Tải bản đầy đủ

Tìm một số hạng trong một tổng


Kính chào quí thầy cô về dự giờ thăm lớp
GV thực hiện : Nguyễn Thị Hương

+ 4
= 10
6
=
6 10
_
4
4 10= 6
_
10

46


x
+ 4
=
10
x
=
10
_
4
x
=
6
10


x
4


6 +
=
x
6
10
=
x
_
10
x
4=
x

10

6


Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng
trừ đi số hạng kia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×