Tải bản đầy đủ

dap an vat li 24 ma de k18 1530095491909

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Câu hỏi
1

201
C

202
A

203
B

204
C

205
B

206

C

2
3

D

B

C

D

4

B

A

5

D

B

6

B

D

7

A

8

B

9B

207
C

208
B

A

B

C

D

D

B

C

B

B

D

C

C

A

D

A

A

A

A

A

D

B

D

B

D

A

D

D

B

B

A

B

D

A

D

10

C

D

C

A

11

C

B

A

12

C

B

C

13

A

C

B

14

B

B

15

C

A

16

A

17

D

18

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Mã đề thi
212
213
214
215
216
217
218
219
220
D
A
D
C
C
D
C
D
B

209
C

210
C

211
B

221
C

222
B

223
D

A

B

D

A

A

B

C

A

D

C

D

B

D

A

A

D

B

D

B

C

D

C

C

B

C

C

B

D

C

C

B

D

A

A

A

B

A

C

A

D

C

C

A

C

D

C

B

A

D

C

B

D

B

C

A

D

D

D

D

C

C

B

A

C

C

D

C

C

C

D

B

B

B

D

B

D

C

A

A

A

D

B

D

B

C

B

C

B

B

B

A

A

D

D

A

B

D

B

D

A

A

A

A

D

A

A

D

C

C

C

D

D

A

C

C

B

D

D

D

C

A

B

C

D

D

D

A

B

A

B

D

C

C

D

B

B

C

B

A

D

B

B

A

D

C

C

C

A

D

C

A

B

B

C

A

C

A

D

D

A

B

A

D

A

B

A

C

A

A

A

D

A

A

C

C

C

A

B

B

D

B

B

D

A

A

D

B

C

A

A

C

B

C

C

D

D

B

C

C

D

D

B

B

B

B

D

D

B

C

C

A

C

C

C

C

C

C

B

A

C

C

D

D

D

D

B

C

D

C

D

C

B

D

D

B

B

D

A

B

A

D

19

C

C

A

A

D

B

A

C

B

B

C

B

D

B

20

C

A

B

B

A

B

B

D

D

C

C

B

C

A

21

D

D

D

A

A

A

C

A

C

B

B

A

C

22

B

D

B

D

B

A

A

C

A

B

A

A

B

23

A

D

C

C

C

A

B

D

D

B

B

A

24

C

C

D

C

A

C

C

C

A

D

A

25

C

D

C

D

C

B

B

B

C

C

A

26

A

C

B

A

D

D

D

D

D

A

C

27

D

A

B

A

B

A

C

C

C

A

C

28

A

D

D

D

D

C

D

D

A

C

29

B

C

D

C

D

A

A

D

D

C

224
B

A

D

D

B

B

A

B

D

C

D

C

C

D

C

A

D

A

B

A

C

D

B

B

A

D

A

D

B

A

D

C

A

D

B

C

B

C

A

D

A

B

D

A

B

B

C

C

C

C

B

A

B

D

C

B

B

D

A

C

C

A

A

D

D

B

B

C

C

C

A

C

C

C

A

A

D

A

B

C

D

A

C

C

C

C

D

A

D

C

C

A

B

B

A

A

D

C

A

B

B

C

A

C

D

C

C

D

C

B

C

B

A

C

B

B

C

A

D

C

D

C

D

B

C

D

B

B

C

A

B

D

B

B

D

B

D

D

C

B

C

C

A

C

B

C

B

D

A

A

A

C

B

B

B

D

B

D

A

A

B

B

D

C

B

A

D

A

B

D

B

C

C

B

C

A

B

A

B

D

A

D

D

B

A

A

C

C

A

D

B

B

C

D

D

B

A

A

D

A

A

D

D

D

B

B

B

C

D

A

D

A

C

A

C

A

A

B

A

B

B

C

C

B

D

D

B

D

A

D

C

A

C

C

A

B

30

B

B

A

B

D

C

A

B

D

B

C

A

B

C

C

B

C

D

B

A

A

C

B

D

31

D

A

A

B

B

A

B

A

B

A

A

D

B

A

A

B

A

A

C

C

C

A

C

D

32

D

A

C

C

A

A

B

B

B

D

A

D

A

D

B

C

A

A

A

B

C

D

D

C

33

B

B

D

D

C

D

C

B

A

A

C

B

D

C

D

B

D

D

A

A

A

A

C

C

34

C

A

C

C

A

A

D

A

A

D

A

D

A

B

B

A

A

C

C

D

A

B

A

A

35

D

C

A

C

D

C

B

D

B

D

D

A

B

B

C

A

D

A

A

C

B

C

A

D

36

A

C

A

A

D

A

A

B

C

A

D

A

A

C

B

D

D

C

A

C

A

D

C

B

37

D

B

C

D

B

D

A

A

A

B

B

D

B

C

B

B

C

A

B

B

B

C

D

C

38

A

A

B

B

C

D

D

D

D

C

B

D

D

B

C

B

C

D

A

D

A

A

D

B

39

A

B

B

D

D

B

D

B

D

B

D

D

A

B

B

D

D

A

A

D

B

B

D

C

40

A

C

B

D

B

B

A

A

C

C

D

A

A

D

B

D

D

D

D

D

B

B

C

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×