Tải bản đầy đủ

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 5

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN
CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
MÔN: TIẾNG ANH
LỚP: 5
KỲ: II

Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia
giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học
trên lớp.
Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con
làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.

Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP

https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

Bài 1:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Look at the picture and match
Câu 1 (2.0 điểm)

Sore eye

Earache

Fever

Stomachache

Bài 2:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Put the words in order to make
sentences
Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (null điểm)

matter

What’s

the

mother?

with

your

1

23

4

5

6

Câu 2 (null điểm)

sore

I

throat.

a

have

1

2

3

4

5

a

should

doctor

see

You

1

2

3

4

5

Câu 3 (null điểm)

Câu 4 (null điểm)

You

ice-cream

eat

shouldn’t

1

2

3

4

Bài 3:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Fill should or shouldn't in blanks to
complete the sentences
Câu 1 (null điểm)

If it's rainy, you

take an umbrella.

Câu 2 (null điểm)

Tom

eat so many lollipops. It's bad for his teeth.

Câu 3 (null điểm)

She

drink warm water if she has a sore throat.

Câu 4 (null điểm)

They have a test tomorrow. They
They should stay at home and study!

go to the cinema.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

Bài 4:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Find the mistake
Câu 1 (0.5 điểm)

Last week my family move for a new house.
A Last week

B move

C for

Da

Câu 2 (0.5 điểm)

What is the matter of you, Lan?
A What

B is

C of

D you

Câu 3 (0.5 điểm)

Don’t stay up so early, it's bad for your health.
A Don't

B so

C early

D bad

Câu 4 (0.5 điểm)

He has strong white teeth because he brush his teeth regularly
A has
C because

B teeth
D brush

Bài 5: Nghe và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the right picture

0:00

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Nam has a bad toothache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

Quan has a stomachache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

Linda has a bad headache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

Tony has a bad sore throat.

A

B

C

D

Bài 5: Nghe và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the right picture

0:00

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Nam has a bad toothache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

Quan has a stomachache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

Linda has a bad headache.

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

Tony has a bad sore throat.

A

B

C

D

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 20
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

Bài 1:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Find the odd one out.
Câu 1 (0.5 điểm)

1
A cough

B weak

C headache

D sore throat

Câu 2 (0.5 điểm)

2
A backache
C earache

B toothache
D tired

Câu 3 (0.5 điểm)

3
A sick

B fever

C tired

D weak

Câu 4 (0.5 điểm)

4
A sore eyes

B stomachache

C sunburn

D cold

Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the correct answer.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Phong had a .................................... last week. He couldn’t speak.
A toothache

B backache

C stomatache

D sore throat

Câu 2 (0.5 điểm)

Peter went to the dentist yesterday because he had a .....................
A toothache
C stomatache

B backache
D sore throat

Câu 3 (0.5 điểm)

Nam’s grandma has a ...................................Because she carries heavy things.
A toothache

B backache

C stomatache

D sore throat

Câu 4 (0.5 điểm)

Tom had a .................................... last night because he ate too much at dinner
A toothache

B backache

C stomatache

D sore throat

Bài 3:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Find the mistake: A, B, C or D.
Câu 1 (0.5 điểm)

What didn’t Nam go to school yesterday?
A What

B didn’t

C go

D yesterday
Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

Why do you stay up late yesterday?
A Why

B do

C stay

D late

Câu 3 (0.5 điểm)

We are going to visited our teachers.
A are

B to

C visited

D teachers

Câu 4 (0.5 điểm)

She can’t speak because she has an sore throat
A can’t
C has

B because
D an

Bài 4: Đọc và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Read and choose the right answer

It was very hot yesterday. Minh had a fever and he was very tired. He went to a doctor to have a
check up. The doctor checked him, after that he gave him some medicines and said: “You should
take the medicines. You shouldn’t go to school. I think you will get better soon.”

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

What was the matter with Minh yesterday?

A Minh had a fever

B Minh had a headeache

C Minh had a toothache

D Minh had an earache

Câu 2 (0.5 điểm)

Did he see a doctor?

A Yes, he didn’t

B No, he shouldn’t

C Yes, he did

D Yes, he should

Câu 3 (0.5 điểm)

What did the doctor give him?

A He gave him some advices.

B He gave him some tips.

C He gave him some food.

D He gave him some medicines.

Câu 4 (0.5 điểm)

What shouldn’t he do?

A He should take the medicines.
C He shouldn’t go to medicines.

B He shouldn’t go to school.
D He shouldn’t go outside.

Bài 5: Nghe và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and number

0:00

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

1

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

2

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

3

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

4

A

B

C

D

Bài 5: Nghe và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and number

0:00

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

1

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

2

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

3

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

4

A

B

C

D

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 20
MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

Bài 1:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Look at the picture and match
Câu 1 (2.0 điểm)

flu

sore throat

backache

cold

Bài 2:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Put the words in order to make
sentences

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×