Tải bản đầy đủ

TOEIC STARTER UNIT 11 (đầy đủ) (28012015)

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 28, 2015
Cách học:
- Khi mình đưa ra phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang thì các
bạn giở trang đó ra và ghi chú vào ngay phần đó, nếu mình không ghi số trang thì
các bạn note ra riêng trong vở.
- Học thuộc các phần ngữ pháp, các cấu trúc, từ vựng, highlight đủ tại trang mình
đã nêu. (Nếu không học thuộc thì phải đảm bảo làm sao khi nhìn thấy cấu trúc đó
lần 2 bạn phải nhớ ngay lập tức)
-Đồng thời khi bạn đọc phần hướng dẫn của mình ở trang nào thì phải làm đầy đủ
bài tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hoàn tất trang đó.
- Highlight lại các từ mình đã nêu ở bài trước mà có xuất hiện trong bài này, hoặc
cấu trúc ở trang trước mà có xuất hiện ở trang này. (Vì đã đưa ra trong bài học
trước nên sang bài học tiếp theo mình không nêu lại các cấu trúc đó nữa) Điều này
giúp các bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu hơn.
Phần cách học này mình cố định ở mỗi đầu bài, nhằm nhắc nhở các bạn làm theo để
có hiệu quả tốt nhất.


Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 28, 2015

[TOEIC STARTER - UNIT 11] (đầy đủ) (28/01/2015)

1. Ngữ pháp (trang 40: câu bị động)
-động từ bị động (công thức chung): BE + V3
- Hiện tại đơn, quá khứ đơn: am/is/are/was/were + V3
- Hiện tại TD, quá khứ TD: am/is/are/was/were+ being + V3
- Hiện tại HT, quá khứ HT: have/has/had + been + V3
- Can,may,must, have to, used to, will, shall + be V3
- Me, you, him, them, people, someone,…thường được bỏ trong câu bị động
nếu không muốn nêu rõ tác nhân
Someone has sent me the flowers
--> I have been sent the flowers
- Nếu tân ngữ trong câu bị động chỉ sự vật, sự việc thì dùng giới từ "WITH"
thay "BY" trước tân ngữ đó.
Smoke filled the room
--> The room was filled with smoke
- Động từ giác quan: feel, see, watch, hear, look, taste…
Chủ động: S + V + O + V0/Ving
Bị động: S + be V3 + to V0/Ving
They saw her come in
--> She was seen to come in
They saw the lorry running down the hill
--> The lorry was seen running down the hill


Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 28, 2015

2. Từ vựng và cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight những từ in
đậm dưới đây)
* trang 41
- highight "khảo sát - thực hiện"
- personnel (n): nhân sự (là N số nhiều, không được thêm s)
- Urgent: (adj) = Eme rgency: (n) Khẩn cấp
- highlight cụm "rất có thể"
* trang 213
- grow accustomed to = be accustomed to: quen với
* trang 214
- be sastified with: hài lòng với
* trang 216
- câu 2, trong đáp án có "among" --> chú ý gì?
- Be in charge of: (v) Phụ trách
Who was in charge of: Ai phụ trách?
* trang 217
- enroll in: đăng ký, ghi danh vào
* trang 218
- highlight câu "tôi đã để ý thấy rằng"
- give impression: gây ấn tượng
* trang 220


Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
January 28, 2015

- seminar = workshop: hội thảo
- annually: hàng năm
- highlight "chuyên gia hàng đầu"
- will be held: sẽ được tổ chức (từ này gần như là cụm để học thuộc, trong
một văn bản nói về tổ chức sự kiện (event) sắp diễn ra (upcoming) sẽ có từ
này và chú ý thì tương lai, được chia bị động thể hiện nó sắp được tổ chức
trong tương lai
* trang 222
- Offer sb With sth = Supply sb With sth = Provide sb With sth
cung cấp cho ai cái gì
- Provide sth To sb: cung cấp cái gì cho ai
--> nhớ lại các cụm từ "miễn là"
- in advance: trước --> Thanks in advance: cảm ơn trước nhé!
--Hết bài ngày 28--Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×