........................................................ 32
2.1.1 Mô hình nghiên c
u.................................................................................................................................................. 32
2.1.2 Bin 'c l ᄂ p................................................................................................................. 33
2.1.3 Bin ph thu'c.............................................................................................................. 37
2.1.4 Gi$ thuyt nghiên c
u.................................................................................................................................................. 37
2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN C&U.......................................................................................... 39
2.2.1 Nghiên c
u sơ b'...................................................................................................................................... 42
2.2.2 Nghiên c
u chính th
c.................................................................................................................................................. 43
2.3 TIN KI#M NH THANG O............................................................................................... 44
2.3.1 Kim nh thang o b*ng h s


tin c ᄂ y Cronbach’s Alpha.......................................................................................... 46
2.3.2 Phân tích nhân tkhám phá (EFA)................................................................................................................ 48
2.4 CH"N M+U.............................................................................................................................. 51
2.5 XÂY D!NG B(NG CÂU H,I............................................................................................ 52
2.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH D/ LI0U.................................................... 53
CHƯƠNG 3: K
T QU

NGHIÊN CU........................................................................... 57

3.1 MÔ T( M+U............................................................................................................................. 57
3.2 PHÂN TÍCH NHÂN T% KHÁM PHÁ (EFA)....................................................... 59
3.3 KI#M NH THANG O B1NG H0 S% TIN C2Y CRONBACH’S
ALPHA.............................................................................................................................................. 595
3.4 PHÂN TÍCH NHÂN T% KH3NG NH (CFA)....................................................... 67
3.5 KI#M NH MÔ HÌNH NGHIÊN C&U B1NG PHÂN TÍCH H4I QUY
B I........................................................................................................................................................... 72


CHƯƠNG 4: KI
N NGH, $ XU%T....................................................................................................................... 78
4.1 TÓM T5T K)T QU( NGHIÊN C&U........................................................................... 78
4.2 KI)N NGH.................................................................................................................................. 79
4.3 HN CH) C6A TÀI VÀ H 7NG PHÁT TRI#N................................................... 81
K
T LUN................................................................................................................................................... 83
DANH M"C TÀI LIU THAM KH

O....................................................................... 84


QUY
T NH GIAO $ TÀI LUN VĂN (Bn sao)
PH" L"C


DANH M"C CÁC B NG BI
U
S hi&u

Tên bng

Trang

2.1

Thang o nhân t nhân viên trong c8a hàng

33

2.2

Thang o nhân t thit k trong c8a hàng

34

2.3

Thang o nhân t cht l ng d ch v tương tác cá nhân


35

2.4

Thang o nhân t giá c$ c$m nh ᄂ n

36

2.5

Thang o nhân t cht l ng c$m nh ᄂ n

36

2.6

Thang o nhân t phí t9n th:i gian/n; lc

37

2.7

Thang o nhân t s la chn im bán l

37

2.8

Thang o các nhân t trong mô hình


40

2.9

Thang o i u ch
44

2.10

Kt qu$ kim nh thang o các nhân t tác 'ng

46

2.11

Kt qu$ kim nh thang o nhân t s la chn im bán
l

47

2.12

KMO và Bartlett's Test

48

2.13

Kt qu$ phân tích nhân t


49

2.14

KMO và Bartlett's Test c
a nhân t s la chn im bán
l

50

2.15

Kt qu$ phân tích nhân t

50

3.1

Kt qu$ phân tích nhân t khám phá

59

3.2

Kt qu$ phân tích nhân t khám phá

62

3.3


Kt qu$ kim nh thang o nhân t thit k

63

3.4

Kt qu$ kim nh thang o cht l ng d ch v tương tác
cá nhân

64

3.5

Kt qu$ kim nh thang o nhân t giá c$ c$m nh ᄂ n

64

3.6

Kt qu$ kim nh thang o nhân t cht l ng c$m nh ᄂ n

65

3.7

Kt qu$ kim nh thang o nhân t phí t9n th:i gian/n;

65lc


3.8

Kt qu$ kim nh thang o nhân t s la chn im bán
l

66

3.9

Kt qu$ trng s chu=n hóa c
a thang o

69

3.10

Kt qu$ ' tin c ᄂ y t9ng hp và phương sai trích

71

3.11

Model Summary

73


3.12

Kt qu$ phân tích phương sai

73

3.13

H s h>i quy c
a mô hình

74

3.14

B$ng t9ng hp gi$ thuyt nghiên c
u

76


DANH M"C CÁC HÌNH V'
S hi&u

Tên hình

Trang

1.1


Mô hình nghiên c
uc
a Min Hou, Xiaoding Wu và
Zuohao Hu (2013)

23

1.2

Mô hình nghiên c
uc
a Huyn-Joo Lee và Kiseol Yang
(2012)

24

1.3

Mô hình nghiên c
uc
a Choong Rong Han, Kuang
Sher Li, Low Bee Yen và Yap Su Fei (2011)

25

1.4

Mô hình nghiên c
uc
a Mansi Batra Patney (2010)


28

1.5

Mô hình nghiên c
uc
a Dhruv Grewal, Julie Baker,
Micheal Levy và Glenn B.Voss (2003)

29

1.6

Mô hình nghiên c
uc
a Julie Baker, Dhruv Grewal,
Glenn B.Voss (2002)

31

2.1

Mô hình nghiên c
u xut

33

2.2


Mô hình nghiên c
u xut và gi$ thuyt nghiên c
u

39

2.3

Sơ > quy trình nghiên c
u

42


3.1

Thng kê -c im gi?i tính c
a m@u

57

3.2

Thng kê ' tu9i c
a m@u

58

3.3


Thng kê ngh nghip c
a m@u

58

3.4

Thng kê thu nh ᄂ p c
a m@u

59

3.5

Mô hình nghiên c
u i u ch
66

3.6

Kt qu$ phân tích nhân t khAng nh CFA

68


1

M #U
1. Tính c(p thi)t c*a +, tài

Ngày nay, cùng v?i s phát trin và h'i nh ᄂ p v?i n n kinh t th gi?i, th
tr :ng bán l Vit Nam ã có nhBng b ?c thay 9i áng k luôn


Xem Thêm

×