Tải bản đầy đủ

Phân tích và cho ví dụ minh họa về điều 420 BLDS năm 2015 đánh giá quy định của pháp luật và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Phân tích và cho ví dụ minh họa về Điều 420 BLDS năm 2015 đánh giá quy định
của pháp luật và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I.

Khái quát chung về thực hiện hợp đồng khi có hoàn cảnh thay đổi quy

1.
2.
II.

định trong bộ luật dân sự 2015
Khái niệm
Đặc điểm
Quy định về thực hiện hợp đồng khi có hoàn cảnh thay đổi quy định


III.

trong bộ luật dân sự 2015
Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện hợp đồng khi có hoàn cảnh

1.

thay đổi
Một số bất cập trong quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng khi có

2.

hoàn cảnh thay đổi
Kiến nghị hoàn thiện pháp luật

KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×