Tải bản đầy đủ

Đề thi khối B năm 2009 câu 13 khối B. Câu hỏi ntn

ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009. MÃ ĐỀ: 637
TRÊN TUỔI TRẺ ONLINE. Câu 13 có câu hỏi là gì?
Câu 13: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2SO4+ BaCl2
 →
(2) CuSO4 + Ba(NO3)2
 →
(3) Na2SO4 + BaCl2
 →
(4) H2SO4 + BaSO3
 →
(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2
 →
(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2
 →
A. (1), (2), (3), (6). B. (3), (4), (5), (6).
C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (3), (5), (6).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×