Tải bản đầy đủ

Kỹ năng phân công công việc ppt

Mai Thị Viện


1

NHỮNG VẤN
VẤN ĐỀ
ĐỀ CHUNG
CHUNG VỀ
VỀ PHÂN
PHÂN
I.I. NHỮNG
CÔNG CÔNG
CÔNG VIỆC
VIỆC
CÔNG

2

II. QUY
QUY TRÌNH,

TRÌNH, KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG
II.
PHÂN CÔNG
CÔNG CÔNG
CÔNG VIỆC
VIỆC
PHÂN

3

III. BIỆN
BIỆN PHÁP
PHÁP PHÁT
PHÁT TRIỂN
TRIỂN KỸ
KỸ
III.
NĂNG PHÂN
PHÂN CÔNG
CÔNG CÔNG
CÔNG VIỆC
VIỆC
NĂNG
Mai Thị Viện


NHỮNG VẤN
VẤN ĐỀ
ĐỀ CHUNG
CHUNG VỀ
VỀ PHÂN
PHÂN CÔNG
CÔNG
I.I. NHỮNG
CÔNG VIỆC
VIỆC TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG


ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
CÔNG

1. Khái
Khái niệm
niệm
1.
Phân công công việc là phân chia hoạt
động (lĩnh vực) giao việc phù hợp và các
điều kiện cần thiết cho cá nhân, tổ chức
có khả năng hoàn thành theo yêu cầu
công vụ.

Mai Thị Viện


Vai
Vai tro
tro

Với người
người được
được
Với
phân công
công
phân

Với người
người
Với
phân công
công
phân

Nâng cao

Giảm

Tích lũy

Có

Có kinh nghiệm

Phát triển

Đúng việc, đúng người, đạt chất lượng
Mai Thị Viện Yêu
Yêu cầu
cầu

Ro

Đúng

(điều kiện,
thời gian,
địa điểm)

(người,
việc
thời điểm)

Có
(kiểm tra,
báo cáo,
kết quả)
Mai Thị Viện


II. CÁC
CÁC BƯỚC,
BƯỚC, KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG PHÂN
PHÂN CÔNG
CÔNG CÔNG
CÔNG
II.
VIỆC TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
VIỆC
Bước 1.
1. Giao
Giao việc
việc
Bước

Việc

Chọn
Chọn

Người
Phương thức,
điều kiện
Mai Thị Viện


 Các
Các kỹ
kỹ năng
năng cần
cần có
có


Đối chiếu
việc với người

Nhận dạng
công việc

Ráp nối
việc với người
Mai Thị Viện


Bước 2.
2. Theo
Theo dõi,
dõi, giám
giám sát
sát việc
việc thực
thực thi
thi
Bước

Định hướng, hướng dẫn

Đ
33 Đ

Đôn đốc, điều chỉnh

Động viên, khuyến khích

Mai Thị Viện


Bước 3.
3. Đánh
Đánh giá
giá kết
kết quả
quả công
công việc
việc
Bước

Nhận kết quả

Đối chiếu

Kết luận

Mai Thị Viện


III. CÁCH
CÁCH THỨC,
THỨC, BIỆN
BIỆN PHÁP
PHÁP PHÁT
PHÁT TRIỂN
TRIỂN
III.
KỸ NĂNG
NĂNG PHÂN
PHÂN CÔNG
CÔNG CÔNG
CÔNG VIỆC
VIỆC
KỸ

Rà soát, đánh giá bản thân
Đề xuất
xuất
Đề
công thức
thức
công
R
33 R

Rèn luyện
Rút kinh nghiệm

Mai Thị Viện


Tóm lại
lại ::
Tóm

Đó chính
chính là
là hiệu
hiệu quả
quả
Đó
của phân
phân công
công
của
công việc
việc trong
trong
công
thực thi
thi công
công vụ
vụ
thực

Mai Thị ViệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×