Tải bản đầy đủ

2k quyết đỗ đh12 mẫu câu từ CHỐI

12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ
MẪU CÂU

1. Unfortunately now is not a good time
Thật không may bây giờ không phải lúc thích hợp
2. I wish I could, but...
Tôi ước là tôi có thể, nhưng...
3. I’m afraid I can’t
Tôi sợ rằng tôi không thể
4. That sounds great, but...
Nghe thật tuyệt nhưng mà...

eLight


12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ
MẪU CÂU

6. I would love to, but I’ve got to do something else
Tôi rất muốn, nhưng tôi bận việc khác mất rồi
7. Thanks for your offer, but my schedule is full

Cám ơn vì lời mời, nhưng lịch trình tôi kín rồi
8. I would rather not
Tôi nghĩ là tôi không muốn
9. I’m sorry I can’t come
Tôi xin lỗi tôi không thể đến được

eLight


12 TỪ CHỐI LỊCH SỰ
MẪU CÂU

9. I’m not in the mood 
Tôi đang không có hứng
10. I appreciate the offer, but...
Tôi đánh giá cao lời mời của bạn, nhưng...
11. That’s very kind if you, but...
Bạn thật tốt bụng nhưng...
12. Normally I would say yes but...
Bình thường tôi sẽ nói đồng ý nhưng...

eLightTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×