Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Phương pháp tả cảnh, Viết bài tập làm văn số 5

Tiết 88: Tp lm vn:

PHNG PHP T CNH
Vit bi tp lm vn t cnh(lm nh)
I- Mục tiêu cần đạt
Giúp hs
1. Kin thc:
- Nắm đợc cách tả cảnh và bố cục hình thức của 1 đoạn,
một bài văn tả cảnh.
2. K nng:
- Luyện tập kĩ năng quan sát và lựu chọn, kĩ năng trình
bày những điều quan sát lựa chọn theo một thứ tự hợp lí.
3. Thỏi : Cú ý thc khi vit bi.
II- Chuẩn bị: - GV: Giáo án - sgk sgv tài liệu tham khảo
- HS: sgk vở ghi
III- Tiến trình tổ chức các hoạt động (5p)
1. Kiểm tra bài cũ
? Muốn miêu tả đợc chúng ta cần phải làm gì?
2. Bi mi: Giới thiệu bài mới
Hoạt động của thầy


TaiLieu.VN

Hoạt động của
trò

Kin thc cn t

Page 1


Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu về
phơng pháp tả cảnh

(10p)
I- Bài tập
Bài tập 1/45
b. Cảnh dòng sông Năm
Căn.
- Tác giả quan sát và tả
lại theo thứ tự từ dới
sông lên bờ cũng là từ
gần tới xa.
c. Phần mở dầu.
- Từ luỹ làng đến màu
của luỹ (giới thiệu khái
quát về luỹ tre, phong
cảnh, hd, màu sắc)
- Phần 2: tiếp không
rõ.

TaiLieu.VN

Page 2


- Gọi hs đọc ý b
BT1/45

- 2 học sinh
đọc BT1/45? Đoạn văn tả cảnh
gì?

- Trả lời

- Gọi hs đọc đoạn văn
c.

- Học sinh đọc
đoạn văn c

- Suy nghĩ trả
lời
? Ngời viết miêu tả
cảnh vật theo thứ tự
nào?

? Hãy chỉ ra các phần - Suy nghĩ trả
lời
của văn bản.

? Em có nhân xét gì
về thứ tự miêu tả của
tác giả.

- Đoạn 2: quan
sát miêu tả từ
ngoài vào
trong. Từ kết
quả đến cụ
thể.

? Muốn tả cảnh cần
phải làm gì?
- Xđ đối tợng,
quan sát, lựa
chọn hình ảnh
tiêu biểu

TaiLieu.VN

Page 3


? Bố cục của bài văn
miêu tả gồm mấy
phần?

- Trình bày
- 3 phần: MB
TB KB

II- Bài học.
- Phơng pháp viết văn
tả cảnh.

- Gọi hs đọc ghi nhớ
sgk/47

- Đọc ghi nhớ
sgk.

* Ghi nhớ:

Hoạt động 2: HDHS luyện tập (13p)

TaiLieu.VN

Page 4


III- Luyện tập:
Bài tập 1/47
? Khi miêu tả cần lựa
chọn những hình ảnh
tiêu biểu nào?

- Chọn những hình ảnh
tiêu biểu nào? cô nào?
thầy nào? quang cảnh
chung của phòng học.

? Cần miêu tả theo thứ - Suy nghĩ trả
lời
tự nào?
- Các bạn: t thế, thái độ
- Y/c học sinh viết
phần mở bài và kết
bài cho bài tập 1.

- Từ ngoài vào
trong, từ trên
- Gọi 1 số em trình bảng cuối lớp.
bày
- Suy nghĩ
làm bài

- Gv nhận xét, uốn
nắn

- Trình bày

Hoạt động 3: HDHS làm bài TLV số 5 ở nhà (12p)

TaiLieu.VN

Page 5


- Đề1: hãy tả lại quang
cảnh sân trờng trong
giờ ra chơi.

- Chép đề

- 2: Hóy t li hỡnh nh
cõy o hoc cõy mai vng
vo dp tt n, xuõn v.
? Đề yêu cầu vấn đề - Suy nghĩ trả
lời
gì?
Em sẽ lựa chọn những
ý nào để trình bày.
- Y/c học sinh về nhà
viết bài TLV số 5 thứ
6 nộp bài (chú ý: làm
bài ra giấy kiểm tra
không đợc làm vào
vở ghi)

- Lắng nghe
thực hiện

3. Cng c: (3p)
- Khi tả cần chú ý đến điều gì?
- Bố cục của một bài tả cảnh gồm mấy phần.
4. Dn dũ: (2p)
- Về nhà học bài.
- Viết bài TLV số 5
- Soạn bài: buổi học cuối cùng.

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×