Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

HXH bắt buộc

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.817

3
Item-Total Statistics

Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's


Item Deleted

if Item Deleted

Total

Alpha if Item

Correlation

Deleted

6.77

2.518

.665

.752

SL2

6.76

2.490

.727

.688

SL3

6.70

2.697

.616

.800


TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI
N

H

TẾ

H
USL1

110


PHỤ LỤC 4:
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin

Measure

of

Sampling

.789

Adequacy.
Approx. Chi-Square

845.799

Bartlett's Test of Sphericity Df

153

Sig.

.000
Total Variance Explained

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Extraction Sums of Squared

Rotation Sums of Squared

Loadings

Loadings

% of

% of

Cumulative

Variance

%

Total

Cumulative TotalInitial Eigenvalues

Variance

5.018

27.876

27.876 5.018

27.876

2

2.689

14.940

42.816 2.689

14.940

3

1.959

10.882

53.699 1.959

4

1.350

7.501

61.200 1.350

5

.795

4.414

65.614

6

.758

4.209

69.823

7

.725

4.029

73.852

8

.617

3.428

9

.608

3.376

10

.597

17.283

42.816 2.929

16.272

33.555

10.882

53.699 2.567

14.261

47.816

7.501

61.200 2.409

13.384

61.200

80.656

.491

2.726

86.700

12

.469

2.608

89.308

13

.432

2.402

91.710

14

.374

2.078

93.788

15

.348

1.931

95.719

16

.315

1.750

97.470

17

.248

1.375

98.845

18

.208

1.155

100.000

11

TR

Ư

83.974

H

KI
N


C

H

ẠI
Đ

G

N17.283

77.280

3.318

%

111

27.876 3.111

TẾ

1

H
U

Component


Rotated Component Matrix

a

Component

LĐ5

.819

LĐ2

.747

LĐ3

.744

LĐ1

.731

LĐ4

.709

3

.811

CS4

.769

CS1

.768

CS3

.718

CS2

.688

TẾ

CS5

BH1

H

BH4

KI
N

BH2
BH3


C

PT4

H

PT2

.746
.722
.701
.773
.747

.657

Đ

PT1

.796

.735

ẠI

PT3

42

H
U

1

Extraction Method: Principal Component Analysis.

N

G

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

TR

Ưa. Rotation converged in 5 iterations.

112


KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.698

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

132.235

Df

3

Sig.

.000

Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

2.198

73.256

73.256

2

.483

16.115

89.372

3

.319

10.628

100.000

% of Variance

2.198

73.256

H

a

KI
N

Component Matrix

Component

SL1

.855

SL3

.822

TR

extracted.components

Ư

1

G

Component

Analysis.
a.

Đ

Method:

N

Principal

H

.889

ẠI

SL2


C

1

Extraction

TẾ

Extraction Method: Principal Component Analysis.

H
U1

Total

113

Cumulative %
73.256


PHỤ LỤC 5:
TƯƠNG QUAN PEARSON
Correlations
LD

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

125

Pearson Correlation

.573

BH

125

125

1

**

**

.096

.000

.006

.288

125

125

125

1

**

**

.437

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

125

125

**

**

.000

N

125

.246

**


C

.464

.000

.246

.425

.287

**

.000

.001

125

125

125

**

1

.198

.425

*

.006

.000

125

125

125

125

.096

**

*

1

.287

.027

.198

.288

.001

.027

125

125

125

H

Sig. (2-tailed)

.437125

Pearson Correlation
CS

125

**

Sig. (2-tailed)

**

125

**

KI
N

PT

.464

.000

125

.429

.429

.000

N

Pearson Correlation

CS
**

.000

.000

.676

**

.000

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation

PT

.676

TẾ

LD

.573

H

SL

1

BH
**

H
U

SL

ẠI

N

125

Đ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TR

ƯN

G

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

114

125


PHỤ LỤC 6:
MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN
a

ANOVA
Model

Sum of

df

Mean Square

F

Sig.

Squares

1

Regression

47.340

4

11.835

Residual

25.597

120

.213

Total

72.937

124

55.482

.000

b

a. Dependent Variable: SLb. Predictors: (Constant), CS, LD, PT, BH

1

R Square

.806

a

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

.649

.637

.46185

b. Dependent Variable: SL

Standardized

Coefficients

Coefficients

H

Unstandardized

ẠI
ĐTR

BH

Ư

PT

.264

CS

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics

Tolerance

.263

1.002

.318

VIF

.313

.055

.389

5.875

.000

.803

1.502

.110

.055

.120

1.993

.018

.808

1.237

.341

.058

.345

5.715

.000

.666

1.245

.280

.054

.295

5.205

.000

.909

1.100

N

LD
1

Std. Error

G

(Constant)

a


C

Coefficients

B

1.873

KI
N

a. Predictors: (Constant), CS, LD, PT, BH

Model

Durbin-Watson

TẾ

R

H

Model

H
U

Model Summaryb

a. Dependent Variable: SL

115Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×