Tải bản đầy đủ

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P13

1
2
3
4
13 LX 570
Data Link Connector 3
7. 5A
OBD
2D18
(
BAT
)
C1
E22
SILTC
713
BAT CANH CANL
16 614
O
R
V

BR
V
V
R
ECM
<12–14>
Multi–Display
<35–15>
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
<20–4>
DLC3
E2
Multiplex Communication
System
(
CAN
)
<2–9>
CG
4
SG
5
W–B
BRBR
W–B
BR
W–B
Junction
Connector
E66
TS
12
TAC
9
A19
B14
Junction
Connector
E60


Junction
Connector
A37
(
A
)
, C52
(
B
)
W
G
ECM
<12–14>
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
<20–4>
1
6
263222
12 16
Junction
Connector
E60
Junction
Connector
E60
14
24
EA367
WFSE
15
P
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
<20–3>
25
15
P
Junction
Connector
E60
46
R
Occupant
Detection ECU
<17–9>
R
Steering Control ECU
<42–4>
56
36
R
Telephone ECU Assembly
<33–2>
IE510FE59
F1 I2
W–B
W–B W–B
W–B
211
M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM
LEXUS LX 570 (EM08F0U)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×