Tải bản đầy đủ

Sổ theo dõi, sổ kiểm tra HSGV VSCĐ copy doc

Họ và tên giáo viên: ................................ ..................................... Dạy môn:................................ lớp................................................
TT

1

Loại sổ
- Hình thức: 0,5đ
đ
Giáo án - Nội dung: 1
- Thể hiện được sự đổi mới

PPDH: 1đ
- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp,
gửi hồ sơ đảm bảo thời gian
quy định: 0,5đ

2

Báo
giảng3

CTCN


4

5

Tháng thứ nhất
Điể
Nhận xét
m

- Báo đúng theo
PPCT&TKB: 0,5đ
- Có sự chuẩn bị đồ dùng
phù hợp với giờ dạy, khớp
với GA: 0,5đ
- Có kế hoạch phù hợp với
lớp, sát với chỉ tiêu của
trường: 0,5đ
- Cập nhật kịp thời mọi
thông tin trong CTCN: 0,5đ

Dự giờ


- Dự đủ số tiết theo quy
định: 0,5đ
- Ghi chép khoa học, đánh
giá nhận xét chính xác, phù
hợp với điểm số: 0,5đ

SHCM


- Ghi chép đầy đủ nội dung
SHCM: 1đ


- Nội dung SHCM có lựa
chọn phù hợp và giải pháp
tốt: 1đ

Tháng thứ hai
Điể
Nhận xét
m

Tháng thứ ba
Điểm
Nhận xét

Tháng thứ tư
Điểm
Nhận xét


6

TT

1

Sổ
THKQ
ĐGGD


- Theo dõi đánh giá điểm của
HS thường xuyên: 1đ
- Không dập xóa, trình bày
khoa học:1đ

Loại sổ

Tháng thứ năm
Điể
Nhận xét
m

- Hình thức: 0,5đ
đ
Giáo án - Nội dung: 1
- Thể hiện được sự đổi mới

PPDH: 1đ
- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp,
gửi hồ sơ đảm bảo thời gian
quy định: 0,5đ

2

Báo
giảng


3

CTCN


4

Dự giờ


5

SHCM


- Báo đúng theo
PPCT&TKB: 0,5đ
- Có sự chuẩn bị đồ dùng
phù hợp với giờ dạy, khớp
với GA: 0,5đ
- Có kế hoạch phù hợp với
lớp, sát với chỉ tiêu của
trường: 0,5đ
- Cập nhật kịp thời mọi
thông tin trong CTCN: 0,5đ
- Dự đủ số tiết theo quy
định: 0,5đ
- Ghi chép khoa học, đánh
giá nhận xét chính xác, phù
hợp với điểm số: 0,5đ
- Ghi chép đầy đủ nội dung
SHCM: 1đ
- Nội dung SHCM có lựa
chọn phù hợp và giải pháp
tốt: 1đ

Tháng thứ sáu
Điể
Nhận xét
m

Tháng thứ bảy
Điểm
Nhận xét

Tháng thứ tám
Điểm
Nhận xét


6

TDĐG
HS


- Theo dõi đánh giá điểm của
HS thường xuyên: 1đ
- SổTDDGHS không dập
xóa,trình bày khoa học:1đ

Lớp...................; Sĩ số: ....................Họ và tên giáo viên:............................................................................................................................
STT

Loại vở

1

Tiếng
Việt

2

Chính tả

3

Tập viết

4

Tập làm
văn

Tháng 9
Nhận xét

A

B

Tháng 10
Nhận xét

A

B

Tháng 11
Nhận xét

A

B

Tháng 12
Nhận xét

A B


5

Toán

STT Loại vở

1

Tiếng
Việt

2

Chính tả

3

Tập viết

4

Tập làm
văn

5

Toán

Tháng 1
Nhận xét

A B

Tháng 2
Nhận xét

A B

Tháng 3
Nhận xét

A B

Tháng 4 + 5
Nhận xét
A B


Lớp...................; Sĩ số: ....................Họ và tên giáo viên:............................................................................................................................
STT

Loại vở

1

Tiếng
Việt

2

Chính tả

3

Tập làm
văn

4

Toán

Tháng 9
Nhận xét

A

B

Tháng 10
Nhận xét

A

B

Tháng 11
Nhận xét

A

B

Tháng 12
Nhận xét

A B


5

Ghi
chung

STT Loại vở

1

Tiếng
Việt

2

Chính tả

3

Tập làm
văn

4

Toán

5

Ghi

Tháng 1
Nhận xét

A B

Tháng 2
Nhận xét

A B

Tháng 3
Nhận xét

A B

Tháng 4 + 5
Nhận xét
A B


chung

Lớp...................; Sĩ số: ....................Họ và tên giáo viên:............................................................................................................................
STT

Loại vở

1

Tập viết

2

Chính tả

3

Toán

Tháng 9
Nhận xét

A

B

Tháng 10
Nhận xét

A

B

Tháng 11
Nhận xét

A

B

Tháng 12
Nhận xét

A B


.
STT Loại vở

1

Tập viết

2

Chính tả

3

Toán

Tháng 1
Nhận xét

A B

Tháng 2
Nhận xét

A B

Tháng 3
Nhận xét

A B

Tháng 4 + 5
Nhận xét
A B
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×