Tải bản đầy đủ

Toán 4 :NHân 1 số với hiệu

Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008
Toán
Nhân một số với một hiệu
3 x (7 - 5) = 3 x 7 – 3 x 5
1 số
Hiệu
Số bị trừ
Số trừ
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân
số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.
a x (b - c) =
a x
c-
a x b
3
3 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×