Tải bản đầy đủ

quan he bao chi

quan hệ báo chí là gì?
giới thiệu chung

www.publicrelations.vn


Trong quá
khứ, là nền
tả
tảng
của

quan hệ
công chúng

• Được coi là “quyền lực thứ 5”,
có ảnh hưởng lớn đến đời sống
chính trị xã hội và đặc biệt là
nhận thức của công chúng
• Phương tiện truyền tải thông tin
nhanh, có uy tín và thường

xuyên
• Không kiểm soát được thông tin
sẽ xuất hiện trên báo chínhưng có thể dự đoán
• Đạc biệt quan trọng trong các
tình huống khủng hoảng

www.publicrelations.vn


Báo chí hay Các
phương tiện
truyền thông
đ i chúng
đại


Đài phát
thanh
Tạp chí

Báo viết

Truyền hình

Internet

Các PTTT
mới

www.publicrelations.vn


Điểm yếu
• Một dạng thông điệp khác
• Không kiểm soát được thông
điệp
• Không kiểm soát được người đọc

www.publicrelations.vnAi là người
gửi thông
ti đi
tin

• Lãnh đạo
• Người phát ngôn
• Phát triển
ể và duy trì mối quan
hệ với báo chí
• Chuẩn bị thông điệp: thông cáo
báo chí, thông báo, tài liệu cho
báo chí

www.publicrelations.vn


Mục tiêu
của bạn là
gìì

Mục tiêu có thể nằm ở 3 tầng:
• Thay
Th
đổi chính
hí h sách
á h
• Tập trung vào lĩnh vực bạn quan
tâm
â
• Thay đổi nhận thức của công
chúng về hình ảnh của công ty
đối với một vấn đề liên quan

www.publicrelations.vn


Đối tượng

• Nhóm đối tượng 1
9 Bộ Tài chính
9 Văn phòng Chính phủ
9 Bộ

KHCN

• Nhóm đối tượng
ợ g2

Báo
chí có
thể tác
động
đến

9 Khách

hàng

9 Những người có thể có ảnh
hưởng

đến
ế dư luận


• Nhóm đối tượng 3

9 Nhà cung cấp
9 Nhà kinh tế
• Có nhóm
ó nào
ào c
chúng
ú g ta
chưa tính đến không?

www.publicrelations.vn


Thông điệp
chính của
b
bạn
là gìì
(≤3)

• Có gì mới không? (có ảnh hưởng
đến nhiều người,
người có thể gây
tranh luận…)
• Có “kh
“khuôn
ôn mặt con người” ha
hay
không?
• Có ảnh
ả hh
hưởng

đế chính
đến
hí h sách
á h
không?
• Có ngắn
ắ gọn và dễ
ễ hiểu
ể không?
• Có thông điệp nào dấu không?

www.publicrelations.vn


Thay đổi về
nhận thức
Người gửi

Báo chí

Đối tượng của
họ (công chúng,
chính trị gia)

Đối
ố tượng (các
nhà hoạch định
chính sách)

www.publicrelations.vn


Mục tiêu
dài hạn

Alô, Lan đấy à?
Bọn mình đang
viết một bài báo
liên quan đến
cạnh tranh
trong lĩnh vực
công nghệ. Bạn
có thể giúp
mình không?

Journalists
li know
k
andd trust your institution
i i i

www.publicrelations.vn


Thành tố
của chiến
lượ báo
lược

chí
Phả hồi
Phản

Mục tiêu
Thông điệp

Đối tượng

N ời gửi
Người
ửi

Báo chí

www.publicrelations.vn


Xây dựng
quan hệ

• Biết những gì họ đang/vừa viết
• Liên lạc thường xuyên
• Tìm hiểu xem họ thật sự muốn
g


www.publicrelations.vn


Liên lạc với
họ khi bạn có
thông tin

• Gọi điện thoại
9 Luôn luôn nhớ tính thời điểm

• Thông cáo báo chí
9 Ngắn
g
g
gọn và đơn g
giản

• Theo dõi và phỏng vấn
9 Bạn có gì cho họ đây?

www.publicrelations.vn


Có kế quả
hay không?

• Giá trị
• Công chúng mà bài báo đạt tới
• Ảnh hưởng
• Độ tin cậy
• Có đúng
g thời điểm mong
g đợi
ợ hay
y
không?

www.publicrelations.vn


Kết hợp
vấn đề của
b
bạn
với
ới
những vấn
đề nóng

• Báo cáo hay bài báo vừa viết
• Hội nghị, hội thảo
• Họp báo
• Tin trang nhất

www.publicrelations.vn


Theo dõi

• Hỏi xem họ đã nhận được thông
cáo báo chí chưa
• Nếu chưa, gửi lại ngay
g ị họ
ọp
phỏng
g vấn người
g
• Đề nghị
phát ngôn

www.publicrelations.vn


Tạo ra kế
hoạch

Mẫu kế hoạch:
• Danh sách báo chí-cập nhật
thường xuyên
g cáo báo chí thường
g kỳ

• Thông
• Họp báo/Gặp gỡ báo chí thường
kỳ

• Mời báo chí tới thăm

www.publicrelations.vn


Lưu ý

• Luôn luôn biết họ viết gì
• Tìm hiểu ảnh hưởng
• Không bao giờ cãi nhau với
phóng
p
g viên
• Cập nhật thường xuyên kế
hoạch
oạc của bạ
bạn

www.publicrelations.vn


Nhớ mục
tiêu dài
hạn
Lan, theo
cậu,
ậ , nhà
nước phải
làm gì để
giúp
g
p cho
các công ty
công nghệ
hoạt động
tốt?

www.publicrelations.vn


quan hệ báo chí là gì?
5 chữ F trong làm việc với báo chí

www.publicrelations.vn


1nd F: Fast
Nh h
Nhanh
chóng

Tôn trọng thời hạn của bài viết.
Nếu bạn nhỡ cuộc điện thoại
của một phóng viên, gọi lại
ngay cho anh ta, kể cả khi đã
hết giờ làm việc. Gọi vào ngày
hôm sau thường là quá muộnbài viết đã được viết xong

www.publicrelations.vn


2nd F: Factual

Nắm vững các số liệu, và làm
cho chúng trở nên thú vị. Các
bài báo muốn trở thành có uy
tín phải dựa trên con số thống
kê, các nghiên cứu..vv.

www.publicrelations.vn


3rd F: Frank
Cởi mở


• Hãy thẳng thắn. Đừng bao giờ
lừa gạt phóng viên. Hãy cởi mở.
Nếu có lý do, phóng viên bao
giờ cũng hiểu và thông cảm kể
cả khi bạn không thể trả lời câu
hỏI của họ

www.publicrelations.vn


4th F: - Fair
Công bằng

• Một tổ chức phải tỏ ra công
bằng với tất cả các phóng viên.
Không cung cấp riêng thông tin,
không ưu đãi một tờ báo đặc
biệt nào. Thông tin cần được
chia xẻ cho tất cả

www.publicrelations.vn


5th F: Friendly
Thâ thiệ
Thân
thiện

• Giống như mọi người, phóng
viên trân trọng tình bạn (và
phép xã giao): hãy nhớ tên họ,
nhớ họ làm việc ở đâu, nhớ
những bài viết của họ, cám ơn
họ khi có bài viết, nhớ ngày sinh
nhật của họ…vv

www.publicrelations.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×